Główna
Usługi doradcze

Usługi doradcze

Doradztwo środowiskowe

1. Audyty  energetycznych,  wynikiem  których  będzie  program  modernizacji  i  poprawy gospodarki energetycznej.

2. Audyty  energetycznej  w  tym,  m.in.  analiza  kierunków  modernizacji  źródeł ciepła  i energii elektrycznej, jak również doboru nowej technologii.

3. Opracowanie sprawozdań i dokumentacji środowiskowej, w tym sprawozdań z zakresu ilości   i   rodzaju   wytwarzanych   odpadów,  sprawozdań   z   zakresu   gospodarczego korzystania   ze  środowiska,   kart   informacyjnych   dla  przedsięwzięć mogącychpotencjalnie znaczącooddziaływać na środowisko, przygotowanie wniosku o wpis do rejestru BDO.

4. Doradztwo  ekologiczne  i  outsortsing  środowiskowy. W  ramach  usługi świadczonebędzie doradztwo w kompleksowych postępowaniach w obszarze uzyskiwania decyzji środowiskowej.
Sporządzanie raportów oddziaływania na środowisko
Sporządzanie i weryfikacja dokumentacji środowiskowej dla projektów finansowanych ze środków UE.
5. Przygotowanie oceny oddziaływania na środowisko.

Innowacyjność i rozwój biznesu z uwzględnieniem modułu efektywności energetycznej

1.   Przeprowadzenie audytów innowacyjności, analizy ryzyka wdrożenia innowacji i opracowanie opinii o innowacyjności, wraz z określeniem możliwości zastosowania efektywności energetycznej w działalności przedsiębiorstwa, oceną dotychczasowego zarządzania energetycznego oraz wprowadzeniem modernizacji w tym zakresie, w tym ocena potencjału i potrzeb firm w zakresie innowacji procesowej lub produktowej możliwości i potrzeb wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorcę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem.

2.   Przeprowadzenie audytu potrzeb technologicznych w zakresie oceny przedsiębiorstwa w obszarach potrzeb technologicznych, w tym również w zakresie efektywności energetycznej. Diagnozie jest poddawany zarówno obszar stosowanych technik i technologii systemu zarządzania energią, jak również marketing, zarządzanie, organizacja.

3.   Doradztwo inżynieryjno–techniczne umożliwi poszerzenie zakresu usług doradczych oferowanych przedsiębiorcom, zwłaszcza w zakresie wizualizacji założeń projektowych oraz tworzenia i modyfikacji dedykowanej dokumentacji technicznej przy użyciu odpowiednich programów np.   AutoCAD, wraz z zaprojektowaniem wdrożenia efektywności energetycznej.

4.   Doradztwo w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, badania stanu techniki i czystości patentowej głównie w zakresie zrównoważonego rozwoju energetycznego i wprowadzenie know-how w zakresie efektywności energetycznej   działalności - o ten aspekt zostanie zmodyfikowana dana usługa.

5.   Opracowanie audytów biznesowych, w tym optymalizacja procesów biznesowych oraz przeprowadzenie analiz finansowych, doradztwo w budowaniu długoterminowej strategii rozwoju firmy z uwzględnieniem aspektów finansowych, oszczędności energetycznej i wdrożenia systemów zarządzania energią, marketingowych i kadrowych, w tym systemów zarządzania zasobami ludzkimi i systemów motywujących, identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych oraz analiza kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrożeniem nowych narzędzi procesowych w przedsiębiorstwie, a także ich modelowanie w kierunku modyfikacji i optymalizacji.

Wsparcie  sektora  badawczo  –  rozwojowego  w  przedsiębiorstwach  w  zakresie ochrony środowiska i efektywności energetycznej

1.   Opracowanie Planu B+R (agendy badawczej) - dokumentu, który przedstawia potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie badań i rozwoju.

2.   Doradztwo merytoryczne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, w wyborze odpowiedniej metodologii badawczej z uwzględnieniem metod referencyjnych, a także odpowiedniego sprzętu, odczynników i materiałów pomocniczych w wymaganym obszarze.

3.   Doradztwo w zakresie procesu walidacji/weryfikacji metod badawczych, wskazania minimalnych charakterystyk wykonania analizy oraz szacowania niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

4.   Doradztwo w wyborze odpowiedniego programu badań biegłości/porównania międzylaboratoryjnego oraz sposobu wyboru kompetentnego organizatora PT/ILC. Ustalenie częstotliwości oraz zakresu uczestnictwa w PT/ILC. Wykorzystanie i analiza wyników z PT/ILC w laboratorium.

5.   Doradztwo w zakresie dokumentowania systemu zarządzania w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dotyczącej kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Inne usługi doradcze

1.   Opracowanie Planu B+R (agendy badawczej) - dokumentu, który przedstawia potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie badań i rozwoju.