NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Projekty POWER 1.2.1 - FIRMA Z POWER'em - DOTACJE
POWER 1.2.1 (2) - Aktualności
Wpisany przez Administrator   

"FIRMA Z POWER'em"

03.06.2022

Poniżej zamieszczamy listę rankingową z oceną biznes planów w ramach I edycji działań w projekcie "FIRMA Z POWER'em".

Lista rankingowa biznes planów - kliknij tutaj

szlaczek12

01.06.2022

Informujemy, iż do 10 czerwca 2022 r. do godziny 16.00 przedłużamy termin składania formularzy rekrutacyjnych do projektu "FIRMA Z POWER'em" - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

szlaczek12

23.05.2022

Informujemy, iż do 31 maja 2022 r. do godziny 16.00 przedłużamy termin składania formularzy rekrutacyjnych do projektu "FIRMA Z POWER'em" - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

szlaczek12

09.05.2022

Informujemy, iż do 20 maja 2022 r. do godziny 16.00 przedłużamy termin składania formularzy rekrutacyjnych do projektu "FIRMA Z POWER'em" - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

szlaczek12

06.05.2022

Informujemy, że zgodnie z ustaleniami z UP, Biznes Plany wraz załącznikami Uczestnicy I edycji działań w projekcie "FIRMA Z POWER'em" mogą składać w terminie do 18.05.2022. Dokumenty można składać w godzinach pracy biur.

Informujemy, że do Biznes Planu należy dodatkowo załączyć podpisane oświadczenia.

Zbiór oświadczeń znajduje się pod formularzem biznes planu - na dole strony.

szlaczek12

20.04.2022

Poniżej zamieszczamy listę z oceną formularzy rekrutacyjnych wraz z punktami uzyskanymi za rozmowę z doradcą zawodowym złożonych w ramach projektu „FIRMA Z POWER’em” w terminie od 17.03.2022 do 05.04.2022.

Lista rankingowa - kliknij tutaj

szlaczek12

20.04.2022

Informujemy, iż do 29 kwietnia 2022 r. do godziny 16.00 przedłużamy termin składania formularzy rekrutacyjnych do projektu "FIRMA Z POWER'em" - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

szlaczek12

14.04.2022

Poniżej zamieszczamy listę z oceną formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach projektu „FIRMA Z POWER’em” w terminie od 17.03.2022 do 05.04.2022.

Lista rankingowa - kliknij tutaj

szlaczek12

07.04.2022

Informujemy, iż do 14 kwietnia 2022 r. do godziny 16.00 przedłużamy termin składania formularzy rekrutacyjnych do projektu "FIRMA Z POWER'em" - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

szlaczek12

07.03.2022

Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację uczestników do projektu "FIRMA Z POWER'em". Nabór formularzy rekrutacyjnych trwa od 17.03.2022 do 05.04.2022. Dokumenty można składać w godzinach pracy biur.

UWAGA - Nie decyduje kolejność zgłoszeń! Ilość miejsc ograniczona!

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na dole strony.

 

szlaczek12

 
Informacje ogólne o projekcie

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (Lider projektu) w partnerstwie z Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą sp. z o.o. zapraszają do udziału w nowym projekcie oferującym dotację na uruchomienie działalności gospodarczej pt. ”FIRMA Z POWER’em”.

Projekt „FIRMA Z POWER’em” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach PO WER 2014-2020. 

 

Okres realizacji projektu: luty/marzec 2022 – czerwiec 2023

 

Zasięg terytorialny projektu – województwo świętokrzyskie.

 

Celem głównym projektu jest umożliwienie zwiększenia możliwości zatrudnienia 128 Uczestników Projektu z terenu Województwa Świętokrzyskiego co w efekcie końcowym doprowadzi do powstania i zapewnienia funkcjonowania przez min. 12 miesięcy (w okresie 03.2022-06.2023) 108 mikroprzedsiębiorstw (które wygenerują min. 3 miejsca pracy) założonych przez ludzi młodych do 29 roku życia.

 

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową stanowi 128 (w tym 70 kobiet) osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z Województwa Świętokrzyskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze woj. świętokrzyskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego). W szczególności będą to osoby z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z kategorii NEET (zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020), osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjami, osoby odchodzące z rolnictwa, imigranci i reemigranci zamierzający rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Uczestnikami projektu nie mogą być m.in. osoby:

 • należące do grupy docelowej określonej dla trybu z konkursowego w poddziałaniu 1.3.1,
 • uczestniczące w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS.

 

Minimum 20 % Uczestników Projektu stanowić będą osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub tracące funkcje społeczno-gospodarcze (tj. Busko-Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Staszów).

 

Główne działania:

 1. Ocena predyspozycji kandydatów do projektu
 2. Wsparcie szkoleniowe grupowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej dla 128 Uczestników Projektu.
 3. Wsparcie eksperckie przy opracowywaniu Biznes Planów.
 4. Udzielenie środków finansowych na przedsiębiorczość dla 108 Uczestników Projektu w wysokości 23.050,00 zł.
 5. Wsparcie pomostowe finansowe do wysokości 2.800 zł netto za 1 miesiąc dla 108 Uczestników Projektu przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Główne rezultaty:

 • liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie Działalności Gospodarczej - 108,
 • powstanie 108 mikroprzedsiębiorstw oraz utworzenie 3 dodatkowych miejsc pracy.

 

Wartość projektu: 5.183.556,00 zł, w tym dofinasowanie z UE: 5.139.406,00 zł.

 

Szczegółowe informacje oraz zapisy w biurach projektu:

Biuro Agencji Rozwoju Regionalnego – ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice,

adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 41 274-46-90,

biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00.

 

Biuro Podkarpackiej Agencji Konsultingowo Doradczej sp. z o.o. – ul. 1 Maja 49, 26-110 Skarżysko-Kamienna,

adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 510-931-343,

biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00.

 

Nie wymagamy wkładu własnego !

 

W obecnym projekcie zniesiono wymóg utraty pracy z powodu COVID-19 !

 

Udział w projekcie jest bezpłatny !

 

szlaczek12

 

Dokumenty rekrutacyjne

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy składać osobiście w biurach projektu lub za pośrednictwem poczty bądź przesyłki kurierskiej zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji.

 

Wszelkie modyfikacje formularza rekrutacyjnego będą skutkować odrzuceniem wniosku.

 

 • Formularz rekrutacyjny (DOCX) - pobierz
 • Oświadczenie o zamieszkaniu/braku uczestnictwa w innym projekcie aktywizacji zawodowej/wykształceniu - pobierz
 • Oświadczenie o posiadaniu statusu reemigranta/imigranta (jeśli dotyczy) - pobierz
 • Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby z kategorii NEET (zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020) (jeśli dotyczy)- pobierz
 • Oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa (jeśli dotyczy) - pobierz

 

Pozostałe dokumenty rekrutacyjne

 • Regulamin rekrutacji - kliknij tutaj
 • Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego - kliknij tutaj
 • Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego - kliknij tutaj
 • Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych - kliknij tutaj
 • Karta oceny predyspozycji kandydata - kliknij tutaj
 • Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013 - kliknij tutaj
 • Wzór umowy szkoleniowej - kliknij tutaj
 • Oświadczenie o ochronie danych osobowych (do wypełnienia w pierwszym dniu szkolenia) - kliknij tutaj
 • Oświadczenie o statusie UP w chwili przystąpienia do projektu (do wypełnienia w pierwszym dniu szkolenia) - kliknij tutaj
 • Wzór wniosku do ZUS (druk US-7) (w przypadku osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezrejestrowanych w PUP) - kliknij tutaj
 • Przykład wypełnienia druku US-7 - kliknij tutaj

szlaczek12

Dokumenty dotyczące przyznawania wsparcia finansowego:

 

Wszelkie modyfikacje formularza będą skutkować odrzuceniem wniosku.

 

 

Pozostałe dokumenty dotyczące przyznawania wsparcia finansowego:

 • Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego - kliknij tutaj
 • Karta oceny formalnej biznes planu - kliknij tutaj
 • Karta oceny merytorycznej biznes planu - kliknij tutaj
 • Umowa o udzielenie wsparcia finansowego - kliknij tutaj
 • Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego - kliknij tutaj
 • Karta oceny formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego - kliknij tutaj
 • Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego - kliknij tutaj
 • Standardy oceny biznes planów - kliknij tutaj
 • Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - kliknij tutaj
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - kliknij tutaj
 • Zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne - kliknij tutaj
 • Zestawienie planowanych wydatków wg biznes planu - kliknij tutaj
 • W przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - kliknij tutaj

 

 

logo_pakd_arr_wup