NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Pożyczki dla firm i PES
Oferta dla firm
Wpisany przez Administrator   


  • Pożyczka na rozszerzenie działalności gospodarczej dla województwa świętokrzyskiego (RPO+)

Pożyczka może być udzielona wyłącznie mikro, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który posiada siedzibę lub filię (oddział) na terenie województwa świętokrzyskiego. Kwota pożyczki nie może być większa niż 90.000 zł, maksymalny okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 60 miesięcy, a okres karencji w spłacie kapitału nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. Udział własny wnioskodawcy w finansowaniu inwestycji nie może być niższy niż 20%. Odpowiedni wniosek z biznes planem i załącznikami należy złożyć do siedziby naszej Fundacji. Więcej informacji tutaj.


  • Pożyczka na rozszerzenie działalności gospodarczej dla powiatu starachowickiego (PARP)

Pożyczka może być udzielona wyłącznie małemu przedsiębiorcy, który posiada siedzibę lub adres głównego miejsca wykonywania działalności na terenie powiatu starachowickiego. Kwota pożyczki nie może być większa niż 120.000 zł, maksymalny okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 60 miesięcy, a okres karencji w spłacie kapitału nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. Udział własny wnioskodawcy w finansowaniu inwestycji nie może być niższy niż 20%. Odpowiedni wniosek z biznes planem i załącznikami należy złożyć do siedziby naszej Fundacji. Więcej informacji tutaj.

 

  • Pożyczka dla przedsiębiorców na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego

Pożyczka dla przedsiębiorców na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. Wartość pożyczki nie może przekraczać 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki i nie może być wyższa niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy. Wysokość oprocentowania pożyczki wynosi 0,44% w skali roku, a okres spłaty pożyczki jest nie dłuższy niż 36 miesięcy. Więcej informacji tutaj.

 

  • Poręczenie wadium oraz nalezytego wykonania umowy i rękojmi za wady

Poręczeniobiorcą może być mikro, mały lub średni przedsiębiorca posiadający siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego i prowadzący działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Maksymalna kwota udzielonego poręczenia wadium wynosi 200.000 zł. Ta sama wartość dotyczy również poręczenia należytego wykonania umowy i rękojmi za wady. Więcej informacji tutaj.

 

  • Poręczenie kredytów lub pożyczek firmowych

Poręczeniobiorcą może być mikro, mały lub średni przedsiębiorca posiadający siedzibę lub filię (oddział) na terenie województwa świętokrzyskiego i prowadzący działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Poręczeniem mogą być objęte kredyty obrotowe/pożyczki przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności, a także kredyty inwestycyjne/pożyczki, w szczególności na zakup maszyn i urządzeń, wyposażenia, środków transportu, remont lub zakup nieruchomości itp. Maksymalna kwota udzielonego poręczenia stanowi obecnie 300.000 PLN, przy czym nie może przekroczyć 80% wartości kapitału podstawowego poręczanego kredytu/pożyczki. Odpowiedni wniosek z biznesplanem i załącznikami należy złożyć do siedziby naszej Fundacji. Więcej informacji tutaj.

 

  • Dotacja na rozszerzenie działalności w ramach RPOWŚ 2014-2020 Działanie 2.5 (nabory cykliczne)

O dotacje inwestycyjne mogą się starać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa [definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 oraz z uwzględnieniem definicji jednego przedsiębiorcy na podstawie art. 2 ust. 2 rozporządzenia 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)] i podejmujące inwestycje na terenie województwa świętokrzyskiego. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 100% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. Wnioski o dotacje można składać tylko w terminach określonych przez Urząd Marszałkowski w Kielcach. Więcej informacji na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

 

  • Prowadzenie księgowości firmy

Informujemy, że Fundacja uruchomiła usługę prowadzenia księgowości dla firm. Nasza usługa obejmuje m.in.  prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont (pełna księgowość), prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego, prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT, prowadzenie ewidencji środków trwałych, sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług, prowadzenie spraw kadrowo-płacowych (umowy o pracę, zlecenia i o dzieło), rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników. Dodatkowo po uzyskaniu pełnomocnictwa będziemy także reprezentować firmę w trakcie kontroli związanych z zakresem usługi. Więcej informacji tutaj.