NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start

Reklama

Bez nazwy-1
POKL 9.1.2 - Aktualności
Wpisany przez Administrator   

"Kompleksowe wsparcie uczniów Gimnazjum Niepublicznego w Starachowicach"

pokue

Formularze dla obsługi projektu

Oświadczenie uczestnika projektu - plik do pobrania

Zgoda rodzica - plik do pobrania

Zgoda ucznia - plik do pobrania

Karta IPD - plik do pobrania

Karta psychologa - plik do pobrania


18.08.2011

Zapytanie ofertowe

     W związku z planowanym zatrudnieniem kadry dydaktycznej, do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 tytuł projektu „Kompleksowe wsparcie uczniów Gimnazjum Niepublicznego w Starachowicach” WND-POKL.09.01.02-26-093/11 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza się nabór na stanowiska: psycholog IPD, pedagog IPD, psycholog do spotkań indywidualnych, pedagog do spotkań grupowych, psycholog z zakresu seksuologii, logopeda, nauczyciel fizyki, nauczyciel chemii, nauczyciel geografii, nauczyciel biologii, nauczyciel informatyki, doradca zawodowy. Termin składania ofert mija 29 sierpnia 2011 r. o godz. 16.00. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 41 274-46-90.

     Poniżej przedstawiamy dokumentację ofertową.

Ogłoszenie - kliknij tutaj

Odpowiedź oferenta - kliknij tutaj


Informacje ogólne o projekcie

      Celem głównym projektu jest złagodzenie dysproporcji w nauce tzw. „trudnej młodzieży” poprzez uczestnictwo uczniów w dodatkowych zajęciach dostosowanych do ich potrzeb.

      Projekt zawiera następujące rodzaje wsparcia:

  • dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,
  • doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym),
  • rozszerzenie oferty szkoły o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy.