Główna
O nas
Historia

Historia

1992 r.
1994 r.
2001 r.
2004-2006 r.
2005-2009 r.
Miasto Starachowice, podobnie jak wiele regionów Polski, wraz z transformacją ustrojowo-systemową stanęło wobec poważnego kryzysu gospodarczego. Szansą na wydobycie się z kryzysu było maksymalne wsparcie i pobudzanie mechanizmów gospodarki wolnorynkowej opartej głównie na powstawaniu małych, średnich przedsiębiorstw i wsparciu rozwoju drobnej, zróżnicowanej przedsiębiorczości.

1992 r.

Grupa ludzi
W odpowiedzi na zaistniałą sytuację w 1992 r. z inicjatywy ówczesnego Prezydenta Miasta dr inż. Grzegorza Walendzika powstała Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. Fundatorem było miasto Starachowice z kapitałem założycielskim w kwocie 100 mln starych złotych.
ARR logo
W odpowiedzi na zaistniałą sytuację w 1992 r. z inicjatywy ówczesnego Prezydenta Miasta dr inż. Grzegorza Walendzika powstała Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. Fundatorem było miasto Starachowice z kapitałem założycielskim w kwocie 100 mln starych złotych.

1994 r.

будівля компанії
W strukturach organizacyjnych Fundacji od 1994 r. rozpoczął działanie Fundusz Poręczeń Kredytowych i Wspierania Finansowego „FUNDSTAR” o zasięgu regionalnym. Głównym celem działalności Funduszu było ułatwianie dostępu małym i średnim przedsiębiorstwom do zewnętrznych źródeł finansowania, najczęściej kredytów i pożyczek na działalność gospodarczą, oferowanych przez banki i inne instytucje finansujące.
ludji kompanii
W odpowiedzi na zaistniałą sytuację w 1992 r. z inicjatywy ówczesnego Prezydenta Miasta dr inż. Grzegorza Walendzika powstała Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. Fundatorem było miasto Starachowice z kapitałem założycielskim w kwocie 100 mln starych złotych.

2001 r.

ludzi kompanii
Od 2001 r. prowadzony był Punkt Konsultacyjno-Doradczy (PKD) mający na celu wspieranie przedsiębiorców i osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą. Konsultanci udzielali porad z zakresu administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania przedsiębiorstwem, finansowania działalności, programów pomocowych. Zadaniem PKD było również zebranie, bieżące aktualizowanie i informowanie o dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego. Ponadto zadaniem PKD było udzielanie szczegółowych informacji na temat możliwości i zasad uzyskiwania bardziej złożonych, wymagających od specjalisty większego zaangażowania czasowego, odpłatnych (lub częściowo odpłatnych) usług dostępnych w sieci ośrodków Krajowego Systemu Usług dla MSP (KSU) oraz instytucjach spoza sieci.

2004-2006 r.

Flaga unii europejski
Wejście Polski do Unii Europejskiej dało Fundacji nowe możliwości w zakresie pozyskiwania i dystrybucji środków pomocowych. W 2004 r. z funduszy przedakcesyjnych PHARE 2002 Fundacja pozyskała środki na dokapitalizowanie Funduszu Poręczeń Kredytowych i Wspierania Finansowego „FUNDSTAR”, co zwiększyło możliwości poręczeniowe dla świętokrzyskich firm. Kolejne zwiększenie kapitału Funduszu w 2006 r. możliwe było dzięki pozyskaniu środków w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006.

2005-2009 r.

budynek ARR
W latach 2005-2009 Fundacja realizowała projekty wspierające przedsiębiorczość na terenie całego województwa. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się projekty dla osób bezrobotnych pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą, w których beneficjenci otrzymywali wsparcie finansowe 20-40 tys. PLN oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze. Dzięki środkom pochodzącym ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 powstało na terenie województwa świętokrzyskiego ponad 400 nowych firm.
budynek ARR
Fundacja wsparta środkami unijnymi realizowała również bezpłatne programy szkoleniowe, zarówno dla osób bezrobotnych, jak również pracowników i przedsiębiorców. Tematyka szkoleń była zróżnicowana i wychodziła naprzeciw zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy. Wsparcie szkoleniowe pozwoliło uczestnikom podnieść kwalifikacje zawodowe oraz poziom wiedzy. Jednocześnie Fundacja wykorzystując wsparcie unijne zmodernizowała swoją siedzibę w Starachowicach.
budynek ARR
Flagi Polski, Unii Europejski, Fundacja Arr
Obecnie Fundacja realizuje kolejne projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w celu dalszego rozwoju przedsiębiorczości oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych i wiedzy wśród mieszkańców naszego województwa.