Główna
Poręczenia
Poręczenia RPO+

Poręczenia RPO+

Dokumenty

Kto może skorzystać

Finansowanie może być udzielone wyłącznie przedsiębiorcom spełniającym łącznie następujące warunki:

 • mają siedzibę firmy lub filię (oddział) na terenie województwa świętokrzyskiego,
 • są mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,
 • nie są przedsiębiorcami znajdującymi się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.).

Przedmiot poręczenia

Poręczane kredyty/pożyczki mogą być przeznaczane na cele:

 • inwestycyjne (zakup nieruchomości, maszyn, urządzeń, wyposażenia, drobnego sprzętu, wartości niematerialnych i prawnych, środków transportu, budowa, rozbudowa, remont, adaptacja, inne wydatki inwestycyjne),
 • obrotowe (zakup materiałów, surowców, towarów itp.),
 • inwestycyjno-obrotowe.

Warunki poręczenia

Maksymalna kwota udzielonego poręczenia stanowi 200.000 zł, przy czym nie może przekroczyć 80% wartości kapitału podstawowego poręczanego kredytu/pożyczki. Zabezpieczenie pozostałej części kredytu/pożyczki spoczywa na wnioskodawcy.

Maksymalny okres poręczenia wynosi 7 lat.

Poręczenia są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciąganego przez poręczeniobiorcę zobowiązania.

Wniosek klienta złożony w Funduszu wraz z niezbędnymi załącznikami podlega standardowej ocenie ekonomiczno-finansowej. Dokonywana jest ona za pomocą programu komputerowego i prowadzi do wyznaczenia podstawowych mierników ekonomiczno-finansowych. Efektem takiego sposobu postępowania jest ocena ekonomiczno-finansowa wniosku. Pozwala ona Komisji Kwalifikacyjnej ocenić rentowność przedsięwzięcia gospodarczego i sklasyfikować jego sytuację ekonomiczno-finansową w okresie kredytowania.

Maksymalna wartość poręczenia w stosunku do wartości kapitału kredytu/pożyczki nie może przekraczać 80% przy czym w przypadku gdy kredyt lub pożyczka są objęte wieloma poręczeniami instytucji finansowych wskaźnik ten dotyczy łącznej wartości wszystkich poręczeń.

Poręczenie jest udzielane po uzyskaniu pozytywnej opinii przez Komisję Kwalifikacyjną Funduszu.

Opłaty

- 0,5% wartości poręczenia przy poręczeniu trwającym do 1 roku,

- 0,9% wartości poręczenia przy poręczeniu trwającym powyżej 1 roku do 2 lat,

- 1,3% wartości poręczenia przy poręczeniu trwającym powyżej 2 lat do 3 lat,

- 2,0% wartości poręczenia przy poręczeniu trwającym powyżej 3 lat do 5 lat,

- 2,9% wartości poręczenia przy poręczeniu trwającym powyżej 5 lat.

Wymagane dokumenty

W celu przystąpienia do procedury o przyznanie poręczenia, wnioskodawca wypełnia standardowy Wniosek wraz z Analizą Ekonomiczną Przedsięwzięcia.

Załączniki stanowią następujące dokumenty:

 • kopia zaświadczenia o rejestracji przedsiębiorcy w odpowiednim organie rejestrowym,
 • kopia nadania numeru REGON (jeśli nr nie występuje na dokumencie rejestrowym),
 • kopia nadania NIP (jeśli nr nie występuje na dokumencie rejestrowym),
 • zaświadczenie lub kopia o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące),
 • kopia dokumentu tożsamości i oświadczenie zameldowania, jeżeli brak takiej informacji w dowodzie osobistym,
 • promesa lub deklaracja banku/funduszu pożyczkowego w sprawie udzielenia kredytu/pożyczki,
 • dokumenty finansowe za poprzedni i obecny rok obrachunkowy (np. bilans, rachunek zysków i strat, PIT, CIT); jeśli wnioskodawca prowadzi działalność krócej – dokumenty finansowe za okres prowadzonej działalności,
 • kopia wniosku kredytowego/pożyczkowego,
 • prognoza finansowa działalności na okres kredytowania,
 • inne dokumenty i informacje (np. ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, opinie bankowe, umowy handlowe, kontrakty, zezwolenia, zaświadczenia, akt notarialny o rozdzielności majątkowej, dokumenty związane z zabezpieczeniem poręczenia itp.) – na życzenie Dyrektora Funduszu lub Komisji.

Rozpatrzenie wniosku o poręczenie przez Komisję Funduszu nastąpi w terminie 14 dni roboczych od złożenia kompletnej dokumentacji.

Wzory dokumentów do pobrania

 1. Wniosek - pobierz
 2. Analiza Ekonomiczna Przedsięwzięcia – Biznesplan - pobierz
 3. Bilans - pobierz
 4. Rachunek zysków i strat - pobierz
 5. Oświadczenie o niekaralności - osoba fizyczna - pobierz
 6. Oświadczenie o niekaralności - osoba prawna - pobierz
 7. Oświadczenie o ochronie danych osobowych - pobierz
 8. Oświadczenie o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji - pobierz
 9. Oświadczenie o spełnianiu kryterium MSP - pobierz
 10. Oświadczenie o rozliczeniu kredytu/pożyczki - pobierz
 11. Oświadczenie o przekazaniu dokumentacji pożyczkowej - pobierz
 12. Oświadczenie majątkowe - pobierz
 13. Oświadczenie BIG - pobierz

Inne

Regulamin - kliknij tutaj

Umowa o współpracy (wzór) - kliknij tutaj

Aneks do umowy o współpracy - kliknij tutaj

Umowa poręczenia (wzór) - kliknij tutaj

Deklaracja wekslowa (wzór) - kliknij tutaj

Definicja MSP - kliknij tutaj

Projekt realizowany w ramach umowy

Projekt realizowany w ramach umowy nr: DPR-VIII.043.37.2016/4 z Województwem Świętokrzyskim z dnia 29.12.2016 r. w sprawie dalszego wykorzystania przez Beneficjenta środków dofinansowania Projektu: „Świętokrzyskie poręczenia kredytowe i pożyczkowe” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działania 1.3 „Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych”, Osi priorytetowej 1. Rozwój przedsiębiorczości.

Partnerzy

No items found.
No items found.