NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Projekty Aktualnie realizowane
Projekty aktualnie realizowane
Wpisany przez Administrator   

1. "Pożyczki na kształcenie"

powerue

    Celem głównym projektu jest operacjonalizacja i przetestowanie popytowego instrumentu pomocy zwrotnej, umożliwiającego w ciągu 34 miesięcy podniesienie kompetencji lub kwalifikacji osobom dorosłym zamieszkałym na terenie Polski. Będzie on realizowany przez udzielenie pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie studiów podyplomowych, szkoleń, kursów i innych możliwych form podnoszenia kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia). Pożyczki o wartości do 100 tys. zł oferowane będą wszystkim zainteresowanym posiadającym zdolność do spłaty pożyczki i dotyczyć będą wybranych przez nich form kształcenia trwających nie dłużej niż 2 lata. Pożyczki są nieoprocentowane z możliwością umorzenia do 25% wartości pożyczki po spełnianiu wskazanych warunków.

    Wszelkich informacji szukaj na stronie www.inwestujwrozwoj.pl

    Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.04.01.00-00-ZF06/17-00 z dnia 13.06.2017 r. w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

      Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją "Fundusz Współpracy" z Warszawy.

szlaczek12

2. "Szkolenia, warsztaty oraz doradztwo dla pracowników Przedsiębiorstw Społecznych"

powerue

    Celem głównym projektu jest zwiększenie partycypacji Podmiotów Ekonomii Społecznej w wykorzystaniu dostępnych form organizowanych zamówień publicznych poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach i doradztwie indywidualnym (realizowanym w ramach celu szczegółowego wzmocnienie systemów wsparcia dla PES).

   Do projektu zakwalifikowanych zostanie 151 pracowników Przedsiębiorstw Społecznych z województw: małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego, którzy zostaną objęci wsparciem szkoleniowym w zakresie zamówień publicznych oraz które wezmą udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. W projekcie otrzymają również wsparcie pracownicy 11 istniejących OWES-ów na obszarze realizacji projektu.

    Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.02.09.00-00-0013/16-00 z dnia 08.06.2017 r. w ramach działania 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

szlaczek12

3. "80 FIRM NA START"

logo_lublin

    Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa lubelskiego.

    Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i podniesienie umiejętności w sferze samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz wsparcie finansowe w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

   Grupą docelową są osoby fizyczne nieposiadające zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia (do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia, wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

     Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy o dofinansowanie projektu nr 49/RPLU.09.03.00-06-0003/16-00 z dnia 28.12.2016 r. w ramach działania 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

szlaczek12

4. "Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim"

powerue

   Celem głównym projektu jest dokonanie analizy realizowanych zadań w 50 jednostkach administracji rządowej i samorządowej województwa świętokrzyskiego oraz opracowanie dla tych jednostek zaleceń i rekomendacji pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

    Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.02.06.00-00-0023/16-00 z dnia 21.02.2017 r. w ramach działania 2.6 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

    Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie (Lider projektu) oraz Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (Partner projektu) - umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu z dnia 30.12.2016 r.

szlaczek12

5. "OD PLANÓW DO BIZNES PLANU"

loga_nowe1

    Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i podniesienie umiejętności w sferze samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz wsparcie finansowe w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

   Grupą docelową są osoby fizyczne nieposiadające zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia (do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia, wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

     Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.04.01-26-0080/16-00 z dnia 11.10.2016 r. w ramach poddziałania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

szlaczek12

6. "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II" Makroregion

PBWwS_logo

     Przedmiotem projektu jest aktywizację osób młodych do zakładania własnych działalności gospodarczych poprzez udzielenie im niskooprocentowanych pożyczek.

        Grupą docelową są niepracujący absolwenci szkół średnich i wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu, studenci ostatniego roku studiów wyższych tj. ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich oraz bezrobotni z województwa lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

      Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy powierzenia i zarządzania środkami funduszu pożyczkowego w ramach programu "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II" Nr 25/BGK/2016/PB-WWSII z dnia 15.07.2016 r.

      Projekt realizowany w partnerstwie z Działdowską Agencją Rozwoju S.A., Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny i Projektem EU Kancelaria Prawno-Ekonomiczna Maria Zawadzka.

logo_mrpips

bgk1


szlaczek12

7. "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II" Region III

PBWwS_logo

     Przedmiotem projektu jest aktywizację osób młodych do zakładania własnych działalności gospodarczych poprzez udzielenie im niskooprocentowanych pożyczek.

        Grupą docelową są niepracujący absolwenci szkół średnich i wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu, studenci ostatniego roku studiów wyższych tj. ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich oraz bezrobotni z województwa świętokrzyskiego i lubelskiego.

      Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy powierzenia i zarządzania środkami funduszu pożyczkowego w ramach programu "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II" Nr 22/BGK/2016/PB-WWSII z dnia 11.03.2016 r.

       Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny.

logo_mrpips

bgk1

szlaczek12

8. "160 FIRM NA START"

loga_nowe1

    Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i podniesienie umiejętności w sferze samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz wsparcie finansowe w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

   Grupą docelową są osoby fizyczne nieposiadające zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia (do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia, wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

     Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.04.01-26-0046/15-00 z dnia 04.02.2016 r. w ramach poddziałania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

szlaczek12

9. "Laboratorium badawcze biomasy stałej, biogazu i biopaliwa oraz sposobów ich efektywnego wykorzystania energetycznego"

rpoue

     Celem projektu jest budowa laboratorium badawczego biomasy stałej, biogazu i biopaliwa wyposażonego w sprzęt pomiarowo-badawczy oraz segment fermentacyjny (mikrobiogazownia) i zespół silników, generatorów i sprężarek umożliwiający prowadzenie badań nad mikrokogeneracją i wykorzystaniem sprężonego gazu.

     Grupą docelową są inwestorzy, samorządy oraz instytucje publiczne, którzy otrzymają wsparcie merytoryczne w zakresie utrzymania standardów środowiskowych.

     Fundacja jest partnerem projektu, którego liderem jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o.

      Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.02.01.00-26-007/13-00 z dnia 15.10.2014 r. w ramach działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Umowy partnerskiej z dnia 04.09.2013 r.

rpoue1

szlaczek12

10. "Mikropożyczki dla osób otwierających działalność gospodarczą" w okresie monitorowania

pokue

    Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności w sferze samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie woj. świętokrzyskiego. Realizacja projektu polegać będzie na udzieleniu wsparcia szkoleniowo-doradczo-finansowego na uruchomienie własnej działalności gospodarczej oraz otoczenie ich specjalistycznym doradztwem i wsparciem finansowym w postaci niskooprocentowanej (do 2% w skali roku) pożyczki w wysokości do 50 tys. zł.

      Projekt skierowany jest do osób pracujących, studentów oraz absolwentów uczelni wyższych zamieszkujących teren woj. świętokrzyskiego.

      Obecnie projekt jest w okresie monitorowania.

      Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.06.02.00-26-055/12-00 z dnia 16.10.2012 r. w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

wup

szlaczek12

11. "Świętokrzyskie poręczenia kredytowe i pożyczkowe” - dalsze wykorzystanie środków

logo_wojsw

      Projekt ma na celu wzmocnienie jednego z najdłużej działających w Polsce funduszu poręczeniowego poprzez dokapitalizowanie, a tym samym zwiększenie akcji poręczycielskiej. W efekcie ułatwiony będzie dostęp przedsiębiorców do zewnętrznych źródeł finansowania. Mając oparcie w funduszu poręczeniowym, zarówno instytucje kredytujące, jak i sami przedsiębiorcy będą mogli sięgnąć po kredyty na inwestycje, w tym również na podjęcie własnej działalności gospodarczej.

      Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.01.03.00-26-008/10-00 z dnia 17.12.2010 r. w ramach działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Umowy nr DPR-VIII.043.37.2016/4 w sprawie dalszego wykorzystania przez Beneficjenta środków dofinansowania projektu z dnia 29.12.2016 r.

szlaczek12

12. "Pożyczki dla świętokrzyskich MMŚP” - dalsze wykorzystanie środków

logo_wojsw

      Projekt ma na celu rozwinięcie skali działalności funduszu pożyczkowego FUNDSTAR 2 w woj. świętokrzyskim poprzez jego dokapitalizowanie, a przez to ułatwienie przedsiębiorcom i osobom pragnącym rozpocząć działalność gospodarczą dostępu do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.

      Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.01.03.00-26-007/10-00 z dnia 17.12.2010 r. w ramach działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Umowy nr DPR-VIII.043.37.2016/5 w sprawie dalszego wykorzystania przez Beneficjenta środków dofinansowania projektu z dnia 29.12.2016 r.