Główna
Poręczenia
Poręczenia SPOWKP

Poręczenia SPOWKP

Dokumenty

Kto może skorzystać

Finansowanie może być udzielone wyłącznie przedsiębiorcom spełniającym łącznie następujące warunki:

 • mają siedzibę firmy na terenie województwa świętokrzyskiego,
 • są mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,
 • nie są przedsiębiorcami znajdującymi się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.).

Przedmiot poręczenia

Poręczeniem mogą być objęte kredyty obrotowe/pożyczki przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności, a także kredyty inwestycyjne/pożyczki, w szczególności na zakup maszyn i urządzeń, wyposażenia, środków transportu, remont lub zakup nieruchomości itp.

Fundusz udziela również poreczeń zapłaty wadium oraz poręczeń należytego wykonania umowy i rękojmi za wady.

Warunki poręczenia

Maksymalna kwota udzielonego poręczenia stanowi obecnie 200.000 PLN, przy czym nie może przekroczyć 80% wartości kapitału podstawowego poręczanego kredytu/pożyczki. Zabezpieczenie pozostałej części kredytu/pożyczki spoczywa na wnioskodawcy.

Poręczany kredyt/pożyczka nie może być oprocentowany poniżej stopy referencyjnej Unii Europejskiej publikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Stopa referencyjna, o której mowa, jest stopą obowiązującą w dniu zawarcia umowy kredytu/pożyczki.

Maksymalna kwota udzielonego poręczenia należytego wykonania umowy i rękojmi za wady udzielona na rzecz jednego podmiotu wynosi 100% kwoty wynikającej ze zobowiązania objętego poręczeniem jednak nie więcej niż 200.000 zł. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku udzielenia poręczenia zapłaty wadium, przy czym w przypadku poręczenia zapłaty wadium z jednoczesnym poręczeniem należytego wykonania umowy i rękojmi za wady lub gwarancji jakości na rzecz jednego podmiotu maksymalna kwota udzielonego poręczenia wynosi do 200.000 zł.

Poręczenia są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciąganego przez poręczeniobiorcę zobowiązania oraz za wynagrodzeniem uwzględniającym ryzyko niespłacenia zaciągniętego przez poręczeniobiorcę zobowiązania, koszty administracyjne oraz zwrot na kapitale.

Wniosek klienta złożony w Funduszu wraz z niezbędnymi załącznikami podlega standardowej ocenie ekonomiczno-finansowej. Dokonywana jest ona za pomocą programu komputerowego i prowadzi do wyznaczenia podstawowych mierników ekonomiczno-finansowych. Efektem takiego sposobu postępowania jest ocena ekonomiczno-finansowa wniosku. Pozwala ona Komisji Kwalifikacyjnej ocenić rentowność przedsięwzięcia gospodarczego i sklasyfikować jego sytuację ekonomiczno-finansową w okresie kredytowania.

W przypadku, jeśli dany kapitał jest poręczany ze środków pochodzących z więcej niż jednego funduszu poręczeniowego, w tym także prowadzonych przez różne podmioty, łączna wartość tych poręczeń nie może przekroczyć 80% wartości poręczanego kapitału kredytu lub pożyczki.

Poręczenie jest udzielane po uzyskaniu pozytywnej opinii przez Komisję Funduszu.

Opłaty

 Opłata za udzielone poręczenie wynosi:

 • 1,0% wartości poręczenia przy poręczeniu trwającym do 1 roku, nie mniej niż 100 zł
 • 1,5% wartości poręczenia przy poręczeniu trwającym powyżej 1 roku do 3 lat, nie mniej niż 100 zł
 • 2,0% wartości poręczenia przy poręczeniu trwającym powyżej 3 lat, nie mniej niż 100 zł

     Opłata jest wnoszona jednorazowo z chwilą podpisania umowy poręczenia.

Wymagane dokumenty

W celu przystąpienia do procedury o przyznanie poręczenia, wnioskodawca wypełnia standardowy Wniosek wraz z Analizą Ekonomiczną Przedsięwzięcia, które następnie są przekazywane Dyrektorowi Funduszu do rozpatrzenia.       Załączniki stanowią następujące dokumenty:

 • kopia zaświadczenia o rejestracji przedsiębiorcy w odpowiednim organie rejestrowym,
 • kopia nadania numeru REGON (jeśli nr nie występuje na dokumencie rejestrowym),
 • kopia nadania NIP (jeśli nr nie występuje na dokumencie rejestrowym),
 • zaświadczenie lub kopia o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące),
 • oświadczenie zgodności danych osobowych i zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie przedsiębiorcy o akceptacji warunków Regulaminu,
 • oświadczenie o niekaralności wg wzoru,
 • oświadczenie o ochronie danych osobowych wg wzoru,
 • oświadczenie o spełnianiu kryterium MSP wg wzoru,
 • oświadczenie majątkowe wg wzoru (dot. osób fizycznych),
 • promesa lub deklaracja banku/funduszu pożyczkowego w sprawie udzielenia kredytu/pożyczki lub Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, umowy lub inne dokumenty potwierdzające przedmiot poręczenia,
 • dokumenty finansowe za poprzedni i obecny rok obrachunkowy (np. bilans, rachunek zysków i strat, PIT, CIT); jeśli wnioskodawca prowadzi działalność krócej – dokumenty finansowe za okres prowadzonej działalności,
 • kopia wniosku kredytowego/pożyczkowego,
 • prognoza finansowa działalności na okres kredytowania wg wzoru (bilans, rachunek zysków i strat),
 • inne dokumenty i informacje (np. ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, opinie bankowe, umowy handlowe, kontrakty, zezwolenia, zaświadczenia, akt notarialny o rozdzielności majątkowej, dokumenty związane z zabezpieczeniem poręczenia itp.) – na życzenie Dyrektora Funduszu lub Komisji.


   Rozpatrzenie wniosku o poręczenie przez Komisję Funduszu nastąpi w terminie 14 dni roboczych od złożenia kompletnej dokumentacji.

Wzory dokumentów do pobrania

 • Wniosek - pobierz
 • Analiza ekonomiczna (biznesplan) - pobierz
 • Oświadczenie o zapoznanie się z Regulaminem - pobierz
 • Oświadczenie o niekaralności - osoba fizyczna - pobierz
 • Oświadczenie o niekaralności - osoba prawna - pobierz
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz
 • Oświadczenie zgodności danych osobowych - pobierz
 • Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP - pobierz
 • Oświadczenie majątkowe - pobierz
 • Upoważnienie do sprawdzenia w BIG - osoba fizyczna - pobierz
 • Upoważnienie do sprawdzenia w BIG - firma - pobierz
 • Bilans - pobierz
 • Rachunek zysków i strat - pobierz

Inne

Partnerzy

No items found.
No items found.