„Innowacyjne Horyzonty Edukacji"

Aktualności projektu
Aktualnie realizowane

Udział jest bezpłatny

Okres realizacji projektu:
01.01.2024 - 30.06.2025
Wartość projektu:
830 187,50
zł, w tym dofinansowanie z UE:
747 087,50
Data rozpoczęcia naboru:
2024-01-01
Data zakończenia naboru
2025-06-30

Partnerzy projektu:

No items found.

Zasięg terytorialny:

świętokrzyskie, powiat starachowicki

Cel projektu:

Głównym celem Projektu  jest organizacja zajęć rozwijających umiejętności podstawowe i przekrojowe dla 195 uczniów (111 kobiet i 84 mężczyzn) z klas I- III, podnoszenie kompetencji dla 75 nauczycieli (53 kobiet i 22 mężczyzn) z województwa świętokrzyskiego i doposażenie liceów w niezbędne wyposażenie.

Informacje ogólne o projekcie:

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach od dnia 01.01.2024 do 30.06.2025 roku realizuje projekt „Innowacyjne Horyzonty Edukacji” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie 8.3 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej

Główne działania:

- Doradztwo zawodowe dla uczniów,

- Cyberbezpieczeństwo - warsztaty z kompetencjicyfrowych dla uczniów,

- Zajęcia z zapobiegania uzależnieniom odtechnologii cyfrowych dla uczniów,

- Warsztaty z budowania postaw przedsiębiorczych dlauczniów,

- Dobre praktyki w zakresie przedsiębiorczości -wizyty w nowoczesnych firmach dla uczniów,

- Zielone kompetencje - zajęcia proekologiczne dlauczniów,

-Zajęcia sportowo - artystyczne, w zakresie pracyzespołowej i ekspresji kulturalnej pobudzające kreatywność dla uczniów,

- Doposażenie 2 szkół ponadpodstawowych w niezbędnysprzęt i materiały do prowadzenia zajęć,

- Różni a jednak tacy sami - zajęciaantydyskryminacyjne dla uczniów,

- Zajęcia społeczno- psychologiczne (modułkrytycznego myślenia, trening uważności, trening umiejętności społecznych,trening motywacyjny) dla uczniów,

- Zajęcia z edukacji włączającej i profilaktyki iintegracji sensorycznej dla uczniów/ uczennic,

- Indywidualne zajęcia z psychologiem dla uczniów

- Rozwój kompetencji kadry nauczycielskiej poprzezkursy i szkolenia

Główne rezultaty:

Rezultatem projektu będzie  nabycie kwalifikacji przez uczniów oraz przedstawicieli kadry szkół biorących udział w projekcie

Uczestnicy projektu:

Uczestnikami Projektu zostaną uczniowie oraz nauczyciele ze Sportowego Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach oraz z III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Starachowicach: 195 uczniów (111 kobiet i 84 mężczyzn) oraz 75 nauczycieli (53kobiet i 22 mężczyzn).

Dokumenty rekrutacyjne:

Pozostałe dokumenty rekrutacyjne:

Dokumenty dotyczące przyznawania wsparcia finansowego:

Pozostałe dokumenty dotyczące przyznawania wsparcia finansowego:

Wkład własny:

Biura projektu:

Punkty rekrutacyjne:

Dodatkowe informacje

Loga projektu:

No items found.

Aktualności projektu

„Innowacyjne Horyzonty Edukacji"

Innowacyjne Horyzonty Edukacji
2024-01-30