NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Pożyczki dla firm i PES Pożyczki PARP powiat starachowicki
Pożyczki PARP
Wpisany przez Administrator   

Kto może skorzystać

      Pożyczka może być udzielona wyłącznie małemu przedsiębiorcy, spełniającego kryteria określone  w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008), który posiada siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania lub adres głównego miejsca wykonywania działalności, na terenie powiatu starachowickiego.

      Pożyczka nie może być udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji finansowej w rozumieniu przepisów rozdziału 2.1 Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244 z 01.10.2004 r.) lub znajdujących się w okresie restrukturyzacji przeprowadzonej z wykorzystaniem pomocy publicznej.

Przedmiot pożyczki

      Pożyczka może być udzielona z przeznaczeniem na:

  • zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych,
  • zakup maszyn, urządzeń, aparatów, wyposażenia oraz ręcznych narzędzi pracy, w tym również zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
  • zakup materiałów i surowców do produkcji, usług oraz zakup towarów handlowych,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizowanym przedsięwzięciem.

Warunki pożyczki

      Kwota pożyczki nie może być większa niż 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych)

      Maksymalny okres spłaty pożyczek nie może przekroczyć 60 miesięcy, a okres karencji w spłacie kapitału nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.

      Udział własny wnioskodawcy w finansowaniu kosztów kwalifikowanych nie może być niższy niż 20%. Udział własny jest wkładem pieniężnym poniesionym przez przedsiębiorcę w trakcie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, jak również w okresie 3 miesięcy przed datą rejestracji wniosku.

      Kwota wykorzystanej pożyczki podlega oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej, której wysokość zależy od stopy referencyjnej wyliczonej w oparciu o stopę bazową ustalaną przez Komisję Europejską, obowiązującą w dniu zawarcia Umowy Pożyczki powiększoną o marżę, której poziom ustalony jest w oparciu o Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (2008/C 14/02).

      Decyzja o udzieleniu pożyczki oraz jej wysokości, jak również decyzja o wysokości prowizji jest podejmowana przez Komisję Pożyczkową na podstawie dokonanej oceny i sprawdzenia złożonego wniosku oraz rekomendacji specjalisty pożyczkowego i dyrektora Funduszu.

 

Wymagane dokumenty

  W celu przystąpienia do procedury o przyznanie pożyczki, wnioskodawca wypełnia standardowy Wniosek wraz z Analizą Ekonomiczną Przedsięwzięcia, które następnie są przekazywane Dyrektorowi Funduszu do rozpatrzenia.

  Załączniki stanowią następujące dokumenty:

 • Prognoza na okres kredytowania,
 • Aktualne zaświadczenia o nie zaleganiu ze zobowiązaniami wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • Kopie dokumentów rejestracyjnych w odpowiednim organie ewidencyjnym (wpis do EDG lub KRS, REGON, NIP, umowa spółki jeśli dotyczy),
 • Bilans firmy za poprzedni rok obrachunkowy oraz za obecny rok obrachunkowy (do momentu składania wniosku),
 • Rachunek zysków i strat firmy za poprzedni rok obrachunkowy oraz za obecny rok obrachunkowy (do momentu składania wniosku),
 • Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości średniorocznego zatrudnienia z 3 ostatnich zamkniętych lat kalendarzowych,
 • Kopia PIT-37 lub PIT-36 lub PIT-28 lub CIT-8,
 • Opinie bankowe (dokumenty wystawione przez banki, w których prowadzone są rachunki) – jeśli istnieją,
 • Dokumenty handlowe (umowy, kontrakty, zezwolenia, zaświadczenia itp.) – jeśli istnieją,
 • Oświadczenia występującego z wnioskiem o pożyczkę (niekaralność, ochrona danych osobowych, majątkowe i spełnianie kryteriów MSP lub zarejestrowanie firmy przed otrzymaniem pożyczki),
 • Oświadczenie poręczyciela pożyczki (i współmałżonka poręczyciela – jeśli dotyczy),
 • Kopia umowy na prowadzenie rachunku bankowego obsługującego działalność gospodarczą,
 • Kopia dowodu osobistego,
 • Inne dokumenty i informacje na żądanie Dyrektora Funduszu lub Komisji Kwalifikacyjnej.
 

Wzory dokumentów do pobrania

 1. Wniosek (PDF)
 2. Analiza Ekonomiczna Przedsięwzięcia (PDF)
 3. Bilans (PDF)  
 4. Rachunek zysków i strat (PDF)  
 5. Oświadczenie o ochronie danych osobowych (PDF)
 6. Oświadczenie o ochronie danych osobowych PARP (PDF) 
 7. Oświadczenie o niekaralności – osoba fizyczna (PDF)
 8. Oświadczenie o niekaralności – osoba prawna (PDF)
 9. Oświadczenie o spełnianiu kryterium małej firmy (PDF)
 10. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (PDF)
 11. Oświadczenie o pochodzeniu środków (PDF)
 12. Oświadczenie majątkowe (PDF)
 13. Oświadczenie poręczyciela i współmałżonka poręczyciela (PDF)
 14. Oświadczenie współmałżonka pożyczkobiorcy (PDF)
 15. Oświadczenie nieprzedsiębiorcy o założeniu firmy (PDF)

Inne 

 

Opłaty

      Opłaty za udzielenie pożyczki wynoszą:

  • 0,50 % wartości pożyczki nie mniej niż 200,00 zł (opłata przygotowawcza),
  • od 0,50 % do 3,00 % wartości pożyczki w zależności od klasy ryzyka (prowizja od udzielonej pożyczki),
  • pozostałe opłaty zawarte są w cenniku opłat – tabeli opłat i prowizji.

 

Inne

parp

      Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy o udzielenie wsparcia Nr B/2009/2 z dnia 18.12.2009 r. zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226, poz. 1651 z późn. zm.)

      Udzielane przez fundusz pożyczki są częścią systemu wsparcia MSP budowanego w Polsce pod patronatem Ministra właściwego ds. gospodarki w ramach realizacji polityki rządu wobec MSP. Instrumenty wsparcia są współfinansowane ze środków budżetu państwa.