NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start
Pożyczki standardowe - innowacyjne woj. podkarpackie - złożenie wniosku
Wpisany przez Administrator   

INSTRUMENT FINANSOWY

POŻYCZKA STANDARDOWA – INNOWACYJNA

  

I ZŁOŻENIE WNIOSKU

WNIOSKI PRZYJMUJEMY OSOBIŚCIE W BIURACH ARR NA TERENIE WOJ. PODKARPACKIEGO LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY

 

DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCY

DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCY

 1. Wniosek - pobierz
 2. Bilans - pobierz
 3. Rachunek zysków i strat - pobierz
 4. Oświadczenie o niekaralności os. prawna - pobierz
 5. Oświadczenie o niekaralności os. fizyczna - pobierz
 6. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MSP - pobierz
 7. Oświadczenie majątkowe - pobierz
 8. Oświadczenie współmałżonka (jeśli dotyczy) - pobierz
 9. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz
 10. Oświadczenie o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji - pobierz
 11. Oświadczenie o pomocy de minimis - pobierz
 12. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz
 13. Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla osób fizycznych) - pobierz
 14. Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla firm) - pobierz
 15. Oświadczenie zgodności danych osobowych (dotyczy pożyczkobiorcy i jego małżonka) - pobierz
 16. Oświadczenie o niezaleganiu (dotyczy tylko pożyczki płynnościowej) - pobierz

 

DODATKOWE DOKUMENTY

 1. Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec Urzędu Skarbowego
 2. Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec ZUS
 3. Kopie dokumentów rejestracyjnych w odpowiednim organie ewidencyjnym (wpis do CEIDG lub KRS, umowa spółki jeśli dotyczy)
 4. Zestawienie finansowe za poprzedni i bieżący rok
 5. Ewidencja środków trwałych
 6. Ewidencja wyposażenia
 7. Akt własności, umowa dzierżawy lub umowa najmu lokalu przeznaczonego do prowadzenia przedsiębiorstwa
 8. Kopia PIT-37 lub PIT-36 lub PIT-28 lub CIT-8
 9. Zaświadczenie (opinia) z banku i innych instytucji finansowych o terminowych spłatach posiadanych kredytów, pożyczek i umów leasingowych lub inne dokumenty przedstawione do wglądu na podstawie, których Fundusz może stwierdzić terminowość spłat zaciągniętych zobowiązań (jeśli dotyczy)
 10. Dokumenty handlowe (kopie umów, kontraktów, zezwoleń, zaświadczeń) – jeśli istnieją
 11. Kopia umowy na prowadzenie rachunku bankowego obsługującego działalność gospodarczą
 12. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową oraz innych dokumentów potwierdzających stan cywilny (jeśli dotyczy)

Fundusz pożyczkowy zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów.

 

PORĘCZENIE POŻYCZKI (DO WYBORU)

1. Poręczenie fizyczne

DOKUMENTY DLA PORĘCZYCIELI

 1. Oświadczenie poręczyciela - pobierz
 2. Oświadczenie majątkowe - pobierz
 3. Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla osób fizycznych) - pobierz
 4. Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych firm) - pobierz
 5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz
 6. Oświadczenie zgodności danych osobowych - pobierz

 DOKUMENTY DLA WSPÓŁMAŁŻONKA PORĘCZYCIELI (JEŚLI DOTYCZY)

 1. Oświadczenie współmałżonka - pobierz
 2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz
 3. Oświadczenie zgodności danych osobowych - pobierz

Dodatkowo poręczyciel dołącza:

 1. Zaświadczenie o osiąganych dochodach z tytułu zatrudnienia za ostatnie 3 miesiące (dotyczy osób pracujących) - pobierz
 2. Dla osób zatrudnionych na umowę o pracę ZUS RCA lub RMUA - imienny raport o należnych składkach za ostatnie 3 miesiące,
 3. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zeznania podatkowego za ubiegły rok - PIT oraz zestawienie finansowe za bieżący rok (dotyczy osób prowadzących własną firmę),
 4. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową oraz innych dokumentów potwierdzających stan cywilny (jeśli dotyczy).

Fundusz pożyczkowy zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów.

2. Ustanowienie hipoteki umownej wraz z rygorem egzekucji (do 150% wartości umowy)

Przy ustanowieniu hipoteki na nieruchomościach niezbędne będzie dokonanie ubezpieczenia nieruchomości z cesją na ARR, które będzie obowiązywało przez cały okres trwania pożyczki.

 1. Wyciąg z księgi wieczystej
 2. Wypis z rejestru gruntów
 3. Kopia aktu notarialnego nabycia nieruchomości / działki
 4. Zdjęcia nieruchomości / działki
 5. Oświadczenie zgodności danych osobowych właścicieli nieruchomości (tylko w przypadku kiedy właścicielem nie jest Wnioskodawca) - pobierz
 6. Kopia polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, na której ma być ustanowiona hipoteka (jeśli dotyczy)
 7. Operat szacunkowy (po uzgodnieniu z funduszem pożyczkowym)

UWAGA! ARR nie ustanawia hipotek umownych na nieruchomościach rolnych i nieruchomościach już obciążonych.

Fundusz pożyczkowy zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów.

3. Zabezpieczenia rzeczowe

 1. Dokument potwierdzający nabycie rzeczy
 2. Zdjęcia rzeczy
 3. Kopia ubezpieczenia rzeczy (jeżeli rzecz jest ubezpieczona)
 4. Wycena rzeczy (po uzgodnieniu z funduszem pożyczkowym)

Fundusz pożyczkowy zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów.

 

logo_podkarpackie