NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Projekty RPOWŚ 9.3.1 Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)
Oferta dla starterów (otwierających firmę)
Wpisany przez Administrator   

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach RPOWŚ 10.4.1

O dotację starać się mogą osoby fizyczne nieposiadające zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia (do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia, wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:

- osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby po 50 r. życia (w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 50 lat, wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie), z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane,

- osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 24.400 PLN, a wsparcie pomostowe 9.000 PLN. Wnioski można składać tylko w określonych terminach. Więcej informacji tutaj.

 

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych oraz pozostających bez pracy studentów ostatniego roku lub absolwentów (Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie)

Pożyczka może być udzielona wyłącznie bezrobotnym oraz pozostającym bez pracy studentom ostatniego roku studiów wyższych tj. ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich oraz pozostającym bez pracy absolwentom szkół średnich i wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu. Kwota pożyczki nie może być większa niż 20-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia, oprocentowanie wynosi 0,44% w stosunku rocznym, maksymalny okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 84 miesięcy, a okres karencji w spłacie kapitału nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Nie jest wymagany wkład własny wnioskodawcy w finansowaniu inwestycji. Pożyczki przyznawane są w ramach rządowego programu "Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie ". Więcej informacji tutaj.

 
Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób pracujących, studentów lub absolwentów

Mikropożyczka może być udzielona wyłącznie osobie pracującej lub studentowi lub absolwentowi zamieszkującej/mu na terenie województwa świętokrzyskiego, która/y po przyznaniu mikropożyczki zarejestruje swoją firmę w województwie świętokrzyskim. Kwota mikropożyczki nie może być większa niż 50.000 zł, oprocentowanie wynosi do 2% w stosunku rocznym, maksymalny okres spłaty mikropożyczki nie może przekroczyć 60 miesięcy, a okres karencji w spłacie kapitału nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Nie jest wymagany wkład własny wnioskodawcy w finansowaniu inwestycji. Mikropożyczki przyznawane są w ramach projektu "Mikropożyczki dla osób otwierających działalność gospodarczą" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji tutaj.

     

Prowadzenie księgowości nowej firmy

Informujemy, że Fundacja uruchomiła usługę prowadzenia księgowości dla firm. Nasza usługa obejmuje m.in.  prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont (pełna księgowość), prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego, prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT, prowadzenie ewidencji środków trwałych, sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług, prowadzenie spraw kadrowo-płacowych (umowy o pracę, zlecenia i o dzieło), rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników. Dodatkowo po uzyskaniu pełnomocnictwa będziemy także reprezentować firmę w trakcie kontroli związanych z zakresem usługi. Więcej informacji tutaj.