NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Pożyczki COVID-19 Pożyczka płynnościowa POIR woj. podlaskie
Pożyczka płynnościowa POIR woj. podlaskie
Wpisany przez Administrator   

logo_poir

PROJEKT pn. Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP – FPWP POIR

Instrument Finansowy - Pożyczka płynnościowa POIR

województwo podlaskie

 

=== NABÓR ZAKOŃCZONY ===

 

 

08.04.2021

    Informujemy, iż w ramach programu "Pożyczka płynnościowa POIR woj. podlaskie" przyjmowanie wniosków rozpocznie się w dniu 14.04.2021 r. o godz. 8.00 i trwać będzie do dnia 16.04.2021 r. do godz. 16.00.

    Zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego wstrzymania uzupełniającego naboru wniosków w przypadku osiągnięcia 100% alokacji środków przeznaczonych na pożyczki.

      Alokacja wynosi 3.055.000,00 zł.

szlaczek12

Informacje dotyczące instrumentu finansowego:

 

1. Pożyczka Płynnościowa FPWP POIR

Pożyczki Płynnościowe udzielane na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców na terenie województwa podlaskiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19

 

2. Cel na jaki można uzyskać pożyczkę

1. W ramach Instrumentu Finansowego – Pożyczka Płynnościowa POIR finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

2. Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r. wydatki bieżące, obrotowe lub częściowo inwestycyjne, w tym np.:

1) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,

2) zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,

3) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,

4) zatowarowanie, półprodukty itp.,

5) inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy,

6) bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

3. Jednostkowa Pożyczka może finansować do 100% wydatków Ostatecznego Odbiorcy.

 

3. Warunki udzielania pożyczki

Parametry pożyczki

1. Łączna kwota Jednostkowej Pożyczki POIR nie może przekraczać:

1) dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez Ostatecznego Odbiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo

2) 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.; albo

3) jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.

2. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 72 miesiące.

3. Maksymalny okres karencji w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy.

4. Oprocentowanie: Pożyczka jest połączona z dotacją na pokrycie odsetek umownych, co oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał zwrócić jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek oraz dodatkowych kosztów.

5. Brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki.

 

Grupa docelowa: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego.

Przedsiębiorstwo ubiegające się o pożyczkę musi wykazać, iż na dzień 31.12.2019r. nie znajdowało się w trudnej sytuacji, a obecnie:

- znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19, lub

- jest nią zagrożone.

 

4. Zabezpieczenie pożyczki
W przypadku pożyczki do 100 tys. zł jedynym wymaganym zabezpieczeniem jest weksel in blanco z deklaracją wekslową.

Dla pożyczki o wartości powyżej 100 tys. zł zabezpieczeniem jest weksel in blanco oraz dodatkowe zabezpieczenie, które może stanowić poręczenie osób trzecich, hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeniowego oraz inne zaakceptowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.

 

5. Rozliczenie pożyczki

Wydatkowanie środków z pożyczki musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki, przy czym termin 180 dni określa datę, do której mogą być wystawiane dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków. W uzasadnionych przypadkach Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach może zaakceptować wydłużenie tego terminu maksymalnie o kolejne 90 dni na wniosek Pożyczkobiorcy.

 

Dokumenty do pobrania

Regulamin NOWY – pobierz

Karta produktu – pobierz

Instrukcja składania wniosku - pobierz

 

I ZŁOŻENIE WNIOSKU

1. DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCY

1.1 Formularz wniosku o pożyczkę płynnościową – pobierz

1.2 Formularz Zapotrzebowanie na płynność – jeśli dotyczy – pobierz

1.3 Dane finansowe – księgowość uproszczona NOWY – jeśli dotyczy – pobierz

1.4 Dane finansowe – księgowość pełna NOWY – jeśli dotyczy – pobierz

1.5 Oświadczenie o niezaleganiu – pobierz

1.6 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP NOWY – pobierz

1.7 Oświadczenie majątkowe – pobierz

1.8 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz

1.9 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 – pobierz

1.10 Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla osób fizycznych) – pobierz

1.11 Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla firm) – pobierz

1.12 Oświadczenie o korzystaniu z finansowania w ramach pożyczki płynnościowej POIR - pobierz

DODATKOWE WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA WRAZ Z WNIOSKIEM

- Książka przychodów i rozchodów / Ewidencja przychodów / Sprawozdanie finansowe (obejmujące tylko rachunek zysków i strat, bilans) za ostatnie dwa lata działalności oraz okres bieżący – jeśli dotyczy

- PIT/CIT roczny za rok 2018 i 2019 oraz 2020 jeśli został złożony – jeśli dotyczy

- Zezwolenie (koncesja) w przypadku działalności wymagającej zezwolenia – jeśli dotyczy

- Akt notarialny umowy spółki z o.o., statut spółki akcyjnej, umowa spółki cywilnej itp. – jeśli dotyczy

- Uchwała wspólników określająca górną granicę zaciąganych zobowiązań lub oświadczenie o braku ograniczeń – jeśli dotyczy

- Akt własności, umowa dzierżawy lub umowa najmu lokalu przeznaczonego do prowadzenia przedsiębiorstwa

- Zestawienie wynagrodzeń włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie przedsiębiorstwa za rok 2019 /Zestawienie szacowanej kwoty wynagrodzenia w okresie pierwszych dwóch lat działalności w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie - jeśli dotyczy,

- Opinie banków, w których pożyczkobiorca korzysta z kredytu, zawierające następujące informacje:

a. aktualne zadłużenie kredytowe lub z tytułu poręczenia oraz zastosowane zabezpieczenia,

b. terminowość spłaty dotychczas udzielanych kredytów,

c. obciążenie rachunków tytułami egzekucyjnymi.

- Potwierdzenie bankowe prowadzenia rachunku bankowego obsługującego działalność gospodarczą.

- Inne dokumenty - ARR ma prawo, w poszczególnych przypadkach, wymagać od Wnioskodawcy przedłożenia dodatkowych dokumentów, w stosunku do przedstawionych na powyższej liście, jeżeli uzna, że jest to niezbędne dla oceny danego wniosku.

 

2. DOKUMENTY DLA WSPÓŁMAŁŻONKA WNIOSKODAWCY (JEŚLI DOTYCZY)

2.1 Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy/pożyczkobiorcy - pobierz

2.2 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz

2.3 Akt rozdzielności majątkowej – jeśli dotyczy

 

3. ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI W FORMIE PORĘCZENIA

DOKUMENTY DLA PORĘCZYCIELA

3.1 Oświadczenie poręczyciela - pobierz

3.2 Zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu (dot. osób pracujących) – pobierz

3.3 Książka przychodów i rozchodów / Ewidencja przychodów / Sprawozdanie finansowe (obejmujące tylko rachunek zysków i strat, bilans) za ostatnie dwa lata działalności oraz okres bieżący (dot. osób prowadzących działalność gospodarczą) – jeśli dotyczy

3.4 PIT/CIT roczny za rok 2018 i 2019 oraz 2020 jeśli został złożony (dot. osób prowadzących działalność gospodarczą) – jeśli dotyczy

3.5 Oświadczenie majątkowe - pobierz

3.6 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz

3.7 Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla osób fizycznych) - pobierz

3.8 Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych firm) - pobierz

DOKUMENTY DLA WSPÓŁMAŁŻONKA PORĘCZYCIELA (JEŚLI DOTYCZY)

3.9. Oświadczenie współmałżonka - pobierz

3.10. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz

3.11. Akt rozdzielności majątkowej – jeśli dotyczy

 

szlaczek12

 

Biuro Projektu: Expert Consulting, ul. Sienkiewicza 49 lok. 115, 15-002 Białystok, tel. 505 667 170, 693 408 160, 602 838 230

Główna siedziba: Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice, tel. 41 274 46 90, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.