NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Pożyczki na start Mikropożyczki woj. podkarpackie
Mikropożyczki woj. podkarpackie
Wpisany przez Administrator   

"Mikropożyczki" w ramach projektu

"Rozwój gospodarczy województwa podkarpackiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych"


logo_podkarpacie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Pożyczka udzielana jest z przeznaczeniem na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez Ostatecznego Odbiorcę (Wnioskodawcę).

 

Ostateczni Odbiorcy, którzy mogą ubiegać się o pożyczkę to:

- osoby bezrobotne, które ukończyły 30 lat i zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego

- osoby bierne zawodowo, które ukończyły 30 lat i zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego

 

I. PODSTAWOWE PARAMETRY

Wartość Jednostkowej Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie może przekroczyć 80 000 zł.

1.  Udział środków własnych Pośrednika Finansowego w Jednostkowej Pożyczce wynosi co najmniej 5,83 % jej całkowitej wartości.

2.  Maksymalny okres spłaty Jednostkowej Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie może być dłuższy niż 84 miesiące od momentu jej uruchomienia, tj. dnia uruchomienia jakiejkolwiek kwoty Jednostkowej Pożyczki.

3.  Maksymalna karencja w spłacie Jednostkowej Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia.  

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI: 0,1% W SKALI ROKU

NIE POBIERAMY ŻADNYCH OPŁAT, PROWIZJI

Z TYTUŁU UDZIELENIA POŻYCZKI

 

II. OBLIGATORYJNE ZASADY UDZIELANIA POŻYCZEK

1. Jednostkowa Pożyczka udzielana jest po przeprowadzeniu oceny ryzyka kredytowego Ostatecznego Odbiorcy oraz ustanowieniu zabezpieczeń.

2. Wydatkowanie środków Jednostkowej Pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od dnia jej uruchomienia. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Ostatecznego Odbiorcy termin ten może ulec wydłużeniu maksymalnie o kolejne 90 dni ze względu na charakter inwestycji. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny, w rozumieniu przepisów prawa krajowego.

3. Wypłata całkowitej kwoty Jednostkowej Pożyczki Ostatecznemu Odbiorcy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty ustanowienia zabezpieczeń.

 

III. ZAKRES FINANSOWANIA

Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego stanowi 100% jego wartości (nie jest wymagany wkład własny).

 

IV. WYKLUCZENIA Z FINANSOWANIA

W ramach instrumentu nie jest możliwe:

1. finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,

2.  refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone,

3.  spłatę zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy,

4.  refinansowania zadłużenia, w tym za spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów.

 

V. OGRANICZENIA W FINANSOWANIU

Ostateczny Odbiorca może otrzymać maksymalnie jedną Jednostkową Pożyczkę w ramach Działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 
VI. BIURA PROJEKTU

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o., 38-200 Jasło,  ul. Kadyiego 12, tel. 517 367 818, dyżury: wtorek godz. 9-10

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o., 37-700 Przemyśl,  ul. Katedralna 5, tel. 531 399 092, dyżury: wtorek godz. 12-14

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o., 38-500 Sanok, ul. Lwowska 18, tel. 500 013 904, dyżury: środa 16-18

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o., 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. 1 Maja 16, tel. 514 273 130, dyżury: wtorek godz. 9-11

BD Center Sp. z o.o., 35-307 Rzeszów, Al. Armii Krajowej 80, tel. 608 380 147, dyżury: czwartek  godz. 9-11

BD Center Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. 3-Maja 13, tel. 608 380 147, dyżury: poniedziałek godz.12-14

BD Center Sp. z o.o., 30-200 Dębica, Rynek 21, tel. 608 380 147, dyżury: środa godz. 9-11

 

REGULAMIN - kliknij tutaj

 

Złożenie wniosku – kliknij tutaj

Podpisanie umowy pożyczki kliknij tutaj

Rozliczenie pożyczki (dokumenty w przygotowaniu)


szlaczek12

Wartość projektu: 6.318.916,43 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 5.950.266,43 zł

 

a.  kopia dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej,

b.  kopia dokumentu zawierającego PESEL Wnioskodawcy,

c.   kopia dokumentu nadania numeru NIP,

d.  kopia zgłoszenia do ZUS (ZZA, ZUA) lub KRUS,

e.  zaktualizowany wniosek, jeżeli w wyniku oceny uległ on modyfikacji,