NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Projekty RPOLU 9.3 80 firm na start - DOTACJE
RPOLU 9.3 - Aktualności
Wpisany przez Administrator   

"80 FIRM NA START"

logo_lublin

Informacja dotycząca zwrotu weksli (2)

      Informujemy, że 15 listopada 2019 roku zakończyła się realizacja projektu "80 FIRM NA START". Zwrot weksli lub ich zniszczenie na pisemny wniosek Uczestnika Projektu będzie możliwy po zaakceptowaniu końcowego sprawozdania z realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Informację o możliwości odbioru/zniszczenia zamieścimy na stronie internetowej www.farr.pl.

 

Informacja dotycząca zwrotu weksli

      Informujemy, ze weksel zostanie zwrócony lub zniszczony na pisemny wniosek wystawcy weksla po zatwierdzeniu  przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego końcowego rozliczenia wydatków Beneficjenta (Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach) udzielającego wsparcia.

 

Oświadczenia dot. rozliczenia dotacji

Oświadczenie o zgodności wydatków z biznes planem - kliknij tutaj

Oświadczenie o nieubieganie się o zwrot za kasę fiskalną - kliknij tutaj

Oświadczenie dot. zakupu środka trwałego używanego - kliknij tutaj

 

Rozliczanie dotacji i wsparcia pomostowego

Tabela do rozliczenia dotacji - kliknij tutaj

Tabela do rozliczenia wsparcia pomostowego - kliknij tutaj

 

Wyniki biznes planów V naboru - lista ostateczna


     Poniżej ogłaszamy ostateczne wyniki biznes planów V naboru do projektu "80 FIRM NA START".

     Dotację inwestycyjną otrzymuje 18 osób z najwyższą liczbą punktów na liście rankingowej.

Lista rankingowa biznes planów - kliknij tutaj

 
Wyniki biznes planów V naboru

     Poniżej ogłaszamy wyniki biznes planów V naboru do projektu "80 FIRM NA START".

     Dotację inwestycyjną otrzymuje 13 osób z najwyższą liczbą punktów na liście rankingowej.

Lista rankingowa biznes planów - kliknij tutaj

 

Wyniki V naboru do projektu - lista ostateczna

     Poniżej ogłaszamy wyniki V naboru do projektu "80 FIRM NA START" po uwzględnieniu odwołań.

     Lista rankingowa - kliknij tutaj

 

Wyniki biznes planów IV naboru

     Poniżej ogłaszamy wyniki biznes planów IV naboru do projektu "80 FIRM NA START".

     Dotację inwestycyjną otrzymuje 16 osób z najwyższą liczbą punktów na liście rankingowej.

Lista rankingowa biznes planów - kliknij tutaj

 
Wyniki V naboru do projektu

     Poniżej ogłaszamy wyniki V naboru do projektu "80 FIRM NA START".

     Lista rankingowa - kliknij tutaj

 

Wyniki biznes planów III naboru - lista ostateczna


     Poniżej ogłaszamy ostateczne wyniki biznes planów III naboru do projektu "80 FIRM NA START".

     Dotację inwestycyjną otrzymuje 18 osób z najwyższą liczbą punktów na liście rankingowej.

Lista rankingowa biznes planów - kliknij tutaj

 

Wyniki IV naboru do projektu

     Poniżej ogłaszamy wyniki IV naboru do projektu "80 FIRM NA START".

     Lista rankingowa - kliknij tutaj

 

 

Wyniki biznes planów III naboru


     Poniżej ogłaszamy wyniki biznes planów III naboru do projektu "80 FIRM NA START".

     Dotację inwestycyjną otrzymuje 13 osób z najwyższą liczbą punktów na liście rankingowej. Kolejne 5 osób znajduje się na liście rezerwowej.

Lista rankingowa biznes planów - kliknij tutaj

 

 V Nabór do projektu

    Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację (V nabór) uczestników do projektu "80 FIRM NA START". Nabór trwa od 16.04.2018 do 08.05.2018 do godz. 16.00.

     UWAGA - rekrutacja dotyczy tylko mieszkańców woj. lubelskiego!

    Nie decyduje kolejność zgłoszeń!

   Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy składać osobiście w biurze projektu lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do biura).

     Wszelkie modyfikacje formularza będą skutkować odrzuceniem wniosku.

Dokumenty rekrutacyjne

- Formularz rekrutacyjny (DOCX) - kliknij tutaj

- Oświadczenie kryteria premiujące - kliknij tutaj

- Oświadczenie o zamiarze odejściu z rolnictwa - kliknij tutaj

- Oświadczenie o przetwarzaniu/ochronie danych osobowych - kliknij tutaj

Pozostałe dokumenty

- Regulamin rekrutacji - kliknij tutaj

- Regulamin przyznawania wsparcia finansowego - kliknij tutaj

- Karta oceny formularza rekrutacyjnego - kliknij tutaj

- Karta oceny formularza rekrutacyjnego - kliknij tutaj

- Biznes plan - kliknij tutaj

- Karty oceny biznes planu - kliknij tutaj

- Minimalny zakres wymagań dot. oceny biznes planu - kliknij tutaj

- Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego - kliknij tutaj

 

Wyniki III naboru do projektu

     Poniżej ogłaszamy wyniki III naboru do projektu "80 FIRM NA START".

     Lista rankingowa - kliknij tutaj

 

Wyniki biznes planów II naboru

     Poniżej ogłaszamy wyniki biznes planów II naboru do projektu "80 FIRM NA START".

      Informujemy, że dofinansowanie w ramach dotacji otrzymuje 13 pierwszych osób z listy rankingowej. Kolejne 5 osób znajduje się na liście rezerwowej.

Lista rankingowa biznes planów - kliknij tutaj

 

Wyniki biznes planów I naboru

     Poniżej ogłaszamy wyniki biznes planów I naboru do projektu "80 FIRM NA START".

      Informujemy, że dofinansowanie w ramach dotacji otrzymuje 13 pierwszych osób z listy rankingowej.

Lista rankingowa biznes planów - kliknij tutaj

 

IV Nabór do projektu

    Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację (IV nabór) uczestników do projektu "80 FIRM NA START". Nabór trwa od 15.03.2018 do 06.04.2018 do godz. 16.00.

     UWAGA - rekrutacja dotyczy tylko mieszkańców woj. lubelskiego!

    Nie decyduje kolejność zgłoszeń!

   Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy składać osobiście w biurze projektu lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do biura).

     Wszelkie modyfikacje formularza będą skutkować odrzuceniem wniosku.

Dokumenty rekrutacyjne

- Formularz rekrutacyjny (DOCX) - kliknij tutaj

- Oświadczenie kryteria premiujące - kliknij tutaj

- Oświadczenie o zamiarze odejściu z rolnictwa - kliknij tutaj

- Oświadczenie o przetwarzaniu/ochronie danych osobowych - kliknij tutaj

Pozostałe dokumenty

- Regulamin rekrutacji - kliknij tutaj

- Regulamin przyznawania wsparcia finansowego - kliknij tutaj

- Karta oceny formularza rekrutacyjnego - kliknij tutaj

- Karta oceny formularza rekrutacyjnego - kliknij tutaj

- Biznes plan - kliknij tutaj

- Karty oceny biznes planu - kliknij tutaj

- Minimalny zakres wymagań dot. oceny biznes planu - kliknij tutaj

- Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego - kliknij tutaj

 

III Nabór do projektu - wydłużenie terminu /zm./

    Informujemy, że trwa rekrutacja (III nabór) uczestników do projektu "80 FIRM NA START". Dokumenty przyjmujemy do 28.02.2018 do godz. 16.00.

     UWAGA - rekrutacja dotyczy tylko mieszkańców woj. lubelskiego!

    Nie decyduje kolejność zgłoszeń!

   Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy składać osobiście w biurze projektu lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do biura).

     Wszelkie modyfikacje formularza będą skutkować odrzuceniem wniosku.

 

Wyniki II naboru do projektu

     Poniżej ogłaszamy wyniki II naboru do projektu "80 FIRM NA START".

     Lista rankingowa - kliknij tutaj

 

II Nabór do projektu

    Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację (II nabór) uczestników do projektu "80 FIRM NA START". Nabór trwa od 15.09.2017 do 13.10.2017 do godz. 16.00.

     UWAGA - rekrutacja dotyczy tylko mieszkańców woj. lubelskiego!

    Nie decyduje kolejność zgłoszeń!

   Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy składać osobiście w biurze projektu lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do biura).

     Wszelkie modyfikacje formularza będą skutkować odrzuceniem wniosku.

   

Wyniki I naboru do projektu

     Poniżej ogłaszamy wyniki I naboru do projektu "80 FIRM NA START".

     Lista rankingowa - kliknij tutaj

 

I Nabór do projektu /zm./

    Informujemy, że wyznaczamy dodatkowy okres rekrutacji uczestników w ramach I naboru do projektu "80 FIRM NA START". Dodatkowy okres trwa od 24.07.2017 do 28.07.2017 r. do godz. 16.00.

 

    Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację (I nabór) uczestników do projektu. Nabór trwa do 09.06.2017 do godz. 16.00.

Nie decyduje kolejność zgłoszeń!

   Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy składać osobiście w biurze projektu osobiście lub za pośrednictwem poczty.

 

Informacje ogólne o projekcie

 

     Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach realizuje projekt 80 FIRM NA START. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Wartość projektu wynosi 3.249.433,56 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi 3.086.961,88 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

   Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i zwiększenie umiejętności w sferze samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo osób po 30 roku życia z terenu woj. lubelskiego w okresie 04.2017-03.2019. 

 

Zasięg terytorialny projektu – województwo lubelskie.

 

Uczestnicy projektu:

1. Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne którym został ustalony I (tzw. bezrobotni aktywni) lub II (tzw. wymagający wsparcia) profil pomocy), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Ww. osoby należą co najmniej do jednej z następujących grup:

a) kobiety

b) osoby z niepełnosprawnościami

c) osoby w wieku powyżej 50 roku życia

d) osoby długotrwale bezrobotne

e) osoby o niskich kwalifikacjach

2. Co najmniej 5% ogółu uczestników projektu tj. będą stanowić osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych – kryt. dostępu.

 

Cechy osób, które zostaną objęte wsparciem:

  • wiek – osoby, które ukończyły 30 rok życia;
  • status zawodowy – osoby bezrobotne z I (bezrobotni aktywni) i II (bezrobotni wymagający wsparcia) profilu pomocy, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy;
  • wykształcenie – osoby z wykształceniem od podstawowego wzwyż;
  • niepełnosprawność;
  • osoby z terenów wiejskich – zagwarantowanie min 5% miejsc w projekcie;
  • osoby zamierzające otworzyć przedsiębiorstwo o charakterze społecznym – preferowanie tych osób w procesie rekrutacji;
  • osoby zamierzające zatrudnić pracownika – preferowanie tych osób w procesie rekrutacji.

 

     Cała dokumentacja projektowa oraz termin pierwszej rekrutacji do projektu potencjalnych uczestników projektu zostanie podany na stronie internetowej www.farr.pl oraz bezpośrednio w biurze projektu po zatwierdzeniu ich przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

 

Kwota wsparcia finansowego: 23.398,68 zł

Kwota wsparcia pomostowego: 1.500 zł przez 6 miesięcy

 

Biuro projektu w Lublinie:

ul. Zana 11a, 20-601 Lublin

tel. 787 903 009