RPOWŚ 10.4.1 Samozatrudnienie Twoją Szansą

Aktualności projektu
Aktualnie realizowane

Udział jest bezpłatny

Okres realizacji projektu:
od 2021-12-15 do 2023-08-31
Wartość projektu:
5.159.314,00
zł, w tym dofinansowanie z UE:
4.385.416,90
Data rozpoczęcia naboru:
2022-03-21
Data zakończenia naboru
2022-04-07

Partnerzy projektu:

No items found.

Zasięg terytorialny:

województwo świętokrzyskie

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest powstanie i funkcjonowanie przez min. 12 miesięcy (w okresie 04.2022 - 06.2023) – 100 mikroprzedsiębiorstw (które wygenerują min. 10 miejsc pracy), co w części przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Priorytetu Inwestycyjnego – zwiększenia liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne i bierne zawodowo.

Cel osiągnięty zostanie poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia 120 Uczestnikom Projektu: szkolenia oraz wsparcie eksperckie, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe finansowe.

Informacje ogólne o projekcie:

Projekt „Samozatrudnienie Twoją Szansą” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe i pozakonkursowe) na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (Lider projektu) w partnerstwie z Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą sp. z o.o.

Główne działania:

 1. Ocena predyspozycji kandydatów do projektu.
 2. Wsparcie szkoleniowe grupowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej dla 120 Uczestników Projektu.
 3. Wsparcie eksperckie przy opracowywaniu Biznes Planów.
 4. Udzielenie środków finansowych na przedsiębiorczość dla 100 Uczestników Projektu.
 5. Wsparcie pomostowe udzielane w postaci finansowej w wysokości do 1495 zł netto na m-c na 1 Uczestnika Projektu przez:
  - 9 miesięcy (I ,II i III kwartał działalności gospodarczej) dla 90 Uczestników Projektu,
  - 12 miesięcy (IV kwartał działalności gospodarczej) dla 10 Uczestników Projektu, którzy zatrudnili pracowników.

W przypadku większej ilości Uczestników Projektu zatrudniających pracowników wprowadzone zostanie kryterium preferujące Uczestników Projektu, których firmy wygenerują więcej miejsc pracy w przeliczeniu na etaty.

Główne rezultaty:

 • Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 100.
 • Powstanie 100 mikroprzedsiębiorstw oraz utworzone zostanie 10 dodatkowych miejsc pracy.

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową stanowić będzie wyłącznie 120 (w tym 66 kobiet) osób w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej należące do jednej z poniższych grup:

- osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane,

- osoby sprawujące opiekę nad osobą niesamodzielną oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki,

- imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia) i reemigranci,

- bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat

- osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo (w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), które utraciły zatrudnienie po 1.03.2020r. wskutek pandemii COVID-19.

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy składać osobiście w biurach projektu lub za pośrednictwem poczty bądź przesyłki kurierskiej zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji.


Wszelkie modyfikacje formularza rekrutacyjnego będą skutkować odrzuceniem wniosku.

- Formularz rekrutacyjny (DOCX) - pobierz

- Oświadczenie o zamieszkaniu - pobierz

- Oświadczenie o wykształceniu - pobierz

- Oświadczenie o braku uczestnictwa w innym projekcie aktywizacji zawodowej - pobierz

- Oświadczenie o statusie na rynku pracy (jeśli dotyczy) - pobierz

- Oświadczenie o statusie osoby sprawującej opiekę (jeśli dotyczy) - pobierz

- Oświadczenie o utracie pracy z powodu COVID 19 (jeśli dotyczy) - pobierz

- Oświadczenie o posiadaniu statusu reemigranta (jeśli dotyczy) - pobierz

Pozostałe dokumenty rekrutacyjne:

- Regulamin rekrutacji z dnia 08.03.2022 /NOWY/- kliknij tutaj

- Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego - kliknij tutaj

- Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego - kliknij tutaj

- Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych - kliknij tutaj

- Karta oceny predyspozycji kandydata - kliknij tutaj

- Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013 - kliknij tutaj

- Wzór umowy szkoleniowej - kliknij tutaj

- Deklaracja uczestnictwa - kliknij tutaj

- Oświadczenie o danych osobowych (do wypełnienia w pierwszym dniu szkolenia) - kliknij tutaj

- Wzór wniosku do ZUS (druk US-7) (w przypadku osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezrejestrowanych w PUP) - kliknij tutaj

- Przykład wypełnienia druku US-7 - kliknij tutaj

Dokumenty dotyczące przyznawania wsparcia finansowego:

Dokumenty dotyczące przyznawania wsparcia finansowego:

Wszelkie modyfikacje formularza będą skutkować odrzuceniem wniosku.

- Formularz biznes planu - kliknij tutaj

- Zbiór oświadczeń do biznes planu - kliknij tutaj

Pozostałe dokumenty dotyczące przyznawania wsparcia finansowego:

- Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego - kliknij tutaj

- Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - kliknij tutaj

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - kliknij tutaj

- Zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (NOWE) - kliknij tutaj

- W przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - kliknij tutaj

- Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego - kliknij tutaj

- Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego - kliknij tutaj

- Standardy oceny biznes planu - kliknij tutaj

- Karta oceny biznes planu - kliknij tutaj

- Minimalny wzór umowy o wsparcie finansowe - kliknij tutaj

- Minimalny wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego - kliknij tutaj

Wkład własny:

Uczestnik projektu będzie zobligowany do wniesienia wkładu własnego w formie wkładu pieniężnego w wysokości min.:

- 8.040,00 zł w przypadku Uczestnika Projektu, który otrzymał 12 miesięczne wsparcie pomostowe,

- 6.030,00 zł w przypadku Uczestnika Projektu, który otrzymał 9 miesięczne wsparcie pomostowe.

Uczestnik Projektu będzie miał możliwość wyboru formy wniesienia wkładu własnego poprzez:

- jednorazowe rozliczenie wydatków inwestycyjnych związanych z działalnością gospodarczą, niezbędnych do uruchomienia firmy, poza otrzymaną w wysokości 23.050,00 zł dotacją lub

- comiesięczne rozliczanie bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności, poza otrzymanym w wysokości 1.495,00 zł wsparciem pomostowym.

Uczestnicy Projektu będą zobowiązani przedstawić dokumenty księgowe (faktury, rachunki, zapłaty ZUS) wraz z dowodami ich zapłaty potwierdzające wydatkowania wkładu własnego w wysokości określonej w umowie z Uczestnikiem Projektu.

Biura projektu:

Biuro Agencji Rozwoju Regionalnego

ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice

adres e-mail: farr@farr.pl

tel. 41 274 46 90

biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00

Biuro Podkarpackiej Agencji Konsultingowo Doradczej Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 49, 26-110 Skarżysko-Kamienna

adres e-mail: tsp@pakd.pl

tel. 510-931-343

biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00

Punkty rekrutacyjne:

- Kielce, ul. Warszawska 21/9

- Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Siennieńska 38

- Krasocin, ul. Spółdzielcza 1

- Pińczów, ul. Batalionów Chłopskich 5

- Sandomierz, ul. ks. Poniatowskiego 2

Dodatkowe informacje

Loga projektu:

No items found.

Aktualności projektu

Samozatrudnienie Twoją Szansą - lista rankingowa oceny biznes planów II edycja

Informujemy, że na stronie projektu "Samozatrudnienie Twoją Szansą" zamieszczona jest lista rankingowa z oceną biznes planów w ramach II edycji działań w projekcie.
2022-07-19

Samozatrudnienie Twoją Szansą - listy rankingowe oceny formularzy zgłoszeniowych II edycja

Informujemy, że na podstronie projektu "Samozatrudnienie Twoją Szansą" zamieszczone są listy rankingowe z oceną formularzy rekrutacyjnych w ramach II edycji działań w projekcie.
2022-06-09

Poniżej zamieszczamy listy z oceną formularzy rekrutacyjnych w ramach II edycji działań w projekcie "Samozatrudnienie Twoją Szansą"

Poniżej zamieszczamy listy z oceną formularzy rekrutacyjnych w ramach II edycji działań w projekcie "Samozatrudnienie Twoją Szansą"
2022-05-16