NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Fundusz poręczeń Poręczenia RPO+
Poręczenia RPO+
Wpisany przez Administrator   

Kto może skorzystać

Finansowanie może być udzielone wyłącznie przedsiębiorcom spełniającym łącznie następujące warunki:

  • mają siedzibę firmy lub filię (oddział) na terenie województwa świętokrzyskiego,
  • są mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,
  • nie są przedsiębiorcami znajdującymi się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.).

 

Przedmiot poręczenia

Poręczane kredyty/pożyczki mogą być przeznaczane na cele:

  • inwestycyjne (zakup nieruchomości, maszyn, urządzeń, wyposażenia, drobnego sprzętu, wartości niematerialnych i prawnych, środków transportu, budowa, rozbudowa, remont, adaptacja, inne wydatki inwestycyjne),
  • obrotowe (zakup materiałów, surowców, towarów itp.),
  • inwestycyjno-obrotowe.

 

Warunki poręczenia

     Maksymalna kwota udzielonego poręczenia stanowi 200.000 zł, przy czym nie może przekroczyć 80% wartości kapitału podstawowego poręczanego kredytu/pożyczki. Zabezpieczenie pozostałej części kredytu/pożyczki spoczywa na wnioskodawcy.

       Maksymalny okres poręczenia wynosi 7 lat.

    Poręczenia są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciąganego przez poręczeniobiorcę zobowiązania.

    Wniosek klienta złożony w Funduszu wraz z niezbędnymi załącznikami podlega standardowej ocenie ekonomiczno-finansowej. Dokonywana jest ona za pomocą programu komputerowego i prowadzi do wyznaczenia podstawowych mierników ekonomiczno-finansowych. Efektem takiego sposobu postępowania jest ocena ekonomiczno-finansowa wniosku. Pozwala ona Komisji Kwalifikacyjnej ocenić rentowność przedsięwzięcia gospodarczego i sklasyfikować jego sytuację ekonomiczno-finansową w okresie kredytowania.

    Maksymalna wartość poręczenia w stosunku do wartości kapitału kredytu/pożyczki nie może przekraczać 80% przy czym w przypadku gdy kredyt lub pożyczka są objęte wieloma poręczeniami instytucji finansowych wskaźnik ten dotyczy łącznej wartości wszystkich poręczeń.

     Poręczenie jest udzielane po uzyskaniu pozytywnej opinii przez Komisję Kwalifikacyjną Funduszu.

 

Opłaty

- 0,5% wartości poręczenia przy poręczeniu trwającym do 1 roku,

- 0,9% wartości poręczenia przy poręczeniu trwającym powyżej 1 roku do 2 lat,

- 1,3% wartości poręczenia przy poręczeniu trwającym powyżej 2 lat do 3 lat,

- 2,0% wartości poręczenia przy poręczeniu trwającym powyżej 3 lat do 5 lat,

- 2,9% wartości poręczenia przy poręczeniu trwającym powyżej 5 lat.

 

wojswie

Projekt realizowany w ramach umowy nr: DPR-VIII.043.37.2016/4 z Województwem Świętokrzyskim z dnia 29.12.2016 r. w sprawie dalszego wykorzystania przez Beneficjenta środków dofinansowania Projektu: „Świętokrzyskie poręczenia kredytowe i pożyczkowe” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działania 1.3 „Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych”, Osi priorytetowej 1. Rozwój przedsiębiorczości.