POWER 4.1 Innowacyjny model kształcenia

Aktualności projektu
Zakończone

Udział jest bezpłatny

Okres realizacji projektu:
Wartość projektu:
zł, w tym dofinansowanie z UE:
Data rozpoczęcia naboru:
Data zakończenia naboru

Partnerzy projektu:

No items found.

Zasięg terytorialny:

województwo świętokrzyskie, powiat kielecki

Cel projektu:

Informacje ogólne o projekcie:

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach realizuje na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2-G/IR-XI/2019 przedsięwzięcie pod nazwą „INNOWACYJNY MODEL KSZTAŁCENIA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z TERENU POWIATU KIELECKIEGO” w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Innowacyjny model, który zamierzamy realizować w tym projekcie to trójczłonowe współdziałanie na rzecz kształcenia zawodowego w regionie, polegające na identyfikacji potrzeb zarówno uczniów jak również pracodawców a następnie umożliwienie kooperacji, za pośrednictwem instytucji otoczenia biznesu, szkół kształcenia zawodowego z firmami. Efektem tych działań będzie przeniesienie minimum 40% godzin zajęć praktycznych ze szkół bezpośrednio do przedsiębiorców. Podstawowym celem jest stworzenie innowacyjnego modelu realizacji kształcenia w powiatowych szkołach zawodowych w oparciu o potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy. Współdziałanie instytucji otoczenia biznesu działającej na rzecz przedsiębiorców, prowadzącej działania przeciwdziałające bezrobociu zwiększa szanse ucznia na znalezienie zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Plusem dla szkół jest to, że będą atrakcyjniejsze dla uczniów, ponieważ system kształcenia oparty na ścisłej współpracy z pracodawcami zwiększy szansę młodzieży na skuteczne wejście na rynek pracy. Stan taki jest możliwy do osiągnięcia wtedy, gdy w programach nauczania większa uwaga zostanie skupiona na rozwijaniu zwłaszcza tych kompetencji i umiejętności absolwentów, które są oczekiwane przez lokalnych przedsiębiorców.

Główne działania:

Główne rezultaty:

Uczestnicy projektu:

Partnerzy zaangażowani w realizację grantu:

1. Lider projektu – Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach

2. Partner w projekcie Powiat Kielecki/Starostwo Powiatowe w Kielcach/Szkoły –

- Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie

- Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku

- Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach

3. Kuratorium Oświaty w Kielcach jako Partner wspierający

Dodatkowo zaangażowanych jest 13 przedsiębiorców, którzy przyjmą uczniów na kształcenie praktyczne (332 godz. na jednego ucznia).

Dokumenty rekrutacyjne:

Pozostałe dokumenty rekrutacyjne:

Dokumenty dotyczące przyznawania wsparcia finansowego:

Pozostałe dokumenty dotyczące przyznawania wsparcia finansowego:

Wkład własny:

Biura projektu:

Kielce, ul. Warszawska 21 (II piętro) pokój nr 9

Punkty rekrutacyjne:

Dodatkowe informacje

Grupa docelowa:

Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie - uczniowie klas II technikum mechanicznego oraz klasy II technikum hotelarskiego – 25 osób

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku – uczniowie II klasy technikum pojazdów samochodowych, II klasy technikum robót wykończeniowych w budownictwie oraz II klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych – 47 osób

Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach - uczniowie klas II technikum mechanicznego 11 osób.

Oferta projektowa:

- przygotowanie uczniów do odbywania kształcenia praktycznego (szkolenie BHP, ubezpieczenie NNW, badania lekarskie, zakup odzieży ochronnej)

- doposażenie stanowisk odbywania kształcenia praktycznego u przedsiębiorców;

- szkolenia zawodowe dla uczniów (kurs spawania, operator wózka jezdniowego, operator koparko ładowarki, kurs prawa jazdy, kurs HACCP oraz carving).

- dodatek finansowy dla uczniów odbywających kształcenie praktyczne (za każdą godzinę uczestnictwa).

Informacje na temat wyboru wykonawców

Informacja - kliknij tutaj


Informacje na temat wyboru wykonawców

Informacja - kliknij tutaj


Informacje na temat wyboru wykonawców / dostawców

Informacja - kliknij tutaj


Informacje na temat wyboru szkoleniowców / wykonawców / dostawców

Informacja - kliknij tutaj

Loga projektu:

No items found.

Aktualności projektu

Brak danych w tej chwili