NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Pożyczki COVID-19 Pożyczka płynnościowa POIR
Pożyczka płynnościowa POIR
Wpisany przez Administrator   
logo_poir

 PROJEKT pn. Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP – FPWP POIR

Instrument Finansowy - Pożyczka płynnościowa POIR

 

=== NABÓR ZAKOŃCZONY ===

 

18.05.2020

   Informujemy, iż kwota złożonych wniosków o pożyczkę płynnościową POIR dla Regionu I (świętokrzyskie, lubelskie) i Regionu II (małopolskie, podkarpackie) przekroczyła wysokość środków posiadanych na ten cel przez ARR w Starachowicach.

     W związku z powyższym w dniu 18.05.2020 od godz. 12.00 zawieszamy przyjmowanie wniosków.

   O ewentualnym wznowieniu naboru wniosków poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

szlaczek12

Pożyczka Płynnościowa POIR

Informujemy, iż Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach w dniu 7 maja 2020 roku podpisała dwie Umowy Operacyjne z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę 35 mln zł mających na celu udzielanie Pożyczek Płynnościowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na region świętokrzyski i lubelski (12 mln zł) oraz region podkarpacki i małopolski (23 mln zł).

Pożyczka płynnościowa POIR, udzielana będzie przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy Bank Gospodarstwa Krajowego, z przeznaczeniem na wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie:

Region I – województwo świętokrzyskie, lubelskie,

Region II - województwo podkarpackie, małopolskie,

w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Udzielenie pożyczek powinno umożliwić przedsiębiorcom utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie jego bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Parametry pożyczki

1. Łączna kwota Jednostkowej Pożyczki nie może przekraczać:
  • Dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za które dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
  • 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.; albo
  • jeżeli przedsiębiorca przedstawi odpowiednie uzasadnienie i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność, kwota pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowaniu na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.

 

2. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 72 miesiące.

 

3. Maksymalny okres karencji w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy.

 

4. Oprocentowanie: Pożyczka jest połączona z dotacją na pokrycie odsetek umownych, co oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał zwrócić jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek oraz dodatkowych kosztów.

 

Brak dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia pożyczki

 

5. Grupa docelowa: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie przynajmniej jednego ze wskazanych województw: świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie lub małopolskie.

Przedsiębiorstwo ubiegające się o pożyczkę musi wykazać, iż na dzień 31.12.2019 r. nie znajdowało się w trudnej sytuacji, a obecnie:

  • ·znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19, lub
  • ·jest nią zagrożony.

 

6. Przeznaczenie finansowania: W ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne, w tym np.
  • Wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
  • Zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy
  • Spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  • Zatowarowanie, półprodukty itp.,
  • Wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Ostatecznego Odbiorcy i niepłacone na dzień 1 lutego 2020 r.

 

7. Zabezpieczenie pożyczki
W przypadku pożyczki do 100 tys. zł jedynym wymaganym zabezpieczeniem jest weksel in blanco z deklaracją wekslową.
Dla pożyczki o wartości powyżej 100 tys. zł zabezpieczeniem jest weksel in blanco oraz dodatkowe zabezpieczenie, które może stanowić poręczenie osób trzecich, hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeniowego oraz inne zaakceptowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.

 

8. Rozliczenie pożyczki
Wydatkowanie środków z pożyczki musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki, przy czym termin 180 dni określa datę, do której mogą być wystawiane dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków. W uzasadnionych przypadkach Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach może zaakceptować wydłużenie tego terminu maksymalnie o kolejne 180 dni na wniosek Pożyczkobiorcy.
 
Dokumenty do pobrania:

Region I – województwo świętokrzyskie, lubelskie - kliknij tutaj

Region II - województwo podkarpackie, małopolskie - kliknij tutaj