NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start
RPOWŚ 2.1 - Aktualności
Wpisany przez Administrator   

"Laboratorium badawcze biomasy stałej biogazu i biopaliwa oraz sposobów ich efektywnego wykorzystania energetycznego"

rpoue

Zaproszenie na warsztaty

12.10.2016

    Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach zaprasza na warsztaty poswięcone lokalnym korzyściom z polityki klimatycznej.

     Warszaty odbędą się 18.10.2016 r. w Starachowicach (w tym wizyta w Laboratorium Badawczym Biomasy Stałej, Biogazu i Biopaliw).

     Zaproszenie na warsztaty w Starachowicach - kliknij tutaj

 

Otwarcie laboratorium

19.10.2015

    Pragniemy poinformować, że w budynku dawnego KOMPUR-u na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" należącym do Fundacji otwarte zostało laboratorium badawcze biomasy stałej biogazu i biopaliwa.

echo1     Laboratorium powstało w ramach projektu unijnego, którego realizatorami są Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii z Kielc jako lider projektu, oraz Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach jako partner projektu. Adaptacja pomieszczeń pod laboratorium oraz wyposażenie do niego kosztowały ok. 4,4 mln zł.

echo2  W laboratorium prowadzone będą badania chemiczne osadów pofermentacyjnych oraz organicznych, które pozwolą określić zawartość poszczególnych pierwiastków, badania kaloryczności substancji, jej wilgotności czy składu biogazu. Początkowo badania wykonywane będą nieodpłatnie, natomiast w kolejnych latach usługi będą już płatne.

echo3     Laboratorium powstało w ramach projektu "Laboratorium badawcze biomasy stałej biogazu i biopaliwa oraz sposobów ich efektywnego wykorzystania energetycznego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Działanie 2.1.

     Fotografie dzięki uprzejmości "Echo Dnia"

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

09.10.2014

   Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach przedstawia zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu nieograniczonego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę budynku, w którym zostanie zlokalizowane Laboratorium Biomasy, Biogazu oraz Biopaliw wraz z wykonaniem robót budowlanych na podstawie tej dokumentacji (formuła: zaprojektuj – wybuduj)".

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kliknij tutaj

 

Ogłoszenie o zamówieniu

08.09.2014

   Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach ogłasza przetarg nieograniczony pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę budynku, w którym zostanie zlokalizowane Laboratorium Biomasy, Biogazu oraz Biopaliw wraz z wykonaniem robót budowlanych na podstawie tej dokumentacji (formuła: zaprojektuj – wybuduj)".

   Termin składania ofert upływa 23 września 2014 r. o godz. 10.00.

Ogłoszenie o zamówieniu - kliknij tutaj

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - kliknij tutaj

Załącznik nr 1 - Program funkcjonalno-uzytkowy - kliknij tutaj

Załącznik nr 2 - Inwentaryzacja budowlana hali - kliknij tutaj

Załącznik nr 3 - Stan techniczny i zalecenia w zakresie konstrukcyjnym hali - kliknij tutaj

Załącznik nr 4 - Postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - kliknij tutaj

Załącznik nr 5 - Zaktualizowana mapa do celów projektowych - kliknij tutaj

Załącznik nr 6 - Oświadczenie do braku podstaw do wykluczenia - kliknij tutaj

Załącznik nr 7 - Informacja o braku przynalezności do grupy kapitałowej - kliknij tutaj

Załącznik nr 8 - Informacja o spełnieniu warunków w postępowaniu - kliknij tutaj

Załącznik nr 9 - Wykaz robót projektowych - kliknij tutaj

Załącznik nr 10 - Wykaz robót budowlanych - kliknij tutaj

Załącznik nr 11 - Informacja o osobach zdolnych do wykonywania zamówienia - kliknij tutaj

Załącznik nr 12 - Oświadczenie, że osoby wskazane jako zdolne do wykonywania zamówienia posiadają wymagane uprawnienia - kliknij tutaj

Załącznik nr 13 - Formularz ofertowy - kliknij tutaj

Załącznik nr 14 - Wykaz części zamówienia wykonywanych przez podwykonawców - kliknij tutaj

Załącznik nr 15 - Wzór umowy w sprawie udzielenia zamówienia - kliknij tutaj

 

Informacje ogólne o projekcie

     Celem projektu jest budowa laboratorium badawczego biomasy stałej, biogazu i biopaliwa wyposażonego w sprzęt pomiarowo-badawczy oraz segment fermentacyjny (mikrobiogazownia) i zespół silników, generatorów i sprężarek umożliwiający prowadzenie badań nad mikrokogeneracją i wykorzystaniem sprężonego gazu.

     Grupą docelową są inwestorzy, samorządy oraz instytucje publiczne, którzy otrzymają wsparcie merytoryczne w zakresie utrzymania standardów środowiskowych.

     Fundacja jest partnerem projektu, którego liderem jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o.

rpoue1