NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Projekty Zakończone
Projekty zakończone
Wpisany przez Administrator   

2008-2022

"Twoja szansa na przedsiębiorczość"

Cel projektu

    Celem projektu była aktywizacja zawodowa i podniesienie umiejętności w sferze samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz wsparcie finansowe w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Grupa docelowa

   Grupą docelową były osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku powyżej 30 lat i więcej zamieszkujące/uczące się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze subregionu Tarnowskiego woj. małopolskiego (powiaty: dąbrowski, m. Tarnów, tarnowski, brzeski) zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup: osoba powyżej 50 roku życia, osoba długotrwale bezrobotna, osoba z niepełnosprawnościami, osoba o niskich kwalifikacjach, kobieta.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od ... do ...

Program

Projekt był realizowany w ramach działania 8.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany był w partnerstwie przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o. o. (lider), Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego, Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie i Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

szlaczek12

"80 FIRM NA START"

Cel projektu

    Celem projektu była aktywizacja zawodowa i podniesienie umiejętności w sferze samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz wsparcie finansowe w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Grupa docelowa

   Grupą docelową były osoby fizyczne nieposiadające zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia (do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia, wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od ... do ...

Program

Projekt był realizowany w ramach działania 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

szlaczek12

"Uśmiech dziecka – Świetlica na Tumskiej"

Cel projektu

Celem projektu bułozwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez inicjatywy ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, obejmujące działania służące wspieraniu rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo-wychowawczych, realizowane przez placówki wsparcia dziennego.

Grupa docelowa

Grupą docelową byli mieszkańcy Miasta Chełmża i gminy wiejskiej Chełmża.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od ... do ...

Projekt realizowany był na podstawie: Umowy nr UM_SE.433.1.107.2018 z dnia 28.02.2018 r. w ramach poddziałania 9.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany był w systemie partnerskim: ARR jest liderem Partnerstwa, w skład którego wchodzą również strona kościelna i samorządowa (Miasto Chełmża – gmina miejska oraz Parafia pw. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży).

szlaczek12

"Usługi opiekuńcze na terenie Parafii pw. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży"

Cel projektu

Celem projektu było zwiększenie dostępności usług społecznych dla 30 osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania poprzez wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i z niepełnosprawnościami, świadczonych w lokalnej społeczności.

Grupa docelowa

Grupą docelową byli mieszkańcy Miasta Chełmża i gminy wiejskiej Chełmża.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od ... do ...

Projekt realizowany by na podstawie: Umowy nr UM_SE.433.1.053.2018 z dnia 28.02.2018 r. w ramach poddziałania 9.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany był w systemie partnerskim: ARR jest liderem Partnerstwa, w skład którego wchodzą również strona kościelna i samorządowa (Miasto Chełmża – gmina miejska oraz Parafia pw. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży).

szlaczek12

"Dzienny Dom Pobytu przy Parafii pw. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży"

Cel projektu

Celem projektu było zwiększenie dostępności usług społecznych dla 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i z niepełnosprawnościami, świadczonych w lokalnej społeczności.

Grupa docelowa

Grupą docelową byłi mieszkańcy Miasta Chełmża i gminy wiejskiej Chełmża.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od ... do ...

Projekt realizowany był na podstawie: Umowy nr UM_SE.433.1.090.2018 z dnia 28.02.2018 r. w ramach poddziałania 9.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany był w systemie partnerskim: ARR jest liderem Partnerstwa, w skład którego wchodzą również strona kościelna i samorządowa (Miasto Chełmża – gmina miejska oraz Parafia pw. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży).

szlaczek12

powerue

NEET. Podkarpacki ekspres do zatrudnienia osób poniżej 30 roku życia

Cel projektu

Celem głównym projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami w wieku 15-29 lat bez pracy.

Grupa docelowa

Projekt skierowany był do osób zamieszkujących wyłącznie na obszarze woj. podkarpackiego, które były bierne zawodowo i niezarejestrowane w urzędach pracy, poprzez objęcie ich kompleksowym i zindywidualizowanym programem aktywizacji.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od ... do ...

Program

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 1.2.1.

Projekt realizowany przez BD Center Spółka z o. o. w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

szlaczek12

pokue

"Mikropożyczki dla osób otwierających działalność gospodarczą" w okresie monitorowania

Cel projektu

Celem głównym projektu było podniesienie umiejętności w sferze samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie woj. świętokrzyskiego. Realizacja projektu polegać będzie na udzieleniu wsparcia szkoleniowo-doradczo-finansowego na uruchomienie własnej działalności gospodarczej oraz otoczenie ich specjalistycznym doradztwem i wsparciem finansowym w postaci niskooprocentowanej (do 2% w skali roku) pożyczki w wysokości do 50 tys. zł.

Grupa docelowa

Projekt skierowany był do osób pracujących, studentów oraz absolwentów uczelni wyższych zamieszkujących teren woj. świętokrzyskiego.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od 01.10.2014 do 30.09.2019.

Program
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Działanie 6.2.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.


szlaczek12

logo_wws_nowe

"Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie" - Makroregion 3

Cel projektu

Celem projektu była aktywizacja osób młodych do zakładania własnych działalności gospodarczych poprzez udzielenie im niskooprocentowanych pożyczek.

Grupa docelowa
Uczestnikami projektu byli niepracujący absolwenci szkół średnich i wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu, niepracujący studenci ostatniego roku studiów wyższych tj. ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich oraz osoby bezrobotne z województwa lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Oferowane wsparcie

Projekt obejmował udzielanie preferencyjnych pożyczek w kwocie do 90.000 zł o opricentowaniu 0,44% na zasadach pomocy de minimis. Udzielano również pożyczek na stworzenie dodatkowego miejsca pracy dla osób bezrobotnych w kwocie do 29.000 zł.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od 19.06.2019 do 28.08.2019.

Program
Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Projekt realizowany na podstawie: Umowy powierzenia i zarządzania środkami funduszu pożyczkowego w ramach programu "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie"

szlaczek12

logo_wws_nowe

"Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie" - Region III 2

Cel projektu

Celem projektu była aktywizacja osób młodych do zakładania własnych działalności gospodarczych poprzez udzielenie im niskooprocentowanych pożyczek.

Grupa docelowa
Uczestnikami projektu byli niepracujący absolwenci szkół średnich i wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu, niepracujący studenci ostatniego roku studiów wyższych tj. ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich oraz osoby bezrobotne z województwa świętokrzyskiego i lubelskiego.

Oferowane wsparcie

Projekt obejmował udzielanie preferencyjnych pożyczek w kwocie do 90.000 zł o opricentowaniu 0,44% na zasadach pomocy de minimis. Udzielano również pożyczek na stworzenie dodatkowego miejsca pracy dla osób bezrobotnych w kwocie do 29.000 zł.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od 01.06.2016 do 12.06.2018.

Program
Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Projekt realizowany na podstawie: Umowy powierzenia i zarządzania środkami funduszu pożyczkowego w ramach programu "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie"

szlaczek12

logo_wws_nowe

"Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie" - Makroregion 2

Cel projektu

Celem projektu była aktywizacja osób młodych do zakładania własnych działalności gospodarczych poprzez udzielenie im niskooprocentowanych pożyczek.

Grupa docelowa
Uczestnikami projektu byli niepracujący absolwenci szkół średnich i wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu, niepracujący studenci ostatniego roku studiów wyższych tj. ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich oraz osoby bezrobotne z województwa lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Oferowane wsparcie

Projekt obejmował udzielanie preferencyjnych pożyczek w kwocie do 90.000 zł o opricentowaniu 0,44% na zasadach pomocy de minimis. Udzielano również pożyczek na stworzenie dodatkowego miejsca pracy dla osób bezrobotnych w kwocie do 29.000 zł.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od 16.09.2016 do 27.09.2018.

Program
Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Projekt realizowany na podstawie: Umowy powierzenia i zarządzania środkami funduszu pożyczkowego w ramach programu "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie"

szlaczek12

"160 FIRM NA START"

Cel projektu

Celem głównym projektu była aktywizacja zawodowa i podniesienie umiejętności w sferze samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz wsparcie finansowe w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Grupa docelowa
Grupę docelową stanowiły osoby fizyczne zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego nieposiadające zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym w szczególności: osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby po 50 r. życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane, osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od 01.02.2016 do 31.12.2017.

Program
Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.4.1.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

szlaczek12

"OD PLANÓW DO BIZNES PLANU"

Cel projektu

Celem głównym projektu była aktywizacja zawodowa i podniesienie umiejętności w sferze samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz wsparcie finansowe w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Grupa docelowa
Grupę docelową stanowiły osoby fizyczne zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego nieposiadające zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym w szczególności: osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby po 50 r. życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane, osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od 01.12.2016 do 30.11.2018.

Program
Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.4.1.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

szlaczek12

"Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim"

Cel projektu

Celem głównym projektu było dokonanie analizy realizowanych zadań w 50 jednostkach administracji rządowej i samorządowej województwa świętokrzyskiego oraz opracowanie dla tych jednostek zaleceń i rekomendacji pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Grupa docelowa
Grupę docelową stanowiły jednostki administracji rządowej i samorządowej województwa świętokrzyskiego.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od 01.01.2017 do 31.12.2018.

Program
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 2.9.

Projekt realizowany był w partnerstwie przez Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie (Lider projektu) oraz Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (Partner projektu).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

szlaczek12

"Szkolenia, warsztaty oraz doradztwo dla pracowników Przedsiębiorstw Społecznych"

Cel projektu

Celem głównym projektu było zwiększenie partycypacji Podmiotów Ekonomii Społecznej w wykorzystaniu dostępnych form organizowanych zamówień publicznych poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach i doradztwie indywidualnym (realizowanym w ramach celu szczegółowego wzmocnienie systemów wsparcia dla PES).

Grupa docelowa
Grupę docelową stanowili pracownicy PES z terenu województwa świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od 01.05.2017 do 30.04.2018.

Program
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 2.6.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

szlaczek12

rpoue

rpoue1

"Laboratorium badawcze biomasy stałej biogazu i biopaliwa oraz sposobów ich efektywnego wykorzystania energetycznego"

Cel projektu

Celem projektu była budowa laboratorium badawczego biomasy stałej, biogazu i biopaliwa wyposażonego w sprzęt pomiarowo-badawczy oraz segment fermentacyjny (mikrobiogazownia) i zespół silników, generatorów i sprężarek umożliwiający prowadzenie badań nad mikrokogeneracją i wykorzystaniem sprężonego gazu.

Grupa docelowa
Grupę docelową stanowili inwestorzy, samorządy oraz instytucje publiczne, którzy otrzymają wsparcie merytoryczne w zakresie utrzymania standardów środowiskowych.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od 2014 do 2017.

Program
Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Działanie 2.1.

Fundacja była partnerem projektu, liderem było Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

szlaczek12

rpoue

rpoue1

"Pożyczki dla świętokrzyskich MMŚP"

Cel projektu

Projekt miał na celu rozwinięcie skali działalności funduszu pożyczkowego FUNDSTAR2 w woj. świętokrzyskim poprzez jego dokapitalizowanie, a przez to ułatwienie przedsiębiorcom i osobom pragnącym rozpocząć działalność gospodarczą dostępu do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.

Grupa docelowa
Grupę docelową stanowili przedsiębiorcy sektora MŚP z terenu województwa świętokrzyskiego.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od 17.01.2011 do 31.12.2016.

Program
Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Działanie 1.3.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

szlaczek12

rpoue

rpoue1

"Świętokrzyskie poręczenia kredytowe i pożyczkowe"

Cel projektu

Projekt miał na celu wzmocnienie jednego z najdłużej działających w Polsce funduszu poręczeniowego poprzez dokapitalizowanie, a tym samym zwiększenie akcji poręczycielskiej. W efekcie ułatwiony został dostęp przedsiębiorców do zewnętrznych źródeł finansowania. Mając oparcie w funduszu poręczeniowym, zarówno instytucje kredytujące, jak i sami przedsiębiorcy mogli sięgnąć po kredyty na inwestycje, w tym również na podjęcie własnej działalności gospodarczej.

Grupa docelowa
Grupę docelową stanowili przedsiębiorcy sektora MŚP z terenu województwa świętokrzyskiego.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od 20.12.2010 do 31.12.2016.

Program
Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Działanie 1.3.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

szlaczek12

logo_PW_BGK

"Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP - instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej"

Cel projektu

Celem projektu było ułatwienie dostępu do finansowania zewnętrznego małym i średnim firmom przez wzmocnienie systemu pożyczkowego.

Grupa docelowa
Uczestnikami projektu były wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa świętokrzyskiego.

Oferowane wsparcie
Projekt obejmował udzielanie preferencyjnych pożyczek dla firm z sektora MSP.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od 09.03.2016 do 30.09.2016.

Program
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Działanie I.2.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

szlaczek12

"Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie" - pilotaż

PBWwS_logo

Cel projektu

Celem projektu była aktywizacja osób młodych do zakładania własnych działalności gospodarczych poprzez udzielenie im niskooprocentowanych pożyczek.

Grupa docelowa
Uczestnikami projektu byli niepracujący absolwenci szkół średnich i wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu oraz niepracujący studenci ostatniego roku studiów wyższych tj. ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich z województwa świętokrzyskiego.

Oferowane wsparcie

Projekt obejmował udzielanie preferencyjnych pożyczek w kwocie do 81.000 zł o opricentowaniu 0,44% na zasadach pomocy de minimis. Udzielano również pożyczek na stworzenie dodatkowego miejsca pracy dla osób bezrobotnych w kwocie do 24.400 zł.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od 30.10.2013 do 30.06.2016.

Program
Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Projekt realizowany na podstawie: Umowy powierzenia i zarządzania środkami funduszu pożyczkowego w ramach programu "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie"

MPiPS

bgk

szlaczek12

"Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie" - Region

PBWwS_logo

Cel projektu

Celem projektu była aktywizacja osób młodych do zakładania własnych działalności gospodarczych poprzez udzielenie im niskooprocentowanych pożyczek.

Grupa docelowa
Uczestnikami projektu byli niepracujący absolwenci szkół średnich i wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu, niepracujący studenci ostatniego roku studiów wyższych tj. ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich oraz osoby bezrobotne z województwa świętokrzyskiego i lubelskiego.

Oferowane wsparcie

Projekt obejmował udzielanie preferencyjnych pożyczek w kwocie do 81.000 zł o opricentowaniu 0,44% na zasadach pomocy de minimis. Udzielano również pożyczek na stworzenie dodatkowego miejsca pracy dla osób bezrobotnych w kwocie do 24.400 zł.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od 03.11.2014 do 31.05.2016.

Program
Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Projekt realizowany na podstawie: Umowy powierzenia i zarządzania środkami funduszu pożyczkowego w ramach programu "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II"

MPiPS

bgk

szlaczek12

"Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie" - Makroregion

PBWwS_logo

Cel projektu

Celem projektu była aktywizacja osób młodych do zakładania własnych działalności gospodarczych poprzez udzielenie im niskooprocentowanych pożyczek.

Grupa docelowa
Uczestnikami projektu byli niepracujący absolwenci szkół średnich i wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu, niepracujący studenci ostatniego roku studiów wyższych tj. ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich oraz osoby bezrobotne z województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

Oferowane wsparcie

Projekt obejmował udzielanie preferencyjnych pożyczek w kwocie do 81.000 zł o opricentowaniu 0,44% na zasadach pomocy de minimis. Udzielano również pożyczek na stworzenie dodatkowego miejsca pracy dla osób bezrobotnych w kwocie do 24.400 zł.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od 20.11.2014 do 31.05.2016.

Program
Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Projekt realizowany na podstawie: Umowy powierzenia i zarządzania środkami funduszu pożyczkowego w ramach programu "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II"

Projekt realizowany w konsorcjum z Działdowską Agencją Rozwoju S.A. (partner projektu).

MPiPS

bgk


szlaczek12

pokue

"NOWE DROGI - NOWE SZANSE"

Cel projektu

Głównym celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez podniesienie poziomu wiedzy oraz nabycie, podniesienie i zmianę kwalifikacji na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Realizacja projektu polegała na udzieleniu wsparcia szkoleniowo-doradczego. Fundacja była partnerem projektu, liderem była Europejska Fundacja "Pamięć i Dziedzictwo".

 

Grupa docelowa

Projekt skierowany był do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zamieszkujących teren woj. kujawsko-pomorskiego. 70% uczestników było osobami niepełnosprawnymi z zaburzeniami psychicznymi.

Oferowane wsparcie
Projekt obejmował pomoc szkoleniowo-doradczo dla wszystkich uczestników.
Działania w ramach projektu:
1.    Blok aktywizacyjno-doradczy.
2.    Blok szkoleniowy.
3.    Staże.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od 01.10.2014 do 30.09.2015.

Program
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

szlaczek12

pokue

"Planowanie działań w MSP a finansowanie zwrotne"

Cel projektu

Celem projektu był rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) poprzez poprawę ich dostępu do instrumentów zewnętrznego finansowania zwrotnego przez zapewnienie usług doradczych oraz finansowania zwrotnego.

Grupa docelowa
Uczestnikami projektu były wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Oferowane wsparcie
Projekt obejmował świadczenie usługi doradczej obejmującej doradztwo w procesie uzyskania finasowania przedsięwzięcia gospodarczego z wybranej przez klienta oferty oraz doradztwo w zakresie zarządzania realizacją przedsięwzięcia gospodarczego.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od 18.06.2014 do 30.09.2015.

Program
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.2.1.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

szlaczek12

pokue

"Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops"

Cel projektu

Celem projektu było świadczenie przez konsultantów usług doradczych dla przedsiębiorców MMŚP i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą z terenu województwa świętokrzyskiego oraz przygotowywanie i aktualizowanie oferty regionalnej.

Grupa docelowa
Uczestnikami projektu były wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo. Dopuszczalne było również świadczenie usługi dla osoby fizycznej planującej rozpoczęcie działalności gospodarczej pod warunkiem, że w trakcie realizacji usługi klient założy działalność gospodarczą i będzie kontynuował korzystanie z usługi jako przedsiębiorca.

Oferowane wsparcie
Projekt obejmował świadczenie usługi doradczej - asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od 10.10.2014 do 31.08.2015.

Program
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.2.1.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

szlaczek12

logo_PW_BGK

"Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP - instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej"

Cel projektu

Celem projektu było ułatwienie dostępu do finansowania zewnętrznego małym i średnim firmom przez wzmocnienie systemu pożyczkowego.

Grupa docelowa
Uczestnikami projektu były wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa świętokrzyskiego.

Oferowane wsparcie
Projekt obejmował udzielanie preferencyjnych pożyczek dla firm z sektora MSP.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od 21.01.2015 do 31.03.2015.

Program
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Działanie I.2.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

szlaczek12

pokue

"Punkt przedszkolny SŁONECZKO"

Cel projektu

Głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych dla dzieci w wieku 2,5-5 lat z terenu gminy Starachowice oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez zajęcia dodatkowe dla dzieci.

 

Grupa docelowa

Projekt skierowany był do 18 dzieci zamieszkujących gminę Starachowice.

Oferowane wsparcie
Projekt wspierał nauczanie przedszkolne poprzez następujące działania:
1.    U
tworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym SŁONECZKO.
2.    Remont, adaptacja sali przedszkolnej oraz zakup wyposażenia.
3.    Rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez dodatkowe zajęcia (rytmiczne, logopedyczne, teatralne, język angielski).

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od 01.06.2014 do 30.06.2015.

Program
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.1.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

szlaczek12

rpoue

rpoue1

"Rozbudowa budynku Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach"

Cel projektu
Rozbudowa budynku pozwoliła rozszerzyć bazę dydaktyczną oraz zwiększyć ilość i podnieść jakość świadczonych przez Fundację usług szkoleniowych i doradczych. Nowoczesne wyposażenie biur oraz sal szkoleniowych podniosło w znacznym stopniu jakość świadczonych usług. Innowacyjne rozwiązania techniczne wewnątrz biurowca przyczyniają się do sprawnej obsługi klientów. Budynek przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo co przyczynia się do zwiększenia aktywności osób zagrożonych wykluczeniem. Przez tę inwestycję Fundacja stała się bardziej konkurencyjna na rynku firm otoczenia biznesu.

Grupa docelowa
Grupę docelową stanowią przedsiębiorcy sektora MMŚP z terenu województwa świętokrzyskiego. W nowopowstałym kompleksie biurowo-szkoleniowym korzystają oni z oferowanych form wsparcia, co pośrednio przyczynia się do podniesienia kwalifikacji i umiejętności oraz zwiększania konkurencyjności na rynku.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od 01.09.2010 do 30.09.2013.

Program
Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Działanie 1.4.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

szlaczek12

pokue

"Świętokrzyskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej II"

Cel projektu

Głównym celem projektu była aktywizacja zawodowa i podniesienie umiejętności w sferze uruchomienia i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej na terenie woj. świętokrzyskiego. Realizacja projektu polegała na udzieleniu wsparcia szkoleniowo-doradczo-finansowego na uruchomienie 8 spółdzielni socjalnych oraz otoczenie ich specjalistycznym doradztwem i wsparciem finansowym.

 

Grupa docelowa

Projekt skierowany był do osób bezrobotnych, studentów oraz absolwentów zamieszkujących teren woj. świętokrzyskiego.


Oferowane wsparcie
Projekt obejmował pomoc szkoleniowo-doradczo-finansową dla wszystkich uczestników.
Działania w ramach projektu:
1.    Szkolenie „Otwieranie działalności gospodarczej”.
2.    Doradztwo grupowe przed otwarciem działalności.
3.    Dotacje dla nowootwieranych spółdzielni socjalnych do 100 tys. zł.
4.    Wsparcie pomostowe do 18 tys. zł.
5.    Doradztwo grupowe po otwarciu działalności.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od 01.04.2012 do 30.09.2014.

Program
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.2.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

szlaczek12

pokue

"ONA I ON W BIZNESIE II"

Cel projektu
Celem ogólnym projektu było ograniczenie zjawiska bezrobocia wśród osób fizycznych z terenu województwa świętokrzyskiego poprzez wsparcie finansowe i merytoryczne oraz promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Grupa docelowa
Uczestnikami projektu było 96 osób fizycznych, zameldowanych na terenie województwa świętokrzyskiego, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu.

Oferowane wsparcie
Projekt obejmował pomoc szkoleniowo-doradczo-finansową dla wszystkich uczestników.
Działania w ramach projektu:
1.    Szkolenie „Otwieranie działalności gospodarczej”.
2.    Doradztwo indywidualne przed otwarciem działalności.
3.    Dotacje dla nowootwieranych firm do 40 tys. zł.
4.    Wsparcie pomostowe do 6 tys. zł.
5.    Doradztwo indywidualne po otwarciu działalności.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od 01.08.2012 do 31.03.2014.

Program
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

szlaczek12

pokue

"Kreo Arte Regionalis – wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności sektorów kreatywnych"

Cel projektu
Celem ogólnym projektu były działania wspierające sektory kreatywne - diagnoza ich potencjału w województwie świętokrzyskim i łódzkim, opracowanie i pilotażowe wdrożenie ponadregionalnego systemu certyfikacji umiejętności artystycznych pozyskiwanych poza systemem edukacji szkolnej oraz wielosektorowego modelu rekultywacji ginących zawodów rzemieślniczych i rękodzielniczych z elementami międzyregionalnego transferu wiedzy i know-how dla potrzeb przemysłów kreatywnych regionalnych gospodarek.

Grupa docelowa
Uczestnikami projektu byli przedstawiciele MŚP działających w sektorach kreatywnych, osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej w sektorach kreatywnych oraz przedstawiciele lokalnych środowisk.

Oferowane wsparcie
Projekt obejmował pomoc szkoleniowo-doradczą dla wszystkich uczestników.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od 01.10.2012 do 31.12.2013.

Program
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.2.1.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

szlaczek12

pokue

"Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU"

Cel projektu
Celem projektu było świadczenie na terenie województwa świętokrzyskiego profesjonalnych usług dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą z zakresu zakładania firmy, doradzania w podstawowych obszarach działalności tj.: marketingu, organizacji czy finansowania przedsiębiorstwa, jak również pomagania w znalezieniu sprawdzonego i zaufanego partnera odpowiadającego wyspecjalizowanym potrzebom przedsiębiorcy.

Grupa docelowa
Uczestnikami projektu były osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz firmy z sektora MSP.

Oferowane wsparcie
Projekt obejmował pomoc informacyjno-doradczą dla wszystkich uczestników.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od 01.09.2012 do 31.12.2013.

Program
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.2.1.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

szlaczek12


"Rozwój FARR poprzez rozszerzenie działalności oddziału w Kielcach na teren całego województwa świętokrzyskiego”

Cel projektu

Celem niniejszego projektu było zwiększenie ilości i jakości świadczonych przez FARR usług szkoleniowo-doradczych. Bezpośrednim efektem realizacji projektu był zakup nowego lokalu, przez co FARR stał się bardziej konkurencyjny na rynku Instytucji Otoczenia Biznesu. Nowoczesne wyposażenie biura oraz usytuowanie budynku w centrum miasta, które jest stolicą województwa podniosło w znacznym stopniu jakość i dostępność świadczonych usług.

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowili/ą przedsiębiorcy sektora MMŚP z terenu województwa świętokrzyskiego.

Oferowane wsparcie

W nowopowstałym biurze doradczo-szkoleniowym FARR korzystali/ją z oferowanych form wsparcia, tj. z usługi doradczej i szkoleniowej z zakresu otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Czas trwania projektu

Projekt był realizowany od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Program
Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Działanie 1.4.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

szlaczek12

pokue

"Kompleksowe wsparcie uczniów Gimnazjum Niepublicznego w Starachowicach”

Cel projektu
Celem ogólnym projektu było złagodzenie dysproporcji w nauce tzw. „trudnej młodzieży” poprzez uczestnictwo uczniów w dodatkowych zajęciach dostosowanych do ich potrzeb.

Grupa docelowa
Uczestnikami projektu było 60 uczniów Gimnazjum Niepublicznego w Starachowicach, zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego.

Oferowane wsparcie
1. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia.
2. Doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym).
3. Rozszerzenie oferty szkoły o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od 01.08.2011 do 31.07.2012.

Program
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

szlaczek12

pokue

"SamozatrudniONA, SamozatrudniONy - biznes dla każdego"

Cel projektu
Celem ogólnym projektu było ograniczenie zjawiska bezrobocia wśród osób fizycznych z terenu województwa świętokrzyskiego poprzez wsparcie finansowe i merytoryczne oraz promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Grupa docelowa
Uczestnikami projektu było 109 osób fizycznych, zameldowanych na terenie województwa świętokrzyskiego, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu.

Oferowane wsparcie
Projekt obejmował pomoc szkoleniowo-doradczo-finansową dla wszystkich uczestników.
Działania w ramach projektu:
1.    Szkolenie „Otwieranie działalności gospodarczej”.
2.    Doradztwo indywidualne przed otwarciem działalności.
3.    Dotacje dla nowootwieranych firm do 40 tys. zł.
4.    Wsparcie pomostowe do 6 tys. zł.
5.    Doradztwo indywidualne po otwarciu działalności.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od 01.12.2010 do 30.06.2012.

Program
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

szlaczek12

pokue

"Lokalny Punkt Konsultacyjny w Szydłowcu"

Cel projektu
Głównym celem projektu było dostarczenie klientom w południowej części województwa mazowieckiego bezpłatnych usług informacyjnych. Usługi informacyjne świadczone były poprzez Punkt Konsultacyjny w Szydłowcu z dyżurami w Lipsku i Iłży (wcześniej również w Przysusze).

Grupa docelowa
Grupą docelową byli przedsiębiorcy i osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą.

Oferowane wsparcie
Projekt oferował bezpłatne informacje m.in. o:
1. Administracyjno-prawnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej (w tym jej podejmowania, wykonywania, rezygnacji)
2. Zasadach i warunkach korzystania z programów pomocy publicznej i innych zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej
3. Możliwościach i zasadach korzystania z usług specjalistycznych systemu, np. szkoleń, doradztwa, transferu technologii, uzyskania pożyczek i poręczeń itp.
4. Danych teleadresowych instytucji, przydatnych w rozwoju firmy.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od 01.05.2009 do 31.01.2012.

Program
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.2.1.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

szlaczek12

"Powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego służącego łagodzeniu problemów rynku pracy na terenie powiatu starachowickiego"

Cel projektu

Głównym celem projektu jest udzielanie przez Fundusz Pożyczkowy FUNDSTAR 2 pożyczek podmiotom gospodarczym na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności gospodarczej.

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowili/ą osoby fizyczne pragnące założyć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorcy sektora MMŚP z terenu powiatu starachowickiego.

Oferowane wsparcie

W ramach projektu przyznawane były/są pożyczki w wysokości do 120.000 PLN.

Czas trwania projektu

Projekt był realizowany od 18.12.2009 do 31.12.2011.

Program
Projekt był realizowany w ramach udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi.

Udzielane przez fundusz pożyczki były/są częścią systemu wsparcia MSP budowanego w Polsce pod patronatem Ministra właściwego ds. gospodarki w ramach realizacji polityki rządu wobec MSP. Instrumenty wsparcia były/są współfinansowane ze środków budżetu państwa.

szlaczek12

pokue

"ONA I ON W BIZNESIE"

Cel projektu
Celem ogólnym projektu było ograniczenie zjawiska bezrobocia wśród osób fizycznych z terenu województwa świętokrzyskiego poprzez wsparcie finansowe i merytoryczne oraz promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Grupa docelowa
Uczestnikami projektu było 126 osób fizycznych, zameldowanych na terenie województwa świętokrzyskiego, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu.

Oferowane wsparcie
Projekt obejmował pomoc szkoleniowo-doradczo-finansową dla wszystkich uczestników.
Działania w ramach projektu:
1.    Szkolenie „Otwieranie działalności gospodarczej”.
2.    Doradztwo indywidualne przed otwarciem działalności.
3.    Dotacje dla nowootwieranych firm do 40 tys. zł.
4.    Wsparcie pomostowe do 6 tys. zł.
5.    Doradztwo indywidualne po otwarciu działalności.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od 01.05.2010 do 31.12.2011.

Program
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

szlaczek12

pokue

"Świętokrzyski Nawigator Komunikacji i Partycypacji Społecznej w kontekście jakości usług publicznych"

Cel projektu
Zasadniczym celem projektu jest wzmocnienie procesów komunikacji i partycypacji społecznej w zakresie jakości usług publicznych świadczonych przez świętokrzyskie jednostki samorządu terytorialnego jako jednego z kluczowych czynników definiujących jakość rządzenia i jakość życia. Włączenie organizacji pozarządowych, nieformalnych grup obywatelskiej aktywności i biznesu w rozwiązywanie lokalnych problemów jest najbardziej pożądaną formą współpracy władz publicznych z mieszkańcami i ich przedstawicielami.

Grupa docelowa
Grupą docelową projektu były samorządy z terenu województwa świętokrzyskiego.

Oferowane wsparcie
Projekt obejmował przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych, które zostały przeprowadzone metodą triangulacji, uwzględniając różnorodność technik analizy i gromadzenia informacji.
Działania w ramach projektu:
1. Wywiady zogniskowane i pogłębione.
2. Badania ankietowe.
3. Testy wiedzy.
4. Badania fokusowe.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od 01.01.2011 do 15.11.2011.

Program
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 5.2.1.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

szlaczek12

pokue

"Świętokrzyskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej"

Cel projektu
Głównym celem projektu było wsparcie dla lokalnych społeczności oraz podmiotów ekonomii społecznej, instytucji rynku pracy, a także propagowanie integracji społecznej dla wzmocnienia i wypromowania partnerstw lokalnych i samej szeroko pojętej ekonomii społecznej.

Grupa docelowa
Do projektu zakwalifikowane zostały osoby zagrożone wykluczeniem społecznym spełniające poniższe kryteria:
•    osoby bezrobotne,
•    osoby pozostające bez zatrudnienia,
•    osoby niepełnosprawne.
Grupa docelowa wyniosła 120 uczestników z terenu województwa świętokrzyskiego.

Oferowane wsparcie
•    szkolenia pojedyncze z zakresu ekonomii społecznej,
•    szkolenia liderów ekonomii społecznej,
•    szkolenia koordynatorów ekonomii społecznej,
•    doradztwo specjalistyczne z zakresu przedsiębiorczości,
•    działalność informacyjna,
•    gala przedsiębiorczości połączona z targami pracy.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od 01.04.2010 do 30.09.2011.

Program
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.2.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

szlaczek12

pokue
"INTEGRACJA + AKTYWIZACJA = RÓWNE SZANSE NA RYNKU PRACY"

Cel projektu
Celem niniejszego projektu była poprawa sytuacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i doprowadzenie do ich integracji z resztą społeczeństwa. W wyniku realizacji przedsięwzięcia tuż po jego zakończeniu wzmocnił się potencjał zawodowy uczestników. Nabyli oni umiejętności zrównujące ich szanse na otwartym rynku pracy. Projekt przyczynił się do rozwiązania niektórych problemów społeczności lokalnych (brak szkoleń zawodowych, brak mechanizmów integracyjnych i aktywizacyjnych).

Grupa docelowa
Do projektu zakwalifikowane zostały osoby zagrożone wykluczeniem społecznym spełniający poniższe kryteria:
•    długotrwale bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
•    niepełnosprawne,
•    młodzież w wieku 18 -25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym.
Grupa docelowa wyniosła 90 uczestników mieszkańców powiatów ostrowieckiego i skarżyskiego.

Oferowane wsparcie
Szkolenia były prowadzone w zawodach:
•    technolog robót wykończeniowych i budowlanych - 200 godz. kurs
•    spawacz - 160 godz. kurs
•    profesjonalny sprzedawcy (telemarketing, obsługa kasy fiskalnej) - 100 godz. kurs

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od 01.07.2008 do 30.06.2009.

Program
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

szlaczek12

pokue

"Poradnictwo psychologiczne i zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy Starachowice"

Cel projektu
Głównym celem projektu było stworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym i zdrowotnym utrudniające i uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych. Projekt miał na celu także wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół ukierunkowane na wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Grupa docelowa
Grupą docelową projektu byli uczniowie ostatnich klas szkół gimnazjalnych oraz uczniowie szkół średnich wykazujący potrzeby skorzystania z pomocy doradczej oferowanej w ramach projektu. Byli to uczniowie szkół z terenu Gminy Starachowice.

Oferowane wsparcie
Projekt obejmował doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty. Rozszerzał on także ofertę szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym.
Działania w ramach projektu:
1. Prelekcje w szkołach - przekazanie informacji o założeniach projektu oraz możliwościach jakie stwarza uczestnictwo w projekcie.
2.    Warsztaty psychologiczne - dostarczenie umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji generowanych sytuacjami szkolnymi, rodzinnymi i wynikającymi z relacji rówieśniczych; obejmowały one 4-godzinne spotkania grupowe.
3.    Doradztwo zawodowe - 2-godzinne spotkania grupowe miały za zadanie planowanie przyszłej kariery zawodowej uczestników.
4.    Doradztwo on-line – możliwość anonimowego skierowania pytania do specjalisty drogą elektroniczną.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od 01.08.2008 do 31.07.2009.

Program
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

szlaczek12

pokue

"Europa bez granic – szkolenia językowe dla pracowników z terenu powiatów kieleckiego, ostrowieckiego skarżyskiego i starachowickiego"

Cel projektu
Głównym celem projektu była działanie skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności, w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych w zakresie podstawowej komunikacji w języku obcym.

Grupa docelowa
Grupą docelową projektu byli pracownicy firm i instytucji publicznych z terenu powiatów kieleckiego, starachowickiego, ostrowieckiego i skarżyskiego zainteresowanych bezpłatną nauką języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański) na poziomie podstawowym.

Oferowane wsparcie
Szkolenia z języków obcych trwały po 120 godzin lekcyjnych (wykłady, ćwiczenia, konwersacje) i zostały zakończone testem egzaminacyjnym.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od 01.06.2008 do 31.05.2009

Program
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

szlaczek12

pokue

"Ty także możesz zostać przedsiębiorcą – pomoc dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą z terenu powiatu kieleckiego"

Cel projektu
Celem ogólnym projektu było ograniczenie zjawiska bezrobocia wśród osób fizycznych z terenu powiatu kieleckiego poprzez wsparcie finansowe i merytoryczne oraz promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Grupa docelowa
Uczestnikami projektu było 40 osób fizycznych, zameldowanych na terenie powiatu kieleckiego, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na terenie powiatu kieleckiego, z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu.

Oferowane wsparcie
Projekt obejmował pomoc szkoleniowo-doradczo-finansową dla wszystkich uczestników.
Działania w ramach projektu:
1.    Szkolenie „Otwieranie działalności gospodarczej”.
2.    Doradztwo indywidualne przed otwarciem działalności.
3.    Dotacje dla nowootwieranych firm do 40 tys. zł.
4.    Wsparcie pomostowe do 6 tys. zł.
5.    Doradztwo indywidualne po otwarciu działalności.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od 01.11.2008 do 31.12.2009.

Program
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

szlaczek12

pokue

"Własna firma – pomoc dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą z terenu powiatu ostrowieckiego"

Cel projektu
Celem ogólnym projektu jest ograniczenie zjawiska bezrobocia wśród osób fizycznych z terenu powiatu ostrowieckiego poprzez wsparcie finansowe i merytoryczne oraz promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Grupa docelowa
Uczestnikami projektu było 15 osób fizycznych, zameldowanych na terenie powiatu ostrowieckiego, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na terenie powiatu ostrowieckiego, z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu.

Oferowane wsparcie
Projekt obejmował pomoc szkoleniowo-doradczo-finansową dla wszystkich uczestników.
Działania w ramach projektu:
1.    Szkolenie „Otwieranie działalności gospodarczej”.
2.    Doradztwo indywidualne przed otwarciem działalności.
3.    Dotacje dla nowootwieranych firm do 40 tys. zł.
4.    Wsparcie pomostowe do 6 tys. zł.
5.    Doradztwo indywidualne po otwarciu działalności.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od 01.11.2008 do 31.12.2009.

Program
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

szlaczek12

pokue

"Start w przedsiębiorczość – pomoc dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą z terenu powiatu skarżyskiego"

Cel projektu
Celem ogólnym projektu jest ograniczenie zjawiska bezrobocia wśród osób fizycznych z terenu powiatu skarżyskiego poprzez wsparcie finansowe i merytoryczne oraz promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Grupa docelowa
Uczestnikami projektu było 15 osób fizycznych, zameldowanych na terenie powiatu skarżyskiego, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na terenie powiatu skarżyskiego, z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu.

Oferowane wsparcie
Projekt obejmował pomoc szkoleniowo-doradczo-finansową dla wszystkich uczestników.
Działania w ramach projektu:
1.    Szkolenie „Otwieranie działalności gospodarczej”.
2.    Doradztwo indywidualne przed otwarciem działalności.
3.    Dotacje dla nowootwieranych firm do 40 tys. zł.
4.    Wsparcie pomostowe do 6 tys. zł.
5.    Doradztwo indywidualne po otwarciu działalności.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od 01.11.2008 do 31.12.2009.

Program
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

szlaczek12

pokue

"Stymulowanie powstawania mikroprzedsiębiorstw w powiecie starachowickim jako istotnego instrumentu wspierania samozatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu"

Cel projektu
Celem ogólnym projektu jest ograniczenie zjawiska bezrobocia wśród osób fizycznych z terenu powiatu starachowickiego poprzez wsparcie finansowe i merytoryczne oraz promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Grupa docelowa
Uczestnikami projektu były 24 osoby fizyczne, zameldowane na terenie powiatu starachowickiego, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą na terenie powiatu starachowickiego, z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu.

Oferowane wsparcie
Projekt obejmował pomoc szkoleniowo-doradczo-finansową dla wszystkich uczestników.
Działania w ramach projektu:
1.    Szkolenie „Otwieranie działalności gospodarczej”.
2.    Doradztwo indywidualne przed otwarciem działalności.
3.    Dotacje dla nowootwieranych firm do 40 tys. zł.
4.    Wsparcie pomostowe do 6 tys. zł.
5.    Doradztwo indywidualne po otwarciu działalności.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od 01.11.2008 do 31.12.2009.

Program
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

szlaczek12

pokue

"Moja nowa firma"

Cel projektu
Celem ogólnym projektu jest ograniczenie zjawiska bezrobocia wśród osób fizycznych z terenu powiatu starachowickiego poprzez wsparcie finansowe i merytoryczne oraz promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Grupa docelowa
Uczestnikami projektu było 20 osób fizycznych, zameldowanych na terenie powiatu starachowickiego, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na terenie powiatu starachowickiego, z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu.

Oferowane wsparcie
Projekt obejmował pomoc szkoleniowo-doradczo-finansową dla wszystkich uczestników.
Działania w ramach projektu:
1.    Szkolenie „Otwieranie działalności gospodarczej”.
2.    Doradztwo indywidualne przed otwarciem działalności.
3.    Dotacje dla nowootwieranych firm do 40 tys. zł.
4.    Wsparcie pomostowe do 6 tys. zł.
5.    Doradztwo indywidualne po otwarciu działalności.

Czas trwania projektu
Projekt był realizowany od 01.10.2008 do 30.09.2009.

Program
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

szlaczek12

Do 2008 r. Fundacja ARR realizowała szereg projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa z perspektywy unijnej 2004-2006 oraz z programów przedakcesyjnych i rządowych.

Do najważniejszych zaliczyć można projekty realizowane w ramach: ZPORR Działanie 2.5 (6 projektów na rozpoczęcie działalności), ZPORR Działanie 2.6 (sieć INNOVAREGIO i sieć INREGIS, w obu projektach Fundacja ARR była partnerem), SPOWKP Poddziałanie 1.2.2 (dokapitalizowanie funduszu poręczeń), PARP (Punkt Konsultacyjno-Doradczy).