NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Pożyczki COVID-19 Pożyczka płynnościowa dla MŚP woj. świętokrzyskie
Pożyczka płynnościowa dla MŚP woj. świętokrzyskie
Wpisany przez Administrator   

logo_polska_i_inne

 

19.04.2022

     Informujemy, iż w ramach programu "Pożyczki płynnościowe dla MŚP woj. świętokrzyskie" przekroczyliśmy 100% alokacji środków przeznaczonych na pożyczki.

      W związku z powyższym wnioski przyjmowane będą tylko w dniu dzisiejszym do godz. 16.00, przy czym znajdą się one na liście rezerwowej.

szlaczek12

16.03.2022

   Informujemy, iż w ramach programu "Pożyczka płynnościowa dla MŚP woj. świętokrzyskie" ogłaszamy nabór wniosków.

    Przyjmowanie wniosków rozpocznie się w dniu 21.03.2021 r. o godz. 8.00.

   Zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego wstrzymania naboru wniosków w przypadku osiągnięcia 100% alokacji środków przeznaczonych na pożyczki.

    Alokacja wynosi 500 000,00 zł.

  W przypadku zgłoszonego zapotrzebowania na pożyczki, przewyższającego wartość dostępnych środków Pośrednika Finansowego o kolejności udzielania pożyczek decyduje data złożenia kompletnego wniosku.

szlaczek12

Pożyczka Płynnościowa dla MŚP

Pożyczki Płynnościowe udzielane na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców na terenie województwa świętokrzyskiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19

 

Cel na jaki można uzyskać pożyczkę

W ramach instrumentu finansowane są wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej w tym m.in.:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US)
 • zobowiązania publiczno-prawne,
 • spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • inne wydatki niezbędne do utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewniające jej płynność,
 • finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.

 

Warunki udzielania pożyczki 

 • Maksymalna kwota pożyczki: 3 mln zł, uzależniona od zdolności pożyczkowej Przedsiębiorcy, prawnego zabezpieczenia oraz właściwych przepisów prawa unijnego i krajowego, dotyczących zasad udzielania pomocy
 • oprocentowanie od 0%
 • możliwość finansowania 100% wydatków brutto,
 • okres spłaty pożyczki do 72 miesięcy,
 • max. okres karencji w spłacie do 6 miesięcy,
 • brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki.

 

Dokumenty do pobrania

WAŻNE:

Wykaz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o pożyczkę płynnościową - pobierz

 

A. Dokumenty pożyczkowe:

1. Wniosek o pożyczkę płynnościową dla MŚP - Biznes Plan - pobierz

2. Kwestionariusz majątkowy Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność jednoosobową, współnikiem spółki cywilnej i poręczyciela - pobierz

3. Oświadczenie o spełnieniu kryterium MŚP - pobierz

4. Upoważnienie do BIG dla firmy - pobierz

5. Upoważnienie do BIG dla konsumenta - pobierz

B. Dokumenty dotyczące pomocy de minimis:

1. Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy w formie pomocy de minimis - pobierz

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (nie dotyczy wniosków o pożyczkę na warunkach rynkowych) - pobierz

3. Oświadczenie Wnioskodawcy o wykorzystaniu pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych - pobierz

4. Oświadczenie dotyczące transportu drogowego towarów (PKD 49.41) - pobierz

5. Deklaracja pochodzenia używanego środka trwałego (w przypadku zakupu używanych środków trwałych) - pobierz

6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 - pobierz

C. Dokumenty finansowe:

1. Prognoza rachunku wyników i podstawowych danych bilansowych (uproszczona księgowość) - pobierz

2. Prognoza bilansu i rachunku wyników (pełna księgowość) - pobierz

D. Pozostałe dokumenty:

Regulamin - kliknij tutaj

Karta produktu - kliknij tutaj

 

Wypełnij i złóż wniosek on-line - kliknij tutaj

 

szlaczek12

Realizator projektu

Projekt realizuje Konsorcjum pn. „Świętokrzyskie Konsorcjum Funduszy Pożyczkowych”, w skład którego wchodzą:

 • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. (FPWŚ) z siedzibą w Kielcach
 • Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej (OPiWPR) z siedzibą w Sandomierzu
 • Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) z siedzibą w Końskich
 • Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica (FRRP) z siedzibą Pierzchnicy
 • Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego (FARR) z siedzibą Starachowicach

 

Charakterystyka projektu

 • Pożyczki Płynnościowe dla MŚP udzielane są w ramach wprowadzonego Świętokrzyskiego Pakietu Osłonowego „OCHRONA, ODBUDOWA, ROZWÓJ MŚP”, którego celem jest minimalizowanie skutków epidemii COVID-19. Ponadto, dnia 6 maja 2020 roku nastąpiła aktualizacja Strategii Inwestycyjnej wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, która umożliwiła uruchomienie Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa dla przedsiębiorców odczuwających negatywne skutki epidemii.
 • Instrument Finansowy „Pożyczka Płynnościowa” jest wdrażany przez Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. jako Pośrednika Finansowego wybranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego pełniącego rolę Menadżera Funduszu Funduszy Województwa Świętokrzyskiego na podstawie Umowy Operacyjnej Instrument Finansowy – Pożyczka Płynnościowa.
 • W ramach produktu możliwe jest finansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych realizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego, przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

Cel projektu

Głównym celem Projektu jest minimalizowanie skutków epidemii MŚP. W ramach utworzonego Instrumentu Finansowego „Pożyczka Płynnościowa” wsparcie w formie pożyczki uzyska co najmniej 424 przedsiębiorstw z segmentu MŚP działających na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

Wartość projektu: 150.000.000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 150.000.000,00 zł

Okres realizacji Projektu: do 30 czerwca 2022 roku

logo_witokrzyskie_przedsibiorczelogo_konsorcjum11