NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start
Projekty aktualnie realizowane
Wpisany przez Administrator   

1. "Pożyczki na kształcenie"

powerue

    Celem głównym projektu jest operacjonalizacja i przetestowanie popytowego instrumentu pomocy zwrotnej, umożliwiającego w ciągu 34 miesięcy podniesienie kompetencji lub kwalifikacji osobom dorosłym zamieszkałym na terenie Polski. Będzie on realizowany przez udzielenie pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie studiów podyplomowych, szkoleń, kursów i innych możliwych form podnoszenia kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia). Pożyczki o wartości do 100 tys. zł oferowane będą wszystkim zainteresowanym posiadającym zdolność do spłaty pożyczki i dotyczyć będą wybranych przez nich form kształcenia trwających nie dłużej niż 2 lata. Pożyczki są nieoprocentowane z możliwością umorzenia do 25% wartości pożyczki po spełnianiu wskazanych warunków.

    Wszelkich informacji szukaj na stronie www.inwestujwrozwoj.pl

    Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.04.01.00-00-ZF06/17-00 z dnia 13.06.2017 r. w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

      Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją "Fundusz Współpracy" z Warszawy.

szlaczek12

2. "Szkolenia, warsztaty oraz doradztwo dla pracowników Przedsiębiorstw Społecznych"

powerue

    Celem głównym projektu jest zwiększenie partycypacji Podmiotów Ekonomii Społecznej w wykorzystaniu dostępnych form organizowanych zamówień publicznych poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach i doradztwie indywidualnym (realizowanym w ramach celu szczegółowego wzmocnienie systemów wsparcia dla PES).

   Do projektu zakwalifikowanych zostanie 151 pracowników Przedsiębiorstw Społecznych z województw: małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego, którzy zostaną objęci wsparciem szkoleniowym w zakresie zamówień publicznych oraz które wezmą udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. W projekcie otrzymają również wsparcie pracownicy 11 istniejących OWES-ów na obszarze realizacji projektu.

    Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.02.09.00-00-0013/16-00 z dnia 08.06.2017 r. w ramach działania 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

szlaczek12

3. "80 FIRM NA START"

logo_lublin

    Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa lubelskiego.

    Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i podniesienie umiejętności w sferze samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz wsparcie finansowe w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

   Grupą docelową są osoby fizyczne nieposiadające zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia (do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia, wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

     Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy o dofinansowanie projektu nr 49/RPLU.09.03.00-06-0003/16-00 z dnia 28.12.2016 r. w ramach działania 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

szlaczek12

4. "Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim"

powerue

   Celem głównym projektu jest dokonanie analizy realizowanych zadań w 50 jednostkach administracji rządowej i samorządowej województwa świętokrzyskiego oraz opracowanie dla tych jednostek zaleceń i rekomendacji pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

    Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.02.06.00-00-0023/16-00 z dnia 21.02.2017 r. w ramach działania 2.6 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

    Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie (Lider projektu) oraz Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (Partner projektu) - umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu z dnia 30.12.2016 r.

szlaczek12

5. "OD PLANÓW DO BIZNES PLANU"

loga_nowe1

    Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i podniesienie umiejętności w sferze samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz wsparcie finansowe w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

   Grupą docelową są osoby fizyczne nieposiadające zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia (do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia, wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

     Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.04.01-26-0080/16-00 z dnia 11.10.2016 r. w ramach poddziałania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

szlaczek12

6. "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II" Makroregion

PBWwS_logo

     Przedmiotem projektu jest aktywizację osób młodych do zakładania własnych działalności gospodarczych poprzez udzielenie im niskooprocentowanych pożyczek.

        Grupą docelową są niepracujący absolwenci szkół średnich i wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu, studenci ostatniego roku studiów wyższych tj. ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich oraz bezrobotni z województwa lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

      Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy powierzenia i zarządzania środkami funduszu pożyczkowego w ramach programu "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II" Nr 25/BGK/2016/PB-WWSII z dnia 15.07.2016 r.

      Projekt realizowany w partnerstwie z Działdowską Agencją Rozwoju S.A., Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny i Projektem EU Kancelaria Prawno-Ekonomiczna Maria Zawadzka.

logo_mrpips

bgk1


szlaczek12

7. "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II" Region III

PBWwS_logo

     Przedmiotem projektu jest aktywizację osób młodych do zakładania własnych działalności gospodarczych poprzez udzielenie im niskooprocentowanych pożyczek.

        Grupą docelową są niepracujący absolwenci szkół średnich i wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu, studenci ostatniego roku studiów wyższych tj. ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich oraz bezrobotni z województwa świętokrzyskiego i lubelskiego.

      Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy powierzenia i zarządzania środkami funduszu pożyczkowego w ramach programu "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II" Nr 22/BGK/2016/PB-WWSII z dnia 11.03.2016 r.

       Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny.

logo_mrpips

bgk1

szlaczek12

8. "160 FIRM NA START"

loga_nowe1

    Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i podniesienie umiejętności w sferze samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz wsparcie finansowe w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

   Grupą docelową są osoby fizyczne nieposiadające zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia (do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia, wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

     Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.04.01-26-0046/15-00 z dnia 04.02.2016 r. w ramach poddziałania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

szlaczek12

9. "Laboratorium badawcze biomasy stałej, biogazu i biopaliwa oraz sposobów ich efektywnego wykorzystania energetycznego"

rpoue

     Celem projektu jest budowa laboratorium badawczego biomasy stałej, biogazu i biopaliwa wyposażonego w sprzęt pomiarowo-badawczy oraz segment fermentacyjny (mikrobiogazownia) i zespół silników, generatorów i sprężarek umożliwiający prowadzenie badań nad mikrokogeneracją i wykorzystaniem sprężonego gazu.

     Grupą docelową są inwestorzy, samorządy oraz instytucje publiczne, którzy otrzymają wsparcie merytoryczne w zakresie utrzymania standardów środowiskowych.

     Fundacja jest partnerem projektu, którego liderem jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o.

      Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.02.01.00-26-007/13-00 z dnia 15.10.2014 r. w ramach działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Umowy partnerskiej z dnia 04.09.2013 r.

rpoue1

szlaczek12

10. "Mikropożyczki dla osób otwierających działalność gospodarczą" w okresie monitorowania

pokue

    Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności w sferze samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie woj. świętokrzyskiego. Realizacja projektu polegać będzie na udzieleniu wsparcia szkoleniowo-doradczo-finansowego na uruchomienie własnej działalności gospodarczej oraz otoczenie ich specjalistycznym doradztwem i wsparciem finansowym w postaci niskooprocentowanej (do 2% w skali roku) pożyczki w wysokości do 50 tys. zł.

      Projekt skierowany jest do osób pracujących, studentów oraz absolwentów uczelni wyższych zamieszkujących teren woj. świętokrzyskiego.

      Obecnie projekt jest w okresie monitorowania.

      Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.06.02.00-26-055/12-00 z dnia 16.10.2012 r. w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

wup

szlaczek12

11. "Świętokrzyskie poręczenia kredytowe i pożyczkowe” - dalsze wykorzystanie środków

logo_wojsw

      Projekt ma na celu wzmocnienie jednego z najdłużej działających w Polsce funduszu poręczeniowego poprzez dokapitalizowanie, a tym samym zwiększenie akcji poręczycielskiej. W efekcie ułatwiony będzie dostęp przedsiębiorców do zewnętrznych źródeł finansowania. Mając oparcie w funduszu poręczeniowym, zarówno instytucje kredytujące, jak i sami przedsiębiorcy będą mogli sięgnąć po kredyty na inwestycje, w tym również na podjęcie własnej działalności gospodarczej.

      Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.01.03.00-26-008/10-00 z dnia 17.12.2010 r. w ramach działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Umowy nr DPR-VIII.043.37.2016/4 w sprawie dalszego wykorzystania przez Beneficjenta środków dofinansowania projektu z dnia 29.12.2016 r.

szlaczek12

12. "Pożyczki dla świętokrzyskich MMŚP” - dalsze wykorzystanie środków

logo_wojsw

      Projekt ma na celu rozwinięcie skali działalności funduszu pożyczkowego FUNDSTAR 2 w woj. świętokrzyskim poprzez jego dokapitalizowanie, a przez to ułatwienie przedsiębiorcom i osobom pragnącym rozpocząć działalność gospodarczą dostępu do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.

      Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.01.03.00-26-007/10-00 z dnia 17.12.2010 r. w ramach działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Umowy nr DPR-VIII.043.37.2016/5 w sprawie dalszego wykorzystania przez Beneficjenta środków dofinansowania projektu z dnia 29.12.2016 r.