NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start
Rządowy Program Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie - pożyczka dla przedsiębiorców - złożenie wniosku
Wpisany przez Administrator   

logo_wws_nowe2

Rządowy Program Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie

 

POŻYCZKA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego

 

Pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla bezrobotnych lub poszukujących pracy opiekunów, w tym skierowanych przez PUP udzielane będą:

 1. podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą,
 2. niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom,
 3. producentom rolnym.

 

Pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla bezrobotnych, poszukujących pracy opiekunów lub poszukujących pracy absolwentów, w tym skierowanych przez PUP udzielane będą:

 1. podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych,
 2. żłobkom lub klubom dziecięcym na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć.

 

Wartość pożyczki nie może przekraczać 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki i nie może być wyższa niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy.

 • Oprocentowanie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy w skali roku wynosi 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP i jest stałe w całym okresie kredytowania - 0,03%
 • Oprocentowanie pożyczki udzielonej przedsiębiorcy będącemu opiekunem osoby niepełnosprawnej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy, o której mowa w ust. 2, jest stałe i wynosi, w skali roku 0,1 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP - 0,01 %
 • Okres spłaty: 3 lat (36 miesięcy),
 • Wypłata środków: zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wnioskodawcę i zaakceptowanym przez pośrednika finansowego.

  

Uwaga! Likwidacja utworzonego stanowisku pracy dla bezrobotnego po upływie 12 miesięcy a przed upływem 36 miesięcy skutkuje podniesieniem oprocentowania, które będzie równe stopie referencyjnej obliczonej zgodnie z metodologią określoną w Komunikacje Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, naliczonymi od dnia likwidacji utworzonego stanowiska pracy, zgodnie z terminami przyjętymi w harmonogramie spłaty pożyczki.

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU

WNIOSKI PRZYJMUJEMY OSOBIŚCIE LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY

 

DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCY

 1. Wniosek o udzielenie pożyczki - pobierz
 2. Oświadczenie majątkowe - pobierz
 3. Upoważnienie BIG dla osób fizycznych - pobierz
 4. Upoważnienie BIG dla firm - pobierz
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz
 6. Oświadczenie o pomocy de minimis - pobierz
 7. Zakres danych osobowych - pobierz
 8. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania - pobierz
 9. Wniosek/Opinia PUP - pobierz
 10. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - pobierz

Dotyczy wnioskodawców będących opiekunami osób niepełnosprawnych:

 1. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia orzeczenia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub kopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 2. Oświadczenie potwierdzające prawo opieki - pobierz

  Dotyczy wnioskodawców, którzy uzyskali pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej u innego pośrednika finansowego:

    13. Umowa pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wraz z harmonogramem spłaty,
     14. Potwierdzenie, że nie zalega ze spłatą rat pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, wydane przez pośrednika finansowego, który udzielił pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej


Dodatkowo do wniosku o udzielenie pożyczki należy dołączyć:
 • oświadczenie zgodności danych osobowych - pobierz
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową oraz innych dokumentów potwierdzających stan cywilny (jeśli dotyczy)
 • zaświadczenie o pomocy de minimis (jeżeli wnioskodawca otrzymał)
 • wydruk z CEIDG lub KRS
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopię zezwolenia, koncesje (jeśli dotyczy)
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowa spółki (jeśli dotyczy)
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowa rachunku bankowego
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię / urzędowe potwierdzenie odbioru PIT/CIT za poprzedni rok obrachunkowy
 • Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami odpowiednich należności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku

DOKUMENTY DLA WSPÓŁMAŁŻONKA WNIOSKODAWCY (jeśli dotyczy)

 1. Oświadczenie współmałżonka/ki - pobierz
 2. Oświadczenie zgodności danych osobowych - pobierz
 3. Zakres danych osobowych - pobierz

Fundusz pożyczkowy zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów.

 

PORĘCZENIE POŻYCZKI (DO WYBORU)

1. Poręczenie fizyczne

DOKUMENTY DLA PORĘCZYCIELI

 1. Oświadczenie poręczyciela - pobierz
 2. Oświadczenie majątkowe - pobierz
 3. Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla osób fizycznych) - pobierz
 4. Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych firm) - pobierz
 5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz
 6. Oświadczenie zgodności danych osobowych - pobierz

DOKUMENTY DLA WSPÓŁMAŁŻONKA PORĘCZYCIELI (JEŚLI DOTYCZY)

 1. Oświadczenie współmałżonka - pobierz
 2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz
 3. Oświadczenie zgodności danych osobowych - pobierz

Dodatkowo poręczyciel dołącza:

 1. Zaświadczenie o osiąganych dochodach z tytułu zatrudnienia za ostatnie 3 miesiące (dotyczy osób pracujących) - pobierz
 2. Dla osób zatrudnionych na umowę o pracę ZUS RCA lub RMUA - imienny raport o należnych składkach za ostatnie 3 miesiące,
 3. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zeznania podatkowego za ubiegły rok - PIT oraz zestawienie finansowe za bieżący rok (dotyczy osób prowadzących własną firmę),
 4. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową oraz innych dokumentów potwierdzających stan cywilny (jeśli dotyczy).

Fundusz pożyczkowy zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów.

2. Ustanowienie hipoteki umownej wraz z rygorem egzekucji (do 150% wartości umowy)

Przy ustanowieniu hipoteki na nieruchomościach niezbędne będzie dokonanie ubezpieczenia nieruchomości z cesją na ARR, które będzie obowiązywało przez cały okres trwania pożyczki.

 1. Wyciąg z księgi wieczystej
 2. Wypis z rejestru gruntów
 3. Kopia aktu notarialnego nabycia nieruchomości / działki
 4. Zdjęcia nieruchomości / działki
 5. Oświadczenie zgodności danych osobowych właścicieli nieruchomości (tylko w przypadku kiedy właścicielem nie jest Wnioskodawca) - pobierz
 6. Kopia polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, na której ma być ustanowiona hipoteka (jeśli dotyczy)
 7. Operat szacunkowy (po uzgodnieniu z funduszem pożyczkowym)

UWAGA! ARR nie ustanawia hipotek umownych na nieruchomościach rolnych oraz na nieruchomościach już obciążonych.

Fundusz pożyczkowy zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów.

3. Zabezpieczenia rzeczowe

 1. Dokument potwierdzający nabycie rzeczy
 2. Zdjęcia rzeczy
 3. Kopia ubezpieczenia rzeczy (jeżeli rzecz jest ubezpieczona)
 4. Wycena rzeczy (po uzgodnieniu z funduszem pożyczkowym)
Fundusz pożyczkowy zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów.