NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Inne usługi Opracowywanie projektów UE
Usługa opracowywania i wdrażania projektów
Wpisany przez Administrator   

pisanie   Jest to niezwykle cenna usługa wychodząca naprzeciw potrzebom przedsiębiorców. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej otworzyły się, w większym niż dotychczas zakresie, możliwości dofinansowania doradztwa i inwestycji.

   Fundacja posiada doświadczenie w opracowywaniu wniosków zapoczątkowane już od programów przedakcesyjnych PHARE czy SAPARD.

   Wielu przedsiębiorców skorzystało także z naszych usług przy programach z lat 2004-2006, do których należały: Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP), Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO-RZL), Sektorowy Program Operacyjny – Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich (SPO-ROL), Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

   Obecnie przedsiębiorcy korzystają z programów na lata 2007-2013, wśród których są m.in.: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ), Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG), a także Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL).

  W każdym z wyżej wymienionych programów przedsiębiorcy mogą uzyskać w Fundacji:

    • prostą pomoc doradczą z zakresu zasad kwalifikowalności, wyboru odpowiedniego programu i działania,
    • pomoc specjalistyczną w celu opracowania wniosku o dotację,
    • nadzór nad prawidłowym przebiegiem umowy,
  • pomoc w rozliczaniu końcowym projektów.