NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Pożyczki na start Mikropożyczki woj. świętokrzyskie
Mikropożyczki woj. świętokrzyskie
Wpisany przez Administrator   

"Mikropożyczki dla osób otwierających działalność gospodarczą" w okresie monitorowania

woj. świętokrzyskie

pokue

  WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH FIRMĘ

   Informujemy, że Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach nie współpracowała i nie współpracuje z przedsiębiorcą pod nazwą FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA BRENDA PAULINA PERZANOWSKA, NIP 9591872385, prowadzącym działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

szlaczek12

 

Podstawowe informacje

Pożyczki skierowane są do osób zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej:

- w  wieku  18-64  lat (pracujących lub bezrobotnych, w tym również studentów) z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu w okresie monitorowania, oraz

- zamieszkujących wyłącznie na terenie województwa świętokrzyskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

  

Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 50.000 zł.

Pożyczka może być przyznana na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy.

Oprocentowanie pożyczki wynosi: 0,44 % w skali roku.

Z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki Beneficjent nie pobiera żadnych opłat i prowizji poza oprocentowaniem pożyczki.

Pożyczka może być przeznaczona na cele: inwestycyjne, obrotowe, inwestycyjno-obrotowe i musi być rozliczona na podstawie dokumentów księgowych (faktur, rachunków, umów kupna-sprzedaży itp.).

 

UWAGA! Wnioskodawca rejestruje działalność dopiero po pozytywnej ocenie wniosku o udzielenie pożyczki.

   

Pożyczkobiorca może zakupić sprzęt używany przy zachowaniu następujących warunków:

a) sprzęt posiada deklarację sprzedawcy i ewentualnych poprzednich właścicieli określającą jego pochodzenie wraz z potwierdzeniem, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony ze środków pomocowych krajowych i/lub wspólnotowych (Deklaracja dot. sprzętu używanego (ostatni właściciel) – załącznik nr 4 do Regulaminu; Deklaracja dot. sprzętu używanego (poprzedni właściciel) – załącznik nr 5 do Regulaminu)

b) cena sprzętu używanego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa od ceny podobnego nowego sprzętu

c) umowa kupna-sprzedaży nie może być zawierana pomiędzy członkami rodziny (współmałżonkami, rodzicami, rodzeństwem, dziećmi), a także pomiędzy osobami zamieszkałymi pod tym samym adresem, co Pożyczkobiorca

d) zapłata za sprzęt została właściwie udokumentowana.

   

Nabór do projektu - dokumenty

Nabór do projektu jest w systemie ciągłym, aż do wyczerpania środków.

Dokumenty rekrutacyjne:

1. Wniosek o pożyczkę - pobierz

2. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

3. Oświadczenie o otrzymaniu pomocy / nieotrzymaniu pomocy de minimis… - pobierz

4. Upoważnienie dotyczące pozyskania i ujawnienia informacji gospodarczych oraz danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich NOWE - pobierz

5. Oświadczenie o braku zatrudnienia (dotyczy osób bezrobotnych) - pobierz

Dodatkowo wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu (osoby zatrudnione) lub zaświadczenia z wyższej uczelni o studiowaniu (studenci) lub odpisu dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenia o uzyskanym wykształceniu (absolwenci).

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy:

1. Wniosek o udzielenie pomocy de minimis - pobierz

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz

Dodatkowo wnioskodawca załącza:

- kopię dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej,

- kopię dokumentu zawierającego PESEL Wnioskodawcy,

- kopię dokumentu nadania numeru NIP,

- kopię zgłoszenia do ZUS (ZZA, ZUA) lub KRUS,

- zaktualizowany wniosek, jeżeli w wyniku oceny uległ on modyfikacji,

- kopię umowy na prowadzenie rachunku bankowego obsługującego działalność gospodarczą,

- oświadczenie współmałżonka pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie pożyczki (jeśli dotyczy),

- oświadczenie poręczyciela pożyczki i współmałżonka poręczyciela na udzielenie poręczenia pożyczki (jeśli dotyczy).

W przypadku ustanawiania innych zabezpieczeń niż weksel in blanco, wnioskodawca w przypadku poręczenia przez osobę trzecią przedkłada dokumenty o źródle i kwocie dochodu (np. zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy, decyzję o otrzymywaniu emerytury wraz z ostatnim potwierdzeniem wysokości, PIT za ubiegły rok podatkowy - dot. osób prowadzących działalność gospodarczą), a w przypadku innych zabezpieczeń dodatkowe dokumenty (zabezpieczenie hipoteczne - wyciąg z księgi wieczystej, przewłaszczenie rzeczy ruchomej - akt własności lub umowa kupna sprzedaży, poręczenie funduszu poręczeniowego - umowa poręczenia, itp.).

a) Oświadczenie współmałżonka pożyczkobiorcy (jeśli dotyczy) - pobierz

b) Oświadczenie poręczyciela (jeśli dotyczy) - pobierz

c) Oświadczenie współmałżonka poręczyciela (jeśli dotyczy) - pobierz

Pozostałe dokumenty:

1. Regulamin udzielania pożyczek - pobierz

2. Karta oceny formalno-merytorycznej - pobierz

3. Wzór umowy pożyczki - pobierz

4. Deklaracja dot. sprzętu używanego ostatni właściciel - pobierz

5. Deklaracja dot. sprzętu używanego poprzedni właściciel - pobierz

  

Biura projektu

      Informujemy, że projekt w okresie monitorowania pn. „Mikropożyczki dla osób otwierających działalność gospodarczą” obsługiwany jest w czterech biurach.

      Osoby zamieszkujące na terenie powiatów: grodzkiego Kielce, kieleckiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego, buskiego, kazimierskiego i staszowskiego, powinny składać dokumenty rekrutacyjne w biurze w Kielcach przy ul. Warszawska 21.

      Osoby zamieszkujące na terenie powiatów: skarżyskiego, koneckiego i włoszczowskiego, powinny składać dokumenty rekrutacyjne w biurze w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 1-go Maja 49.

      Osoby zamieszkujące na terenie powiatów: ostrowieckiego, opatowskiego i sandomierskiego, powinny składać dokumenty rekrutacyjne w biurze w Ostrowcu Św. przy ul. Siennieńskiej 38.

      Osoby zamieszkujące na terenie powiatu starachowickiego powinny składać dokumenty rekrutacyjne w biurze w Starachowicach przy ul. Mickiewicza 1a.

      Więcej informacji w Regulaminie udzielania pożyczek.

wup


a.  kopia dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej,

b.  kopia dokumentu zawierającego PESEL Wnioskodawcy,

c.   kopia dokumentu nadania numeru NIP,

d.  kopia zgłoszenia do ZUS (ZZA, ZUA) lub KRUS,

e.  zaktualizowany wniosek, jeżeli w wyniku oceny uległ on modyfikacji,