NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Projekty Aktualnie realizowane
Projekty aktualnie realizowane
Wpisany przez Administrator   

1. "Instrument Finansowy - Pożyczka płynnościowa POIR województwo kujawsko-pomorskie" 2022

logo_poir_2022

    Projekt skierowany jest do przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego.

    Celem projektu jest zapewnienie finansowania finansowania płynnościowego w związku z doświadczanymi przez przedsiębiorców negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19, w tym w związku z odbudową działalności po okresie epidemii COVID-19.

   Grupą docelową są mikro, mali i średni przedsiębiorcy z siedzibą lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

     Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy operacyjnej nr ... z dnia ... r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

szlaczek12

2. "Instrument Finansowy - Pożyczka płynnościowa POIR województwo podlaskie" 2022

logo_poir_2022

    Projekt skierowany jest do przedsiębiorców z województwa podlaskiego.

    Celem projektu jest zapewnienie finansowania finansowania płynnościowego w związku z doświadczanymi przez przedsiębiorców negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19, w tym w związku z odbudową działalności po okresie epidemii COVID-19.

   Grupą docelową są mikro, mali i średni przedsiębiorcy z siedzibą lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego.

     Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy operacyjnej nr ... z dnia ... r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

szlaczek123. FIRMA Z POWER'em

    Projekt skierowany jest do osób pragnących założyć działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego.

    Celem głównym projektu jest powstanie i funkcjonowanie przez min. 12 miesięcy (w okresie 03.2022 - 06.2023) – 108 mikroprzedsiębiorstw, które wygenerują min. 12 miejsc pracy.

    Grupę docelową stanowi 128 (w tym 70 kobiet) osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z Województwa Świętokrzyskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze woj. świętokrzyskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego). W szczególności będą to osoby z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z kategorii NEET (zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020), osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjami, osoby odchodzące z rolnictwa, imigranci i reemigranci zamierzający rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

     Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (Lider) oraz Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. (Partner).

     Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy o dofinansowanie projektu nr ... z dnia ... r. w ramach poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

logo_pakd_arr_wup

szlaczek12

4. Samozatrudnienie Twoją Szansą

logo_ws_efs_pol

    Projekt skierowany jest do osób pragnących założyć działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego.

    Celem głównym projektu jest powstanie i funkcjonowanie przez min. 12 miesięcy (w okresie 04.2022 - 06.2023) – 100 mikroprzedsiębiorstw, które wygenerują min. 10 miejsc pracy.

     Grupę docelową stanowi 120 (w tym 66 kobiet) osób w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej należące do jednej z poniższych grup: osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane; osoby sprawujące opiekę nad osobą niesamodzielną oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki; imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia) i reemigranci; bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat; osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo (w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), które utraciły zatrudnienie po 1.03.2020r. wskutek pandemii COVID-19.

     Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy o dofinansowanie projektu nr ... z dnia ... r. w ramach poddziałania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

szlaczek12

5. POWER Twoją szansą na przedsiębiorczość

    Projekt skierowany jest do osób pragnących założyć działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego.

    Celem projektu jest umożliwienie zwiększenia możliwości zatrudnienia 126 Uczestników Projektu z terenu Województwa Świętokrzyskiego co w efekcie końcowym doprowadzi do powstania i zapewnienia funkcjonowania przez min. 12-m-cy 106 mikroprzedsiębiorstw.

   Grupę docelową stanowi 126 osób fizycznych (w tym 95 Kobiet) w wieku 18-29 lat, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.:

1) biernych zawodowo lub

2) bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy.

    Projekt jest skierowany wyłącznie do osób fizycznych, które zamieszkują w rozumieniu przepisów KC, uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego. Wsparciem w ramach Projektu mogą zostać objęte wyłącznie osoby dotknięte skutkami pandemii COVID-19, które utraciły w jej wyniku zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

     Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy o dofinansowanie projektu nr ... z dnia ... r. w ramach poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

logo_bgk_swietokrzyskie

szlaczek12

6. "Mikropożyczki" w ramach projektu "Wsparcie rynku pracy przez Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego"

logo_ws_efs_pol

    Projekt skierowany jest do osób pragnących założyć działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego.

    Celem projektu jest aktywizacja osób niepracujących do zakładania własnych działalności gospodarczych poprzez udzielenie im niskooprocentowanych pożyczek.

   Grupą docelową są osoby fizyczne w wieku powyżej 29 roku życia (grupę docelową mogą stanowić jedynie osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin. Wiek uczestnika ustala się na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego; bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, również te, które nie znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy; będą prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS); nie są i nie byli zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i nie prowadzili działalności na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu (więcej szczegółów w odpowiedniej zakładce projektowej).

     Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy 2/RPSW/1120/2020/IV/DIF/307 z dnia 21.07.2020 r. w ramach Poddziałania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

logo_bgk_swietokrzyskie

szlaczek12

7. "Pożyczka płynnościowa POIR woj. kujawsko-pomorskie"

logo_poir

    Projekt skierowany jest do przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego.

    Celem projektu jest zapewnienie finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

   Grupą docelową są mikro, mali i średni przedsiębiorcy z siedzibą lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

     Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy operacyjnej nr ... z dnia ... r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

szlaczek12

8. "Pożyczka płynnościowa POIR woj. podlaskie"

logo_poir

    Projekt skierowany jest do przedsiębiorców z województwa podlaskiego.

    Celem projektu jest zapewnienie finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

   Grupą docelową są mikro, mali i średni przedsiębiorcy z siedzibą lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego.

     Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy operacyjnej nr 2/POIR/11420/2020/IX/DIF/337 z dnia 02.10.2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

szlaczek12

9. "Zawodowiec - Specjalista - Praktyk"

logo_ws_efs_pol

    Celem głównym projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego, m.in. w zakresie kierunków zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu świętokrzyskiego i dostosowanie programów nauczania do wymagań rynku pracy w 3 szkołach zawodowych z woj. świętokrzyskiego.

    Grupą docelową są uczniowie i nauczyciele trzech szkół zawodowych z woj. świętokrzyskiego: ZSZ nr 1 w Kielcach, ZSZ nr 2 w Starachowicach i ZSZ nr 1 w Jędrzejowie.

    Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.05.01-26-0073/19-00 z dnia 03.06.2020 r. w ramach poddziałania 8.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

szlaczek12

10. "Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności FPWP POIR woj. mazowieckie i łódzkie"

logo_poir

    Projekt skierowany jest do przedsiębiorców z województwa mazowieckiego i łódzkiego.

    Celem projektu jest zapewnienie finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

   Grupą docelową są mikro mali i średni przedsiębiorcy z siedzibą lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego lub łódzkiego.

     Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy operacyjnej nr ... z dnia ... r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

szlaczek12

11. "Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności FPWP POIR woj. lubelskie i podlaskie"

logo_poir

    Projekt skierowany jest do przedsiębiorców z województwa lubelskiego i podlaskiego.

    Celem projektu jest zapewnienie finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

   Grupą docelową są mikro, mali i średni przedsiębiorcy z siedzibą lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego lub podlaskiego.

     Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy operacyjnej nr ... z dnia ... r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

szlaczek12

12. "Pożyczka płynnościowa dla MŚP - woj. podkarpackie"

    Projekt skierowany jest do przedsiębiorców z województwa podkarpackiego.

    Celem projektu jest zapewnienie finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

   Grupą docelową są mikro, mali i średni przedsiębiorcy z siedzibą lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego.

     Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy operacyjnej nr .. z dnia ... r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020..

szlaczek12

13. "Pożyczka płynnościowa dla MŚP - woj. świętokrzyskie"

logo_polska_i_inne

    Projekt skierowany jest do przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego.

    Celem projektu jest zapewnienie finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

   Grupą docelową są mikro, mali i średni przedsiębiorcy z siedzibą lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego.

     Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy operacyjnej nr 2/RPSW/8020/2020/1/DIF/298 z dnia 29.06.2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

     Projekt realizuje Konsorcjum pn. „Świętokrzyskie Konsorcjum Funduszy Pożyczkowych”, w skład którego wchodzą: Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. (FPWŚ) z siedzibą w Kielcach, Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej (OPiWPR) z siedzibą w Sandomierzu, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) z siedzibą w Końskich, Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica (FRRP) z siedzibą Pierzchnicy, Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego (FARR) z siedzibą Starachowicach.

szlaczek12

14. "Wykwalifikowany specjalista równa się sukces zawodowy"

logo_ws_efs_pol

    Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji/kwalifikacji osób dorosłych w wieku powyżej 18 lat, które z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych, zamieszkujących, pracujących lub uczących się w rozumieniu KC na obszarze woj. świętokrzyskiego.

    Grupą docelową są osoby dorosłe w wieku powyżej 18 lat, w tym osoby w wieku 50 lat i z niskimi kwalifikacjami.

    Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.05.03-26-0118/19-00 z dnia 03.06.2020 r. w ramach poddziałania 8.5.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

szlaczek12

15. "Pożyczka płynnościowa POIR - Instrument finansowy" - woj. świętokrzyskie, lubelskie

logo_poir

    Projekt skierowany jest do przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego lub lubelskiego.

    Celem projektu jest zapewnienie finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

   Grupą docelową są mikro, mali i średni przedsiębiorcy z siedzibą lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego lub lubelskiego.

     Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy operacyjnej nr ... z dnia 07.05.2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

szlaczek12

16 "Pożyczka płynnościowa POIR - Instrument finansowy" - woj. podkarpackie, małopolskie

logo_poir

    Projekt skierowany jest do przedsiębiorców z województwa podkarpackiego lub małopolskiego.

    Celem projektu jest zapewnienie finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

   Grupą docelową są mikro, mali i średni przedsiębiorcy z siedzibą lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego lub małopolskiego.

     Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy operacyjnej nr ... z dnia 07.05.2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

szlaczek12

17. "Innowacyjny model kształcenia"

logo_power_ws_pol    Celem głównym projektu jest wykreowanie innowacyjnego modelu kształcenia, który polegać będzie na trójczłonowym współdziałaniu na rzecz kształcenia zawodowego w regionie, polegającym na identyfikacji potrzeb zarówno uczniów jak również pracodawców a następnie umożliwienie kooperacji, za pośrednictwem instytucji otoczenia biznesu, szkół kształcenia zawodowego z firmami.

    Grupą docelową są uczniowie szkół z powiatu kieleckiego biorących udział w projekcie.

    Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy o dofinansowanie projektu nr ... z dnia ... r. w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

      Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Kieleckim, Starostwem Powiatowym w Kielcach, Powiatowym Zespołem Szkół w Łopusznie, Powiatowym Zespołem Szkół w Chmielniku, Powiatowym Zespołem Szkół w Chęcinach i Kuratorium Oświaty w Kielcach (partner wspierający).

szlaczek12

18. "Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" (ŚOWES)

logo_ws_efs_pol

    Celem głównym projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w kreowaniu nowych miejsc pracy w subregionie południowym w województwie świętokrzyskim poprzez działania animacyjne, działania inkubacyjne, doradcze, usługi szkoleniowe i szerokie wsparcie finansowe i niefinansowe skierowane do osób fizycznych w tym zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, osób z niepełnosprawnościami, JST, sektora pozarządowego, PES/PS oraz środowiska Biznesu i Mediów.

    Grupą docelową są podmioty ekonomii społecznej.

    Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.01-26-0002/19-00 z dnia 26.09.2019 r. w ramach poddziałania 9.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

      Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Caritas Diecezji Kieleckiej (Lider projektu), Fundację Centrum Europy Lokalnej w Kielcach, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach i Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.

szlaczek12

19. "Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia nowego produktu w postaci ekologicznego nawozu BIOFARR w ramach inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego"

logo_rpows2019

    Celem projektu jest opracowanie istotnie ulepszonego produktu – nawozu mineralno-organicznego BIOFARR, bazującego na płynnej frakcji pofermentu będącego pozostałością po procesie fermentacji metanowej zachodzącym podczas produkcji biogazu w bioreaktorach biogazowni rolniczych. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania nawozu mineralno-organicznego w formie stałej, pozbawionego nieprzyjemnej woni będzie stanowiło o przewadze konkurencyjnej. Rezultatem projektu będzie nawóz charakteryzujący się nowością w zakresie swojej formy, cech i funkcjonalności. Realizowane w ramach projektu prace badawczo-rozwojowe mają na celu również proekologiczne zagospodarowanie płynnej frakcji pofermentu – opracowanie metody pozwalającej na jej bezpieczne i wygodne wykorzystanie w zakresie nawożenia.

     Grupą docelową są odbiorcy detaliczni – osoby prowadzące przydomowe ogródki lub ogródki działkowe oraz rolnicy ekologicznych gospodarstw rolnych.

    Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0005/18 z dnia 14.12.2018 r. w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

szlaczek12

20. "Opracowanie innowacyjnego suplementu wspierającego proces fermentacji metanowej z jednoczesnym enzymatycznym rozkładem hemiceluloz SUPLEFARR na rzecz inteligentnej specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego"

logo_rpows2019

    Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego suplementu wspierającego proces fermentacji metanowej z jednoczesnym enzymatycznym rozkładem hemiceluloz SUPLEFARR.

    Grupą docelową są właściciele/użytkownicy biogazowni, ale również know-how w postaci instrukcji jego stosowania przy założeniu jego trójskładnikowej kompozycji.

    Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0034/18 z dnia 09.04.2019 r. w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

szlaczek12


21. "Mikropożyczki" w ramach projektu "Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki"

logo_podkarpacie

    Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa podkarpackiego.

    Celem projektu jest aktywizacja osób niepracujących do zakładania własnych działalności gospodarczych poprzez udzielenie im niskooprocentowanych pożyczek.

   Grupą docelową są osoby bezrobotne, bierne zawodowo lub pracujące w wieku 30 lat i więcej zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

     Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy operacyjnej nr 2/RPPK/2618/2018/1/DPE/117 z dnia 04.07.2018 r. w ramach działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

szlaczek12


22. "Mikropożyczki" w ramach projektu "Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych"

logo_rpo_podlaskie

    Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa podlaskiego.

    Celem projektu jest aktywizacja osób niepracujących do zakładania własnych działalności gospodarczych poprzez udzielenie im niskooprocentowanych pożyczek.

   Grupą docelową są osoby bezrobotne, poszukujące pracy i nieaktywne zawodowo w wieku od 30 roku życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, nie są i nie byli zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, nie otrzymały środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej z EFS w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji.

     Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy operacyjnej nr 2/RPPD/14517/2018/O/DPE/078 z dnia 16.01.2018 r. w ramach działania 2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

szlaczek12

23. "Instrument finansowy Pożyczka Standardowa - Innowacyjna”

      Projekt ma na celu wsparcie w formie pożyczki przedsiębiorców z woj. podkarpackiego.

      Grupą docelową są osoby fizyczne, osoby prawne, albo jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego oraz są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem.

     Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy operacyjnej nr 2/RPPK/14318/2019/O/DIF/159 z dnia 21.02.2019 r. w ramach poddziałania 1.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

szlaczek12

24. "Instrument finansowy Pożyczka dla MŚP”

logo_rpo_ue_pl

      Projekt ma na celu wsparcie w formie pożyczki przedsiębiorców z woj. świętokrzyskiego.

      Grupą docelową są osoby fizyczne, osoby prawne, albo jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego oraz są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem.

     Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy operacyjnej nr 2/RPSW/12617/2018/V/DIF/105 z dnia 27.03.2018 r. w ramach działania 2.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiegona lata 2014-2020.

szlaczek12

25. "Pożyczki na kształcenie"

powerue

    Celem głównym projektu jest operacjonalizacja i przetestowanie popytowego instrumentu pomocy zwrotnej, umożliwiającego w ciągu 34 miesięcy podniesienie kompetencji lub kwalifikacji osobom dorosłym zamieszkałym na terenie Polski. Będzie on realizowany przez udzielenie pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie studiów podyplomowych, szkoleń, kursów i innych możliwych form podnoszenia kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia). Pożyczki o wartości do 100 tys. zł oferowane będą wszystkim zainteresowanym posiadającym zdolność do spłaty pożyczki i dotyczyć będą wybranych przez nich form kształcenia trwających nie dłużej niż 2 lata. Pożyczki są nieoprocentowane z możliwością umorzenia do 25% wartości pożyczki po spełnianiu wskazanych warunków.

    Grupą docelowa są dorosłe osoby fizyczne zamieszkujące teren Polski.

    Wszelkich informacji szukaj na stronie www.inwestujwrozwoj.pl

    Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.04.01.00-00-ZF06/17-00 z dnia 13.06.2017 r. w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

      Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją "Fundusz Współpracy" z Warszawy.

szlaczek12

26. "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II" Makroregion Północno-Wschodni

logo_wws_nowe

     Przedmiotem projektu jest aktywizację osób młodych do zakładania własnych działalności gospodarczych poprzez udzielenie im niskooprocentowanych pożyczek.

        Grupą docelową są osoby z województwa lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego niezatrudnione oraz niewykonujące innej pracy zarobkowej tj. student ostatniego roku studiów (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich), poszukujący pracy absolwenta szkoły i uczelni– do 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy, poszukujący pracy opiekun osoby niepełnosprawnej, podmioty uprawnione do ubiegania się o pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej lub poszukującego pracy absolwenta, w tym skierowanego przez powiatowy urząd pracy.

      Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy powierzenia i zarządzania środkami funduszu pożyczkowego w ramach programu "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II" Nr ... z dnia ... r.

szlaczek12

27. "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II" Makroregion Południowy

logo_wws_nowe

     Przedmiotem projektu jest aktywizację osób młodych do zakładania własnych działalności gospodarczych poprzez udzielenie im niskooprocentowanych pożyczek.

        Grupą docelową są osoby z województwa łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego niezatrudnione oraz niewykonujące innej pracy zarobkowej tj. student ostatniego roku studiów (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich), poszukujący pracy absolwenta szkoły i uczelni– do 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy, poszukujący pracy opiekun osoby niepełnosprawnej, podmioty uprawnione do ubiegania się o pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej lub poszukującego pracy absolwenta, w tym skierowanego przez powiatowy urząd pracy.

      Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy powierzenia i zarządzania środkami funduszu pożyczkowego w ramach programu "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II" Nr ... z dnia ... r.szlaczek12

28. "Świętokrzyskie poręczenia kredytowe i pożyczkowe” - dalsze wykorzystanie środków

logo_wojsw

      Projekt ma na celu wzmocnienie jednego z najdłużej działających w Polsce funduszu poręczeniowego poprzez dokapitalizowanie, a tym samym zwiększenie akcji poręczycielskiej. W efekcie ułatwiony będzie dostęp przedsiębiorców do zewnętrznych źródeł finansowania. Mając oparcie w funduszu poręczeniowym, zarówno instytucje kredytujące, jak i sami przedsiębiorcy będą mogli sięgnąć po kredyty na inwestycje, w tym również na podjęcie własnej działalności gospodarczej.

      Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.01.03.00-26-008/10-00 z dnia 17.12.2010 r. w ramach działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Umowy nr DPR-VIII.043.37.2016/4 w sprawie dalszego wykorzystania przez Beneficjenta środków dofinansowania projektu z dnia 29.12.2016 r.

szlaczek12

29. "Pożyczki dla świętokrzyskich MMŚP” - dalsze wykorzystanie środków

logo_wojsw

      Projekt ma na celu rozwinięcie skali działalności funduszu pożyczkowego FUNDSTAR 2 w woj. świętokrzyskim poprzez jego dokapitalizowanie, a przez to ułatwienie przedsiębiorcom i osobom pragnącym rozpocząć działalność gospodarczą dostępu do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.

      Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.01.03.00-26-007/10-00 z dnia 17.12.2010 r. w ramach działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Umowy nr DPR-VIII.043.37.2016/5 w sprawie dalszego wykorzystania przez Beneficjenta środków dofinansowania projektu z dnia 29.12.2016 r.

 


Celem projektu jest opracowanie istotnie ulepszonego produktu – nawozu mineralno-organicznego BIOFARR, bazującego na płynnej frakcji pofermentu będącego pozostałością po procesie fermentacji metanowej zachodzącym podczas produkcji biogazu w bioreaktorach biogazowni rolniczych. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania nawozu mineralno-organicznego w formie stałej, pozbawionego nieprzyjemnej woni będzie stanowiło o przewadze konkurencyjnej wnioskodawcy. Rezultatem projektu będzie nawóz charakteryzujący się nowością w zakresie swojej formy, cech i funkcjonalności. Realizowane w ramach projektu prace badawczo-rozwojowe mają na celu również proekologiczne zagospodarowanie płynnej frakcji pofermentu – opracowanie metody pozwalającej na jej bezpieczne i wygodne wykorzystanie w zakresie nawożenia.