NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Pożyczki dla firm i PES Pożyczki dla MŚP woj. świętokrzyskie
Pożyczki dla MŚP
Wpisany przez Administrator   

logo_rpo_ue_pl

 

=== NABÓR ZAKOŃCZONY ===

  

14.09.2020

Informujemy, iż wyczerpaliśmy limit środków przeznaczonych na udzielanie pożyczek w ramach poniższego instrumentu finansowego.

Wobec powyższego wnioski o pożyczkę nie są już przyjmowane.


szlaczek12

 

INSTRUMENT FINANSOWY POŻYCZKA DLA MŚP

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach w ramach zawartej z BGK umowy realizuje zadanie wdrożenia i zarzadzania Instrumentem Finansowym – Pożyczka dla MŚP utworzonym ze środków wkładu Funduszu Funduszy oraz wkładu ARR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Pożyczki dla MŚP udzielane są w ramach projektu: „Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego”, pod marką „Przedsiębiorcze świętokrzyskie”. Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach Osi priorytetowej 2 „Konkurencyjna Gospodarka” wartość 245,6 mln zł, w tym wkład UE: 208,8 mln zł, wkład krajowy: 36,8 mln zł.

Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Funduszy wybiera profesjonalne instytucje finansowe do pełnienia roli Pośredników Finansowych, którzy udzielać będą mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom wsparcia na rozwój działalności gospodarczej w postaci pożyczek.

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach jako Pośrednik Finansowy udzielać będzie wsparcia w obszarze:

  • Rozwoju sektora MŚP
  • Efektywności energetycznej
  • Odnawialnych źródeł energii
  • Rewitalizacji
  • Rynku Pracy

 

Celem Instrumentu Finansowego Pożyczka dla MŚP jest wsparcie w formie pożyczki co najmniej 35 przedsiębiorców.

 

BENEFICJENCI
1)  są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego,

2) są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem.

 

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

  • dostarczenie kapitału zalążkowego i kapitału na rozruch;
  • możliwość pozyskania kapitału na rozszerzenie działalności lub realizację nowych projektów, a także przechodzenie przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania;
  • zakup nowoczesnego sprzętu, maszyn oraz linii do produkcji (w tym wdrożenie TIK w przedsiębiorstwach). TIK -Technologie informacyjno-komunikacyjne.


OGRANICZENIA W PRZEZNACZENIU POŻYCZKI
1) zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych do wysokości 10% środków wypłaconych
2) finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50%

 

METRYKA

wartość pożyczki - do 1 miliona zł

okres spłaty - 60 miesięcy

karencja (tylko od dnia wypłaty) - 6 miesięcy

wydatkowanie - 90 dni (z możliwością przedłużenia o kolejne 90 dni)

brak wkładu własnego klienta


OPROCENTOWANIE

  • rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r., str. 6 lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka,
  • korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późn. zmianami).

 

REGULAMIN - pobierz

  

I. ZŁOŻENIE WNIOSKU - kliknij tutaj

II. PODPISANIE UMOWY - kliknij tutaj

III. ROZLICZENIE POŻYCZKI- kliknij tutaj

szlaczek12

Wartość projektu: 3.658.536,59 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2.550.000,00 zł

logo_swietokrzyskie