NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Fundusz poręczeń Poręczenia RPO+ Dokumenty
Poręczenia RPO+ Dokumenty
Wpisany przez Administrator   

Wymagane dokumenty

      W celu przystąpienia do procedury o przyznanie poręczenia, wnioskodawca wypełnia standardowy Wniosek wraz z Analizą Ekonomiczną Przedsięwzięcia.

      Załączniki stanowią następujące dokumenty:

 • kopia zaświadczenia o rejestracji przedsiębiorcy w odpowiednim organie rejestrowym,
 • kopia nadania numeru REGON (jeśli nr nie występuje na dokumencie rejestrowym),
 • kopia nadania NIP (jeśli nr nie występuje na dokumencie rejestrowym),
 • zaświadczenie lub kopia o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące),
 • kopia dokumentu tożsamości i oświadczenie zameldowania, jeżeli brak takiej informacji w dowodzie osobistym,
 • promesa lub deklaracja banku/funduszu pożyczkowego w sprawie udzielenia kredytu/pożyczki,
 • dokumenty finansowe za poprzedni i obecny rok obrachunkowy (np. bilans, rachunek zysków i strat, PIT, CIT); jeśli wnioskodawca prowadzi działalność krócej – dokumenty finansowe za okres prowadzonej działalności,
 • kopia wniosku kredytowego/pożyczkowego,
 • prognoza finansowa działalności na okres kredytowania,
 • inne dokumenty i informacje (np. ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, opinie bankowe, umowy handlowe, kontrakty, zezwolenia, zaświadczenia, akt notarialny o rozdzielności majątkowej, dokumenty związane z zabezpieczeniem poręczenia itp.) – na życzenie Dyrektora Funduszu lub Komisji.

      Rozpatrzenie wniosku o poręczenie przez Komisję Funduszu nastąpi w terminie 14 dni roboczych od złożenia kompletnej dokumentacji.

 

Wzory dokumentów do pobrania

 1. Wniosek - pobierz
 2. Analiza Ekonomiczna Przedsięwzięcia – Biznesplan - pobierz 
 3. Bilans - pobierz 
 4. Rachunek zysków i strat - pobierz 
 5. Oświadczenie o niekaralności - osoba fizyczna - pobierz 
 6. Oświadczenie o niekaralności - osoba prawna - pobierz 
 7. Oświadczenie o ochronie danych osobowych - pobierz
 8. Oświadczenie o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji - pobierz
 9. Oświadczenie o spełnianiu kryterium MSP - pobierz
 10. Oświadczenie o rozliczeniu kredytu/pożyczki - pobierz
 11. Oświadczenie o przekazaniu dokumentacji pożyczkowej - pobierz
 12. Oświadczenie majątkowe - pobierz
 13. Oświadczenie BIG - pobierz

 

Inne

Regulamin - kliknij tutaj

Umowa o współpracy (wzór) - kliknij tutaj

Aneks do umowy o współpracy - kliknij tutaj

Umowa poręczenia (wzór) - kliknij tutaj

Deklaracja wekslowa (wzór) - kliknij tutaj

Definicja MSP - kliknij tutaj


wojswie

Projekt realizowany w ramach umowy nr: DPR-VIII.043.37.2016/4 z Województwem Świętokrzyskim z dnia 29.12.2016 r. w sprawie dalszego wykorzystania przez Beneficjenta środków dofinansowania Projektu: „Świętokrzyskie poręczenia kredytowe i pożyczkowe” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działania 1.3 „Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych”, Osi priorytetowej 1. Rozwój przedsiębiorczości.