NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start
Pożyczki dla MŚP - złożenie wniosku
Wpisany przez Administrator   

logo_rpo_ue_pl

 

I ZŁOŻENIE WNIOSKU

WNIOSKI PRZYJMUJEMY OSOBIŚCIE W BIURACH ARR NA TERENIE WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY

 

DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCY

DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCY

 1. Wniosek - pobierz
 2. Biznes Plan - pobierz
 3. Bilans - pobierz
 4. Rachunek zysków i strat - pobierz
 5. Oświadczenie o niekaralności os. fizyczna - pobierz
 6. Oświadczenie o niekaralności os. prawna - pobierz
 7. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MSP - pobierz
 8. Oświadczenie majątkowe - pobierz
 9. Oświadczenie współmałżonka (jeśli dotyczy) - pobierz
 10. Kwalifikowalność VAT - pobierz
 11. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz
 12. Oświadczenie o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji - pobierz
 13. Zgoda na ksero dowodu osobistego (dotyczy pożyczkobiorcy i jego małżonka) - pobierz
 14. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz
 15. Wniosek o udzielenie pomocy de minimis - pobierz
 16. Informacja na temat nowego lub istotnie ulepszonego produktu/usługi - pobierz
 17. Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla osób fizycznych) - pobierz
 18. Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla firm) - pobierz

 

DODATKOWE DOKUMENTY

 1. Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec Urzędu Skarbowego
 2. Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec ZUS
 3. Kopie dokumentów rejestracyjnych w odpowiednim organie ewidencyjnym (wpis do CEIDG lub KRS, umowa spółki jeśli dotyczy)
 4. Zestawienie finansowe za poprzedni i bieżący rok
 5. Ewidencja środków trwałych
 6. Ewidencja wyposażenia
 7. Akt własności, umowa dzierżawy lub umowa najmu lokalu przeznaczonego do prowadzenia przedsiębiorstwa
 8. Kopia PIT-37 lub PIT-36 lub PIT-28 lub CIT-8
 9. Zaświadczenie (opinia) z banku i innych instytucji finansowych o terminowych spłatach posiadanych kredytów, pożyczek i umów leasingowych lub inne dokumenty przedstawione do wglądu na podstawie, których Fundusz może stwierdzić terminowość spłat zaciągniętych zobowiązań (jeśli dotyczy)
 10. Dokumenty handlowe (kopie umów, kontraktów, zezwoleń, zaświadczeń) – jeśli istnieją
 11. Kopia umowy na prowadzenie rachunku bankowego obsługującego działalność gospodarczą
 12. Kopia dokumentu tożsamości i poświadczenie zameldowania, jeżeli brak takiej informacji w dowodzie osobistym (dotyczy pożyczkobiorcy i jego małżonka)

 13. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową oraz innych dokumentów potwierdzających stan cywilny (jeśli dotyczy)

 

PORĘCZENIE POŻYCZKI (DO WYBORU)

 

1. Poręczenie fizyczne

DOKUMENTY DLA PORĘCZYCIELI

 1. Oświadczenie poręczyciela - pobierz
 2. Oświadczenie majątkowe - pobierz
 3. Oświadczenie współmałżonka (jeśli dotyczy) - pobierz
 4. Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla osób fizycznych) - pobierz
 5. Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych firm) - pobierz
 6. Oświadczenie/zgoda na dokonanie kserokopii dokumentu tożsamości - pobierz

 

Dodatkowo poręczyciel dołącza:

 1. Zaświadczenie o osiąganych dochodach z tytułu zatrudnienia za ostatnie 3 miesiące (dotyczy osób pracujących),
 2. Dla osób zatrudnionych na umowę o pracę ZUS RCA lub RMUA - imienny raport o należnych składkach za ostatnie 3 miesiące,
 3. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zeznania podatkowego za ubiegły rok - PIT oraz zestawienie finansowe za bieżący rok (dotyczy osób prowadzących własną firmę),
 4. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię własnego dowodu osobistego i współmałżonka (jeśli dotyczy),
 5. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową oraz innych dokumentów potwierdzających stan cywilny (jeśli dotyczy).

 

2. Ustanowienie hipoteki umownej wraz z rygorem egzekucji (do 150% wartości umowy)

Przy ustanowieniu hipoteki na nieruchomościach niezbędne będzie dokonanie ubezpieczenia nieruchomości z cesją na ARR, które będzie obowiązywało przez cały okres trwania pożyczki.

 1. Wyciąg z księgi wieczystej
 2. Wypis z rejestru gruntów
 3. Kopia aktu notarialnego nabycia nieruchomości / działki
 4. Zdjęcia nieruchomości / działki
 5. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu osobistego właścicieli nieruchomości - w przypadku kiedy właścicielem nie jest Wnioskodawca
 6. Kopia polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, na której ma być ustanowiona hipoteka (jeśli dotyczy)
 7. Operat szacunkowy (po uzgodnieniu z funduszem pożyczkowym)

UWAGA! ARR nie ustanawia hipotek umownych na nieruchomościach rolnych.

 

3. Zabezpieczenia rzeczowe

 1. Dokument potwierdzający nabycie rzeczy
 2. Zdjęcia rzeczy
 3. Kopia ubezpieczenia rzeczy (jeżeli rzecz jest ubezpieczona)

 

logo_swietokrzyskieINFORMACJA NA TEMAT NOWEGO[1] LUB ISTOTNIE ULEPSZONEGO[2]

PRODUKTU LUB USŁUGI


[1] Produktem nowym dla firmy jest taki produkt, którego cechy lub przeznaczenie różnią się znacząco
od produktów dotychczas oferowanych przez przedsiębiorstwo – nowy w jego ofercie.

Za nowy nie może być uznany produkt:

- sprzedawany lub dystrybuowany z wykorzystaniem nowych form reklamy, czy nowej strategii cenowej, w tym oferowany w innym, zmienionym opakowaniu, bez zmiany walorów użytkowych np. dłuższego okresu przechowywania, trwałości, bezpieczeństwa w transporcie etc.;

- którego modyfikacje w produkcji/dystrybucji/świadczeniu związane są z koniecznością dostosowania jej do
i zmieniających się przepisów prawa;

- którego technologia produkcji różni się od dotychczasowej wyłącznie zmniejszonym zapotrzebowaniem
na energię lub zmniejszoną emisją zanieczyszczeń do środowiska.

[2] Produktem istotnie ulepszonym jest produkt dotychczas oferowany przez przedsiębiorstwo, który w wyniku realizacji inwestycji objętej wsparciem zwrotnym zostanie ulepszony (posiada lepsze cechy lub parametry użytkowe) lub został wdrożony w wyniku nowych lub ulepszonych metod produkcji ukierunkowanych na zwiększenie efektywności (wzrost wydajności, zmniejszenie zużycia surowców, skrócenie czasu wykonania, itd.)
i w charakterystyce których została dokonana co najmniej jedna z następujących zmian, tj:

a)       produkty, których technologia produkcji różni się zasadniczo od technologii produktów już wytwarzanych,

b)       produkty, których technologia produkcji związana jest z całkowicie nowymi technologiami wytwarzania,

c)       produkty, których technologia produkcji opiera się na łączeniu istniejących technologii w nowych zastosowaniach,

d)       produkty, dla których wprowadzono nową funkcjonalność  stosunku do istniejącego produktu w danym przedsiębiorstwie lub zostaną użyte nowe komponenty, surowce, materiały etc.