NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start
Pierwszy biznes II - pożyczka podstawowa - złożenie wniosku
Wpisany przez Administrator   

logo_wws_nowe

Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II

 

POŻYCZKA PODSTAWOWA na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wartość pożyczki nie może przekraczać 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki i nie może być wyższa niż 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy.

 • Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi, w skali roku, 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP (wysokość oprocentowania pożyczki 0,03% w skali roku),
 • Oprocentowanie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych, a także pożyczki dla poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych jest stałe i wynosi, w skali roku, 0,1 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP (wysokość oprocentowania pożyczki 0,01% w skali roku),
 • Okres spłaty: 7 lat (84 miesiące),
 • Możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału do 1 roku,
 • Wypłata środków: zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wnioskodawcę i zaakceptowanym przez pośrednika finansowego, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu działalności gospodarczej.

 

REJESTRACJA FIRMY NASTĘPUJE DOPIERO PO POZYTYWNYM ROZPATRZENIU WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI!

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU

Informujemy, iż od dnia 15.10.2019 r. wnioski o POŻYCZKĘ PODSTAWOWĄ w ramach programu "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie" przyjmujemy on-line za pośrednictwem platformy internetowej lub w biurach projektu (wersja papierowa).

Przygotuj wniosek on line - kliknij tutaj (ver.1)

 

szlaczek12

 

DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCÓW WYPEŁNIANE W WERSJI PAPIEROWEJ


DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCY

 1. Wniosek o udzielenie pożyczki - pobierz
 2. Oświadczenie majątkowe - pobierz
 3. Oświadczenie o niezatrudnieniu - pobierz
 4. Upoważnienie BIG dla osób fizycznych - pobierz
 5. Oświadczenie o pomocy de minimis - pobierz
 6. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o udzielenie pomocy de minimis - pobierz
 7. Zakres danych osobowych - pobierz
 8. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania - pobierz
 9. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - pobierz
 10. Oświadczenie o byciu opiekunem osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy) - pobierz
 11. Oświadczenie zgodności danych osobowych - pobierz

   

  Dodatkowo do wniosku o udzielenie pożyczki należy dołączyć:

   1. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową oraz innych dokumentów potwierdzających stan cywilny (jeśli dotyczy);
   2. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię odpisu dyplomu wnioskodawcy lub zaświadczenie o uzyskanym wykształceniu - dotyczy absolwentów szkół i uczelni;
   3. zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę status bezrobotnego - dotyczy bezrobotnych;
   4. zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę status poszukującego pracy - dotyczy poszukującego pracy absolwenta oraz opiekuna osoby niepełnosprawnej
   5. zaświadczenie z wyższej uczelni o kontynuacji przez wnioskodawcę nauki na ostatnim roku studiów - dotyczy studentów ostatniego roku studiów.
   6. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub kopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – dotyczy opiekunów osoby niepełnosprawne.
   7. zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami odpowiednich należności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku - dotyczy osób, które uprzednio prowadziły działalność gospodarczą.
   8. potwierdzona ze zgodnością z oryginałem kopia zaświadczenia o pomocy de minimis - dotyczy Wnioskodawcy, który otrzymał pomoc de minimis w okresie ostatnich trzech lat podatkowych.

   Fundusz pożyczkowy zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów.

    

   DOKUMENTY DLA WSPÓŁMAŁŻONKA WNIOSKODAWCY (jeśli dotyczy)

   1. Oświadczenie współmałżonka/ki - pobierz
   2. Oświadczenie zgodności danych osobowych - pobierz
   3. Zakres danych osobowych - pobierz

   Fundusz pożyczkowy zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów.

    

   PORĘCZENIE POŻYCZKI (DO WYBORU)

   1. Poręczenie fizyczne

   DOKUMENTY DLA PORĘCZYCIELI

   1. Oświadczenie poręczyciela - pobierz
   2. Oświadczenie majątkowe - pobierz
   3. Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla osób fizycznych) - pobierz
   4. Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych firm) - pobierz
   5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz
   6. Oświadczenie zgodności danych osobowych - pobierz

   DOKUMENTY DLA WSPÓŁMAŁŻONKA PORĘCZYCIELI (JEŚLI DOTYCZY)

   1. Oświadczenie współmałżonka - pobierz
   2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz
   3. Oświadczenie zgodności danych osobowych - pobierz

   Dodatkowo poręczyciel dołącza:

   1. Zaświadczenie o osiąganych dochodach z tytułu zatrudnienia za ostatnie 3 miesiące (dotyczy osób pracujących) - pobierz
   2. Dla osób zatrudnionych na umowę o pracę ZUS RCA lub RMUA - imienny raport o należnych składkach za ostatnie 3 miesiące,
   3. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zeznania podatkowego za ubiegły rok - PIT oraz zestawienie finansowe za bieżący rok (dotyczy osób prowadzących własną firmę),
   4. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową oraz innych dokumentów potwierdzających stan cywilny (jeśli dotyczy).

   Fundusz pożyczkowy zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów.

   2. Ustanowienie hipoteki umownej wraz z rygorem egzekucji (do 150% wartości umowy)

   Przy ustanowieniu hipoteki na nieruchomościach niezbędne będzie dokonanie ubezpieczenia nieruchomości z cesją na ARR, które będzie obowiązywało przez cały okres trwania pożyczki.

   1. Wyciąg z księgi wieczystej
   2. Wypis z rejestru gruntów
   3. Kopia aktu notarialnego nabycia nieruchomości / działki
   4. Zdjęcia nieruchomości / działki
   5. Oświadczenie zgodności danych osobowych właścicieli nieruchomości (tylko w przypadku kiedy właścicielem nie jest Wnioskodawca) - pobierz
   6. Kopia polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, na której ma być ustanowiona hipoteka (jeśli dotyczy)
   7. Operat szacunkowy (po uzgodnieniu z funduszem pożyczkowym)

   UWAGA! ARR nie ustanawia hipotek umownych na nieruchomościach rolnych oraz na nieruchomościach już obciążonych.

   Fundusz pożyczkowy zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów.

   3. Zabezpieczenia rzeczowe

   1. Dokument potwierdzający nabycie rzeczy
   2. Zdjęcia rzeczy
   3. Kopia ubezpieczenia rzeczy (jeżeli rzecz jest ubezpieczona)
   4. Wycena rzeczy (po uzgodnieniu z funduszem pożyczkowym)

   Fundusz pożyczkowy zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów.