NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Projekty RPOWŚ 9.3.1 Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)
RPOWŚ 9.3.1 - Aktualności
Wpisany przez Administrator   

  logo_ws_efs_pol

Bezpłatne usługi księgowe przez 12 miesięcy dla podmiotów ekonomii społecznej!

     Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej z terenu powiatów: włoszczowski, staszowski, sandomierski, pińczowski, opatowski, kazimierski, jędrzejowski oraz buski, które chcą skorzystać z bezpłatnych usług księgowych (biuro rachunkowe/doradztwo księgowe) przez okres 12 miesięcy w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

   Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 501 208 706. Liczba podmiotów objętych wsparciem jest ograniczona.

     Serdecznie zapraszamy!

szlaczek12

Informacje ogólne o projekcie

Projekt „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (ŚOWES) realizowany jest w partnerstwie przez Caritas Diecezji Kieleckiej (Lider projektu), Fundacja Centrum Europy Lokalnej w Kielcach, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach, Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w kreowaniu nowych miejsc pracy w subregionie południowym w województwie świętokrzyskim poprzez działania animacyjne, działania inkubacyjne, doradcze, usługi szkoleniowe i szerokie wsparcie finansowe i niefinansowe skierowane do osób fizycznych w tym zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, osób z niepełnosprawnościami, JST, sektora pozarządowego, PES/PS oraz środowiska Biznesu i Mediów.

Okres realizacji projektu: 01.09.2019-31.12.2022r.

Obszar realizacji projektu: województwo świętokrzyskie – powiaty: powiat włoszczowski, powiat staszowski, powiat sandomierski, powiat pińczowski, powiat opatowski, powiat kazimierski, powiat jędrzejowski, powiat buski.

Wartość projektu: 13 471 306,20 PLN

Dofinansowanie: 13 028 606,20 PLN

Płatność ze środków europejskich: 11 450 610,27 PLN

Płatność z budżetu krajowego: 1 577 995,93 PLN

szlaczek12

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Numer i nazwa Działania: RPSW.09.03.00 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Numer i nazwa Poddziałania: RPSW.09.03.01 Wsparcie sektora ekonomii społecznej (projekty konkursowe).

logo_sowes