Mikropożyczki woj. podlaskie - rozliczenie

"Mikropożyczki" w ramach projektu

"Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I. ROZLICZENIE POŻYCZKI

W ciągu 90 dni od otrzymania pożyczki należy wydatkować pożyczkę zgodnie z celem na jaki została udzielona.

Pośrednik Finansowy na wniosek Pożyczkobiorcy może wyrazić zgodę na przesunięcie wydatków – zmiany harmonogramu zakupów (harmonogramu rzeczowo-finansowego – załącznik nr 1), maksymalnie o kolejne 90 dni, a wprowadzenie takiej zmiany wymaga aneksu do umowy pożyczki.

Pożyczkobiorca zobowiązany jest do przedłożenia Pośrednikowi Finansowemu sprawozdania z wykorzystania uruchomionych środków, czyli faktury za zakupione towary i usługi, umowy kupna-sprzedaży, rachunki lub inne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki i koszty. Do wymienionych dokumentów należy dołączyć, jeśli płatność była w formie bezgotówkowej, potwierdzenie transakcji z konta.

W przypadku zakupu sprzętu używanego, który nie jest towarem handlowym należy obowiązkowo dołączyć deklarację dot. sprzętu używanego (deklaracja).

Jeśli chodzi o umowę kupna-sprzedaży to w treści umowy musi być wyraźnie zapisane jaka była forma płatności za towar/usługę, ponadto przy zakupie powyżej 1000 zł należy opłacić podatek 2% od czynności cywilno-prawnych PCC-3 i dowód zapłaty należy również dostarczyć.

Transakcja powyżej 15 tys. zł musi być dokonana w formie bezgotówkowej.

  1. Wytyczne dot. rozliczenia pożyczek - kliknij tutaj
  2. Tabela do rozliczenia z przykładem- kliknij tutaj
  3. Deklaracja dot. sprzętu używanego - kliknij tutaj
  4. Oświadczenie o właściwościach używanych środków trwałych - kliknij tutaj