NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Projekty POWER 2.6 Badanie wdrażania konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
POWER 2.6 - Aktualności
Wpisany przez Administrator   

„Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim”

powerue

Wyniki na zapytanie ofertowe

01.02.2018

    Agencja Rozwoju Regionalnego informuje, że dokonała wyboru najlepszej oferty na członka zespołu badawczego spośród ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 3/KonwencjaONZ/ARR/2017 z dnia 29.12.2017r. w ramach projektu „Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim”.

    Wyniki wyboru znajdują się w załączniku - kliknij tutaj

 

Zapytanie ofertowe

29.12.2017

     Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach zaprasza do składania ofert na członka zespołu badawczego w ramach projektu Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim”.

     Oferty można składać do dnia 29.01.2018r. do godz. 12.00 w Biurze Projektu Partnera ul. Mickiewicza 1A. 27-200 Starachowice. Oferty można dostarczać osobiście w godzinach pracy biura od 08.00 do 16.00 lub poprzez operatora pocztowego lub kurierem - na adres: Agencja Rozwoju Regionalnego, ul. Mickiewicza 1A, 27-200 Starachowice. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2018r. o godz. 15.00.

Dokumenty do pobrania:

Treść zapytania - kliknij tutaj

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wzór) - kliknij tutaj

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór) - kliknij tutaj

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (wzór) - kliknij tutaj

Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych usług w pozyskiwaniu i analizie danych ilościowych i jakościowych - kliknij tutaj

Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych usług w zakresie opracowania raportów badawczych - kliknij tutaj

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o spełnieniu kryterium: aspekty społeczne (wzór) - kliknij tutaj

Załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące braku konfliktu interesów (wzór) - kliknij tutaj

 

Zapytanie ofertowe - rozstrzygnięcie

13.04.2017

     Informujemy, że  w dniu 13.04.2017r. Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach dokonała wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru 3 członków zespołu badawczego w ramach projektu "Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim".

     Wyniki wyboru znajdują się w załączniku - kliknij tutaj.

 

Zapytanie ofertowe - rozstrzygnięcie

21.03.2017

     Informujemy, że  w dniu 21.03.2017r. Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach dokonała wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru kierownika zespołu badawczego w ramach projektu "Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim".

     Zamawiający udzielił zamówienia Pani Annie Przygodzie. Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne w obszarze wskazanym w zapytaniu ofertowym.

 

Zapytanie ofertowe

09.03.2017

     Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach poszukuje trzech osób (K/M) do zespołu badawczego w ramach projektu Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim”.

    Przedmiotem zamówienia jest wybór trzech osób (K/M) do zespołu badawczego. Wybór członków zespołu badawczego prowadzącego monitoring Instytucji na terenie następujących powiatów w województwie świętokrzyskim: skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, opatowski, sandomierski oraz miasto Kielce.

     Oferty można składać do dnia 11.04.2017r. do godz. 15.45 w Biurze Projektu Partnera ul. Mickiewicza 1A. 27-200 Starachowice. Oferty można dostarczać osobiście w godzinach pracy biura od 08.00 do 16.00 lub poprzez operatora pocztowego lub kurierem - na adres: Agencja Rozwoju Regionalnego, ul. Mickiewicza 1A, 27-200 Starachowice. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2017r. o godz. 16.00.

Dokumenty do pobrania:

Treść zapytania - kliknij tutaj

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wzór) - kliknij tutaj

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór) - kliknij tutaj

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (wzór) - kliknij tutaj

Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych usług w pozyskiwaniu i analizie danych ilościowych i jakościowych - kliknij tutaj

Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych usług w zakresie opracowania raportów badawczych - kliknij tutaj

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o spełnieniu kryterium: aspekty społeczne (wzór) - kliknij tutaj

 

Aktualizacja zapytania ofertowego z dnia 15.02.2017r.

06.03.2017

   Uwaga! W dniu 06.03.2017 r. Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach dokonała zmian w treści zapytania ofertowego z dnia 15.02.2017 r.

    Opis dokonanych zmian znajduje się w załączonym pliku.

Aktualizacja zapytania ofertowego - kliknij tutaj

 

Zapytanie ofertowe

15.02.2017

     Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach poszukuje kierownika zespołu badawczego w ramach projektu Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim”.

     Przedmiotem zamówienia jest wybór kierownika (K/M) zespołu badawczego. Celem pracy zespołu będzie dokonanie analizy realizowanych zadań w 16 jednostkach administracji rządowej i samorządowej województwa świętokrzyskiego (z powiatów: skarżyskiego, starachowickiego, ostrowieckiego, opatowskiego, sandomierskiego oraz miasta Kielce) oraz opracowanie dla tych jednostek zaleceń i rekomendacji pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

     Oferty można składać do dnia 17.03.2017r. w Biurze Projektu Partnera ul. Mickiewicza 1A. 27-200 Starachowice. Oferty można dostarczać osobiście w godzinach pracy biura od 08.00 do 16.00 lub poprzez operatora pocztowego lub kurierem - na adres: Agencja Rozwoju Regionalnego, ul. Mickiewicza 1A, 27-200 Starachowice. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2017r.

Dokumenty do pobrania:

Treść zapytania - kliknij tutaj

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wzór) - kliknij tutaj

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór) - kliknij tutaj

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (wzór) - kliknij tutaj

Załącznik nr 4 – Wykaz usług potwierdzających doświadczenie Wykonawcy w pozyskiwaniu i analizie danych jakościowych i ilościowych - kliknij tutaj

Załącznik nr 5 – Wykaz raportów badawczych potwierdzających doświadczenie Wykonawcy w zakresie opracowywania raportów badawczych - kliknij tutaj

 

Informacje ogólne o projekcie

    Projekt „Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim” realizowany jest w partnerstwie przez Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie (Lider projektu) oraz Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (Partner projektu).

     Celem głównym projektu jest dokonanie analizy realizowanych zadań w 50 jednostkach administracji rządowej i samorządowej województwa świętokrzyskiego oraz opracowanie dla tych jednostek zaleceń i rekomendacji pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

     Projekt obejmuje:

  • dokonanie analizy realizowanych zadań wybranych jednostek administracji rządowej i samorządowej,
  • opracowanie dla wszystkich jednostek objętych przeglądem zaleceń, rekomendacji pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych,
  • weryfikację czy instytucje, w których dokonano przeglądu zadań, wykorzystały wypracowane rekomendacje do zmiany w zakresie realizowanych zadań.

     Wynikiem realizacji projektu będzie wypracowanie rekomendacji dla 50 instytucji wybranych do monitoringu w zakresie dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, z których 40 wykorzysta wypracowane rekomendacje do zmiany w zakresie realizowanych zadań.

      Wartość projektu: 1.448.400,00 zł

      Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1.220.711,52 zł (84,28%)

      Regulamin projektu - kliknij tutaj

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.