NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Pożyczki dla firm i PES Pożyczki standardowe - innowacyjne woj. podkarpackie
Pożyczki standardowe - innowacyjne woj. podkarpackie
Wpisany przez Administrator   

 

=== NABÓR ZAKOŃCZONY ===

 

INSTRUMENT FINANSOWY

POŻYCZKA STANDARDOWA – INNOWACYJNA

 

Informujemy, iż w ramach Projektu Pożyczka Standardowo-Innowacyjna woj. podkarpackie możliwe jest przeznaczenie pożyczki do 100% na sfinansowanie kapitału obrotowego, w tym kosztów bieżących w celu zapewnienia płynności finansowej MŚP w związku z negatywnymi skutkami epidemii COVID-19.

Oprocentowanie:

- na warunkach korzystniejszych niż rynkowe – od 0,44%

- na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej– od 1,44%

WKŁAD WŁASNY: BRAK

Wprowadzone zmiany w Pożyczce Standardowej (obowiązują do 31 grudnia 2020r.):

 • możliwość przedłużenia o dodatkowe 6 miesięcy standardowej karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczek,
 • możliwość wprowadzenia 6-miesięcznych wakacji kredytowych dla spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych,
 • pożyczka w całości może zostać przeznaczona na sfinansowanie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego, w tym również kosztów bieżących związanych z prowadzeniem działalności przez MŚP.  

szlaczek12

Zważywszy na obecną sytuację panującą w kraju wynikającą z ogłoszenia stanu pandemii COVID-19 (tzw. „koronawirus”), wprowadza się możliwość zastosowania pakietu ulg dla przedsiębiorców.

ARR dokona restrukturyzacji w przypadkach uzasadnionych problemami finansowymi, bezpośrednio związanymi z aktualną sytuacją na rynku oraz popartych odpowiednim uzasadnieniem opisanym we wniosku.

1) Wniosek – pobierz

2) Załącznik 1 do wniosku o zmianę warunków umowy - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz

3) Załącznik 2 do wniosku o zmianę warunków umowy - Oświadczenie o pomocy de minimis - pobierz

szlaczek12

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach w ramach zawartej z BGK umowy realizuje zadanie wdrożenia i zarzadzania Instrumentem Finansowym – Pożyczka Standardowa – Innowacyjna utworzona ze środków wkładu Funduszu Funduszy oraz wkładu Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach

 

Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 30 listopada 2016 roku podpisał umowę z Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowa podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Tytuł Projektu: Wdrażanie Instrumentów Finansowych w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Podziałanie 1.4.2 Instrumenty Finansowe

Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach Osi Priorytetowej 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”.

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 488.628.338,73 PLN,

Wkład Programu wnoszony przez Instytucję Zarządzającą do Funduszu Funduszy (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) wynosi 448.334.087,92 PLN,

Wkład Krajowy z budżetu państwa wynosi 26.862.833,87 PLN,

Wkład Krajowy wnoszony przez BGK na poziomie PF 13.431.416,94 PLN,

 

W ramach Osi Priorytetowej 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” (działania 1.4, podziałania 1.4.2) promowane będą działania rozwojowe przedsiębiorstw z sektora MŚP, w tym w szczególności MŚP znajdujących się na początkowych etapach rozwoju lub realizujące innowacyjne przedsięwzięcia, które poprzez dostęp do finansowania będą realizować inwestycje prowadzące do wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności.

Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Funduszy wybiera profesjonalne instytucje finansowe do pełnienia roli Pośredników Finansowych, którzy udzielać będą mikro, małym i średnim przedsiębiorcom wsparcia na rozwój działalności gospodarczej w postaci pożyczek.

 

Celem Instrumentu Finansowego jest wsparcie w formie pożyczki co najmniej 888 przedsiębiorców. 

 

OSTATECZNI ODBIORCY

1. Przedsiębiorstwa ubiegające się o Jednostkową Pożyczkę Standardową - Innowacyjną muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

a) są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego,

b) są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

c) są zobligowane do posiadania siedziby, oddziału lub stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki

d) nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.), a w przypadku Jednostkowych Pożyczek wskazanych w pkt I.1.b) powyżej, udzielanych MŚP w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19, spełniają łącznie następujące warunki:

- przed 31.12.2019 nie znajdowały się w trudnej sytuacji, a obecnie:

- znajdują się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19, lub

- są nią zagrożeni,

e) nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,

f) nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis),

g) nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji w szczególności na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o skutkach powierzania wykonywanej pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terenie RP, art. 9, ust. 1 pkt 2 a ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

h) nie posiadają zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publiczno-prawnych, a w przypadku Jednostkowych Pożyczek wskazanych w pkt I.1.b) powyżej, udzielanych MŚP w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19 przed 31.12.2019 r. nie posiadali zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publiczno-prawnych.nie są podmiotami, w stosunku do których Pośrednik Finansowy lub osoby upoważnione do jego reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak i pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową realizację Operacji.

 

METRYKA

Pożyczka Standardowa - Innowacyjna udzielana przez Pośrednika Finansowego, ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy („MFF”) oraz obowiązkowego Wkładu Pośrednika Finansowego, z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez MŚP.

I Rozróżnia się dwa następujące komponenty Pożyczki Standardowej - Innowacyjnej:

 • KOMPONENT STANDARDOWY

       a) z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez MŚP;

       b) z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej MŚP w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.1

 • KOMPONENT INNOWACYJNY - z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez MŚP w zakresie zakupu wyłącznie nowych środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

II. Podstawowe parametry Jednostkowych Pożyczek

Wartość Jednostkowej Pożyczki wynosi:

 • maksymalnie do 500.000,00 PLN w ramach KOMPONENTU STANDARDOWEGO Pożyczki Standardowej - Innowacyjnej;
 • maksymalnie do 1.000.000,00 PLN w ramach KOMPONENTU INNOWACYJNEGO Pożyczki Standardowej - Innowacyjnej.

III Spłata

Maksymalny okres spłaty Jednostkowej Pożyczki Standardowej - Innowacyjnej

 • w ramach komponentu standardowego nie może być dłuższy niż 96 miesięcy, od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek transzy Jednostkowej Pożyczki.
 • w ramach komponentu innowacyjnego maksymalny okres spłaty Jednostkowej Pożyczki nie może być dłuższy niż 120 miesięcy, od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek transzy Jednostkowej Pożyczki.

IV Karencja

Pośrednik Finansowy może udzielić Ostatecznemu Odbiorcy karencji w spłacie kapitału Jednostkowej Pożyczki maksymalnie do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia albo 3-miesięcznej karencji w każdym 12-miesięcznym okresie spłaty pożyczki, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki Standardowej - Innowacyjnej,

V Opłaty i prowizje

         Pośrednik Finansowy udzielając pożyczek nie pobiera żadnych opłat i prowizji.

 

PRZEZNACZENIE FINANSOWANIA

1. W ramach Instrumentu Finansowego Pożyczki Standardowej - Innowacyjnej będą finansowane inwestycje realizowane na terenie województwa podkarpackiego polegające na wsparciu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie dla projektów ukierunkowanych ogólnie na wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa.
Rozróżnia się dwa następujące komponenty Pożyczki Standardowej - Innowacyjnej:

a) Komponent standardowy:

- z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez MŚP;

- z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej MŚP w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19 poprzez sfinansowanie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego w tym również kosztów bieżących związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez MŚP, pod warunkiem, że Ostateczny Odbiorca jest w stanie wiarygodnie uzasadnić, że sytuacja społeczno-gospodarcza związana z epidemią COVID-19 w kraju lub na świecie, spowodowała pogorszenie jego sytuacji finansowej, a finansowany kapitał obrotowy wpłynie na poprawę sytuacji firmy na rynku.

b) Komponent innowacyjny: z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez MŚP w zakresie zakupu wyłącznie nowych środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

2. Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości.

 

OGRANICZENIA W PRZEZNACZENIU POŻYCZKI 

1. Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % Jednostkowej Pożyczki udzielonej na rzecz Ostatecznego Odbiorcy.

2. Jedno przedsiębiorstwo (Ostateczny Odbiorca) może otrzymać w ramach przyznanego Limitu Pożyczki Standardowej - Innowacyjnej więcej niż jedną Jednostkową Pożyczkę, z zastrzeżeniem, że łączna kwota wszystkich Jednostkowych Pożyczek udzielonych jednemu Ostatecznemu Odbiorcy nie przekroczy 10% wartości przyznanego Limitu Pożyczki Standardowej - Innowacyjnej, przy czym wskazany 10- proc. limit nie obowiązuje Ostatecznego Odbiorcy, któremu udzielana jest tylko jedna Jednostkowa Pożyczka.

3. W ramach komponentu innowacyjnego Pożyczki Standardowo – Innowacyjnej nie jest możliwe finansowanie kapitału obrotowego.

4. W ramach komponentu standardowego Pożyczki Standardowo-Innowacyjnej finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% Jednostkowej Pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie, z zastrzeżeniem  przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej MŚP w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.1

5. Na zasadzie odstępstwa od postanowień ust. 4 powyżej, finansowanie kapitału obrotowego, w tym również kosztów bieżących związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest możliwe do 100% dla Jednostkowych Pożyczek z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej MŚP w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.1 z zastrzeżeniem, że środki z Jednostkowej Pożyczki nie mogą być przeznaczone na : refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych i dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy oraz pod warunkiem że Ostateczny Odbiorca jest w stanie wiarygodnie uzasadnić, że sytuacja społeczno-gospodarcza związana z epidemią COVID-19 w kraju lub na świecie, spowodowała pogorszenie sytuacji finansowej Ostatecznego Odbiorcy, a finansowany kapitał obrotowy wpłynie na poprawę sytuacji firmy na rynku.

 

OPROCENTOWANIE

 • na zasadach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r., str. 6 lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka,
 • na zasadach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późn. zmianami).

 

DODATKOWA KARENCJA/WAKACJE KREDYTOWE

W okresie do 31 grudnia 2020 r. Pośrednik Finansowy może udzielić Ostatecznemu Odbiorcy karencji dodatkowej, polegającej na zawieszeniu obowiązku spłaty raty kapitałowej, pod następującymi warunkami:

a) maksymalny okres karencji dodatkowej to 6 miesięcy,

b) okres karencji dodatkowej rozpoczyna się najpóźniej 31 grudnia 2020 r. i następuje bezpośrednio po upływie określonego w umowie inwestycyjnej okresu karencji podstawowej,

c) Ostateczny Odbiorca złoży do Pośrednika Finansowego wniosek o udzielenie karencji dodatkowej, uzasadniony pogorszeniem sytuacji finansowej Ostatecznego Odbiorcy w związku z konsekwencjami epidemii COVID-19 w kraju lub na świecie,

d) na wniosek Ostatecznego Odbiorcy okres karencji dodatkowej może wydłużyć maksymalny okres spłaty Jednostkowej Pożyczki,

e) decyzja w sprawie udzielenia karencji dodatkowej oraz wydłużenia maksymalnego okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki należy do Pośrednika Finansowego.

W okresie do 31 grudnia 2020 r. Pośrednik Finansowy może udzielić Ostatecznemu Odbiorcy wakacji kredytowych, polegających na zawieszeniu obowiązku spłaty części odsetkowej, części kapitałowej lub całej raty kapitałowo-odsetkowej pod następującymi warunkami:

a) maksymalny okres wakacji kredytowych to 6 miesięcy,

b) okres wakacji kredytowych rozpoczyna się najpóźniej 31 grudnia 2020 r.,

c) rozpoczęcie okresu wakacji kredytowych skraca okres karencji podstawowej, jeżeli te dwa okresy nachodzą na siebie,

d) Ostateczny Odbiorca złoży do Pośrednika Finansowego wniosek o udzielenie wakacji kredytowych, uzasadniony pogorszeniem sytuacji finansowej Ostatecznego Odbiorcy w związku z konsekwencjami epidemii COVID-19 w kraju lub na świecie,

e) na wniosek Ostatecznego Odbiorcy okres wakacji kredytowych może wydłużyć maksymalny okres spłaty Jednostkowej Pożyczki,

f) Pośrednik Finansowy, ma możliwość zastosowania oprocentowania Jednostkowych Pożyczek na okres wakacji kredytowych na poziomie 0%,

g) decyzja w sprawie udzielenia wakacji kredytowych, wydłużenia maksymalnego okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki oraz zastosowania stawki oprocentowania w wysokości 0% należy do Pośrednika Finansowego.

Karencji dodatkowej i wakacji kredytowych nie można łączyć w tej samej Jednostkowej Pożyczce.

 

ROZLICZENIE POŻYCZKI

Wydatkowanie środków Jednostkowej Pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od jej uruchomienia. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Ostatecznego Odbiorcy termin ten może ulec dwukrotnemu wydłużeniu maksymalnie o kolejne 90 dni ze względu na charakter inwestycji (maksymalna liczba dni na udokumentowanie wydatkowanych środków po dwukrotnym wydłużeniu standardowego terminu nie może być dłuższa niż 270 dni). Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny, w rozumieniu przepisów prawa krajowego. Przedstawione w ramach rozliczenia dokumenty powinny w sposób jednoznaczny potwierdzać, że kwota pożyczki została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, na jakie została udzielona.

 

BIURA PROJEKTU

 • ARR w Starachowicach, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, tel. 41 274 46 90 wew 110
 • Anna Sobieraj-Dyjak, 35-310 Rzeszów, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 28c, tel. 508 207 203
 • Centrum Finansowo-Rozliczeniowe "GROSIK" Krzysztof Stańko, 37-530 Sieniawa, ul. Rynek 1 (Ratusz), tel. 667 524 873
 • Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o., 38-200 Jasło,  ul. Kadyiego 12, tel. 517 367 818, 515 752 402 dyżur wtorek godz.11-13
 • Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o., 37-700 Przemyśl,  ul. Katedralna 5 tel. 531 399 092 dyżur wtorek godz. 12-14
 • Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o., 38-500 Sanok, ul. Lwowska 18, tel. 500 013 904 dyżur środa 16-18
 • Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o., 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. 1 Maja 16, tel. 514 273 130 dyżur wtorek godz. 9-11
 • ul. Paderewskiego 102, 35-330 Rzeszów, tel. 608 177 201

 

REGULAMIN - pobierz

(Regulamin obowiązujący od dnia 21.12.2020 r.; zaktualizowane logotypy)

 

I. ZŁOŻENIE WNIOSKU - kliknij tutaj

II. PODPISANIE UMOWY - kliknij tutaj

III. ROZLICZENIE POŻYCZKI - kliknij tutaj

 logo_podkarpackie