NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Fundusz poręczeń Poręczenia SPOWKP Dokumenty
Poręczenia SPOWKP Dokumenty
Wpisany przez Administrator   

Wymagane dokumenty

W celu przystąpienia do procedury o przyznanie poręczenia, wnioskodawca wypełnia standardowy Wniosek wraz z Analizą Ekonomiczną Przedsięwzięcia, które następnie są przekazywane Dyrektorowi Funduszu do rozpatrzenia.  

     Załączniki stanowią następujące dokumenty:

 • Kopia wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku spółki cywilnej wszystkich wspólników oraz dodatkowo umowa spółki).
 • Kopia nadania numeru REGON.
 • Kopia nadania numeru NIP.
 • Promesa lub deklaracja banku/funduszu pożyczkowego w sprawie udzielenia kredytu/pożyczki.
 • Wniosek o przyznanie kredytu/pożyczki poświadczony za zgodność z oryginałem przez instytucję kredytującą.
 • Kopia zaświadczeń o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok obrachunkowy oraz obecny (jeśli podmiot prowadzi działalność krócej, to za okres prowadzonej działalności) wg wzoru.
 • Prognoza finansowa działalności na okres kredytowania (bilans oraz rachunek zysków i strat) wg wzoru.
 • Oświadczenie o niekaralności wg wzoru.
 • Oświadczenie o ochronie danych osobowych wg wzoru.
 • Oświadczenie o spełnianiu kryterium MSP wg wzoru.
 • Oświadczenie majątkowe wg wzoru.
 • Ksero dowodu osobistego właściciela lub wspólników lub członków zarządu.
 • Opinie bankowe (dokumenty wystawione przez banki, w których prowadzone są rachunki) – jeśli istnieją.
 • Dokumenty handlowe (umowy, kontrakty, zezwolenia, zaświadczenia itp.) – jeśli istnieją.
 • Inne dokumenty i informacje - na życzenie Dyrektora Funduszu lub Komisji.

    Rozpatrzenie wniosku o poręczenie przez Komisję Funduszu nastąpi w terminie 14 dni roboczych od złożenia kompletnej dokumentacji.

 

Wzory dokumentów do pobrania

 

Inne

 spowkp122