NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Pożyczki COVID-19 Pożyczka płynnościowa POIR woj. małopolskie i podkarpackie
Pożyczka płynnościowa POIR woj. małopolskie i podkarpackie
Wpisany przez Administrator   

logo_poir

PROJEKT pn. Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP – FPWP POIR

Instrument Finansowy - Pożyczka płynnościowa POIR

województwo małopolskie i podkarpackie

 

=== NABÓR ZAKOŃCZONY ===

  
 

19.11.2020 - WAŻNE /zm./

     Informujemy, iż w ramach programu "Pożyczka płynnościowa POIR woj. małopolskie i podkarpackie" przekroczyliśmy 100% alokacji środków przeznaczonych na pożyczki.

      W związku z powyższym wnioski przyjmowane będą tylko w dniu dzisiejszym do godz. 16.00, przy czym znajdą się one na liście rezerwowej.

     Ponadto informujemy, że dotychczas złożone wnioski będą oceniane w kolejności wpływu.

szlaczek12

17.11.2020

     Informujemy, iż w ramach programu "Pożyczka płynnościowa POIR woj. małopolskie i podkarpackie" przyjmowanie wniosków rozpocznie się w dniu 19.11.2020 r. o godz. 12.00 i trwać będzie do dnia 23.11.2020 r. do godz. 12.00.

     Zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego wstrzymania naboru wniosków w przypadku osiągnięcia 100% alokacji środków przeznaczonych na pożyczki.

       Alokacja wynosi 23 mln zł.

szlaczek12

Pożyczka Płynnościowa POIR

Pożyczka płynnościowa POIR, udzielana będzie przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy Bank Gospodarstwa Krajowego, z przeznaczeniem na wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Udzielenie pożyczek powinno umożliwić przedsiębiorcom utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie jego bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Alokacja wynosi 23 mln zł.

 

Parametry pożyczki

1. Łączna kwota Jednostkowej Pożyczki nie może przekraczać:

  • Dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za które dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
  • 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.; albo
  • jeżeli przedsiębiorca przedstawi odpowiednie uzasadnienie i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność, kwota pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowaniu na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.

 

2. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 72 miesiące.

 

3. Maksymalny okres karencji w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy.

 

4. Oprocentowanie: Pożyczka jest połączona z dotacją na pokrycie odsetek umownych, co oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał zwrócić jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek oraz dodatkowych kosztów.

 

Brak dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia pożyczki

 

5. Grupa docelowa: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie przynajmniej jednego ze wskazanych województw: małopolskie, podkarpackie.

Przedsiębiorstwo ubiegające się o pożyczkę musi wykazać, iż na dzień 31.12.2019 r. nie znajdowało się w trudnej sytuacji, a obecnie:

  • ·znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19, lub
  • ·jest nią zagrożony.

 

6. Przeznaczenie finansowania: W ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne, w tym np.

  • Wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
  • Zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy
  • Spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  • Zatowarowanie, półprodukty itp.,
  • Wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Ostatecznego Odbiorcy i niepłacone na dzień 1 lutego 2020 r.

 

7. Zabezpieczenie pożyczki
W przypadku pożyczki do 100 tys. zł jedynym wymaganym zabezpieczeniem jest weksel in blanco z deklaracją wekslową.
Dla pożyczki o wartości powyżej 100 tys. zł zabezpieczeniem jest weksel in blanco oraz dodatkowe zabezpieczenie, które może stanowić poręczenie osób trzecich, hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeniowego oraz inne zaakceptowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.

 

8. Rozliczenie pożyczki
Wydatkowanie środków z pożyczki musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki, przy czym termin 180 dni określa datę, do której mogą być wystawiane dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków. W uzasadnionych przypadkach Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach może zaakceptować wydłużenie tego terminu maksymalnie o kolejne 180 dni na wniosek Pożyczkobiorcy.

 

Regulamin – pobierz

Karta produktu pobierz

Instrukcja składania wniosku - pobierz

Wzór umowy pożyczki - pobierz

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU

1. DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCY

1.1 Formularz wniosku o pożyczkę płynnościową – pobierz

1.2 Formularz Zapotrzebowanie na płynność jeśli dotyczy pobierz

1.3 Dane finansowe – księgowość uproszczona jeśli dotyczypobierz

1.4 Dane finansowe – księgowość pełna jeśli dotyczypobierz

1.5.Oświadczenie o niezaleganiu – pobierz

1.6 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP – pobierz

1.7 Oświadczenie majątkowe – pobierz

1.8 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz

1.9 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 pobierz

1.10 Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla osób fizycznych) – pobierz

1.11 Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla firm) – pobierz

1.12 Oświadczenie o korzystaniu z finansowania w ramach pożyczki płynnościowej POIR - pobierz


 

DODATKOWE WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA WRAZ Z WNIOSKIEM

- Książka przychodów i rozchodów / Ewidencja przychodów / Sprawozdanie finansowe (obejmujące tylko rachunek zysków i strat, bilans) za ostatnie dwa lata działalności oraz okres bieżący jeśli dotyczy

- PIT/CIT roczny za rok 2018 i 2019 jeśli dotyczy

- Zezwolenie (koncesja) w przypadku działalności wymagającej zezwoleniajeśli dotyczy

- Akt notarialny umowy spółki z o.o., statut spółki akcyjnej, umowa spółki cywilnej itp. jeśli dotyczy

- Uchwała wspólników określająca górną granicę zaciąganych zobowiązań lub oświadczenie o braku ograniczeń jeśli dotyczy

- Akt własności, umowa dzierżawy lub umowa najmu lokalu przeznaczonego do prowadzenia przedsiębiorstwa

- Zestawienie wynagrodzeń włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie przedsiębiorstwa za rok 2019 /Zestawienie szacowanej kwoty wynagrodzenia w okresie pierwszych dwóch lat działalności w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie jeśli dotyczy

- Opinie banków, w których pożyczkobiorca korzysta z kredytu, zawierające następujące informacje:

  a. aktualne zadłużenie kredytowe lub z tytułu poręczenia oraz zastosowane zabezpieczenia,

   b. terminowość spłaty dotychczas udzielanych kredytów,

   c. obciążenie rachunków tytułami egzekucyjnymi.

- Potwierdzenie bankowe prowadzenia rachunku bankowego obsługującego działalność gospodarczą.

- Inne dokumenty - ARR ma prawo, w poszczególnych przypadkach, wymagać od Wnioskodawcy przedłożenia dodatkowych dokumentów, w stosunku do przedstawionych na powyższej liście, jeżeli uzna, że jest to niezbędne dla oceny danego wniosku.

 

2. DOKUMENTY DLA WSPÓŁMAŁŻONKA WNIOSKODAWCY (JEŚLI DOTYCZY)

2.1 Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy/pożyczkobiorcy - pobierz

2.2 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych pobierz

2.3 Akt rozdzielności majątkowej jeśli dotyczy

 

3. ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI W FORMIE PORĘCZENIA

DOKUMENTY DLA PORĘCZYCIELA

3.1 Oświadczenie poręczyciela - pobierz

3.2 Zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu (dot. osób pracujących)pobierz

3.3 Książka przychodów i rozchodów / Ewidencja przychodów / Sprawozdanie finansowe (rachunek zysków i strat, bilans) za ostatnie dwa lata działalności oraz okres bieżący (dot. osób prowadzących działalność gospodarczą) jeśli dotyczy

3.4 PIT/CIT roczny za rok 2018 i 2019 (dot. osób prowadzących działalność gospodarczą) jeśli dotyczy

3.5 Oświadczenie majątkowe - pobierz

3.6 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych pobierz

3.7 Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla osób fizycznych) - pobierz

3.8 Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych firm) - pobierz

 

DOKUMENTY DLA WSPÓŁMAŁŻONKA PORĘCZYCIELA (JEŚLI DOTYCZY)

1 Oświadczenie współmałżonka - pobierz

2 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych pobierz

3 Akt rozdzielności majątkowej jeśli dotyczy

szlaczek12

Nasze biura:

Starachowice, ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice, tel. 41 274 46 90 wew.107

Rzeszów, ul. Paderewskiego 102, 35-330 Rzeszów, tel. 608 177 201

Dąbrowa Tarnowska, ul. Oleśnicka 3, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 517 878 962