NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Projekty RPOLU 9.3 Dotacje (3) - 80 firm na start
RPOLU 9.3 - Aktualności
Wpisany przez Administrator   

"80 FIRM NA START"

logo_lublin

 

III Nabór do projektu

    Informujemy, że trwa rekrutacja (III nabór) uczestników do projektu "80 FIRM NA START". Dokumenty przyjmujemy do 23.02.2018 do godz. 16.00.

     UWAGA - rekrutacja dotyczy tylko mieszkańców woj. lubelskiego!

    Nie decyduje kolejność zgłoszeń!

   Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy składać osobiście w biurze projektu lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do biura).

     Wszelkie modyfikacje formularza będą skutkować odrzuceniem wniosku.

Dokumenty rekrutacyjne

- Formularz rekrutacyjny (DOCX) - kliknij tutaj

- Oświadczenie kryteria premiujące - kliknij tutaj

- Oświadczenie o zamiarze odejściu z rolnictwa - kliknij tutaj

- Oświadczenie o przetwarzaniu/ochronie danych osobowych - kliknij tutaj

Pozostałe dokumenty

- Regulamin rekrutacji - kliknij tutaj

- Regulamin przyznawania wsparcia finansowego - kliknij tutaj

- Karta oceny formularza rekrutacyjnego - kliknij tutaj

- Karta oceny formularza rekrutacyjnego - kliknij tutaj

- Biznes plan - kliknij tutaj

- Karty oceny biznes planu - kliknij tutaj

- Minimalny zakres wymagań dot. oceny biznes planu - kliknij tutaj

- Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego - kliknij tutaj

 

Wyniki II naboru do projektu

     Poniżej ogłaszamy wyniki II naboru do projektu "80 FIRM NA START".

     Lista rankingowa - kliknij tutaj

 

II Nabór do projektu

    Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację (II nabór) uczestników do projektu "80 FIRM NA START". Nabór trwa od 15.09.2017 do 13.10.2017 do godz. 16.00.

     UWAGA - rekrutacja dotyczy tylko mieszkańców woj. lubelskiego!

    Nie decyduje kolejność zgłoszeń!

   Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy składać osobiście w biurze projektu lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do biura).

     Wszelkie modyfikacje formularza będą skutkować odrzuceniem wniosku.

   

Wyniki I naboru do projektu

     Poniżej ogłaszamy wyniki I naboru do projektu "80 FIRM NA START".

     Lista rankingowa - kliknij tutaj

 

I Nabór do projektu /zm./

    Informujemy, że wyznaczamy dodatkowy okres rekrutacji uczestników w ramach I naboru do projektu "80 FIRM NA START". Dodatkowy okres trwa od 24.07.2017 do 28.07.2017 r. do godz. 16.00.

 

    Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację (I nabór) uczestników do projektu. Nabór trwa do 09.06.2017 do godz. 16.00.

Nie decyduje kolejność zgłoszeń!

   Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy składać osobiście w biurze projektu osobiście lub za pośrednictwem poczty.

 

Informacje ogólne o projekcie

 

     Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach realizuje projekt 80 FIRM NA START. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Wartość projektu wynosi 3.249.433,56 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi 3.086.961,88 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

   Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i zwiększenie umiejętności w sferze samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo osób po 30 roku życia z terenu woj. lubelskiego w okresie 04.2017-03.2019. 

 

Zasięg terytorialny projektu – województwo lubelskie.

 

Uczestnicy projektu:

1. Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne którym został ustalony I (tzw. bezrobotni aktywni) lub II (tzw. wymagający wsparcia) profil pomocy), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Ww. osoby należą co najmniej do jednej z następujących grup:

a) kobiety

b) osoby z niepełnosprawnościami

c) osoby w wieku powyżej 50 roku życia

d) osoby długotrwale bezrobotne

e) osoby o niskich kwalifikacjach

2. Co najmniej 5% ogółu uczestników projektu tj. będą stanowić osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych – kryt. dostępu.

 

Cechy osób, które zostaną objęte wsparciem:

  • wiek – osoby, które ukończyły 30 rok życia;
  • status zawodowy – osoby bezrobotne z I (bezrobotni aktywni) i II (bezrobotni wymagający wsparcia) profilu pomocy, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy;
  • wykształcenie – osoby z wykształceniem od podstawowego wzwyż;
  • niepełnosprawność;
  • osoby z terenów wiejskich – zagwarantowanie min 5% miejsc w projekcie;
  • osoby zamierzające otworzyć przedsiębiorstwo o charakterze społecznym – preferowanie tych osób w procesie rekrutacji;
  • osoby zamierzające zatrudnić pracownika – preferowanie tych osób w procesie rekrutacji.

 

     Cała dokumentacja projektowa oraz termin pierwszej rekrutacji do projektu potencjalnych uczestników projektu zostanie podany na stronie internetowej www.farr.pl oraz bezpośrednio w biurze projektu po zatwierdzeniu ich przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

 

Kwota wsparcia finansowego: 23.398,68 zł

Kwota wsparcia pomostowego: 1.500 zł przez 6 miesięcy

 

Biuro projektu w Lublinie:

ul. Zana 11a, 20-601 Lublin

tel. 798 384 556