Główna
Pożyczki
Instrument Finansowy - Pożyczka płynnościowa POIR województwo kujawsko-pomorskie - 2022

Instrument Finansowy - Pożyczka płynnościowa POIR województwo kujawsko-pomorskie - 2022

Aktualności dot. pożyczki
Zakończone

NABÓR ZAKOŃCZONY

Nabór wniosków

rozpocznie się w dniu 28.02.2022 r. o godz. 8.00 i trwać będzie do dnia 02.03.2022 r. do godz. 16.00.

województwo kujawsko-pomorskie

2022

1. Pożyczka Płynnościowa POIR

Pożyczki Płynnościowe udzielane są mikro, małym oraz średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych w celu zapewnienia im finansowania płynnościowego w związku z doświadczanymi przez nie negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19, w tym w związku z odbudową działalności po okresie epidemii COVID-19.


2. Cel na jaki można uzyskać pożyczkę

1. Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone na nieopłacone na dzień złożenia wniosku o pożyczkę wydatki bieżące, obrotowe lub częściowo wydatki inwestycyjne, w tym np.:

a) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,

b) zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,

c) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,

d) zatowarowanie, półprodukty itp.,

e) inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Ostatecznego Odbiorcy,

f) bieżące raty (tj. nieopłacone raty z terminem spłaty między 120 dniami przed dniem złożenia wniosku a ostatnim dniem okresu wydatkowania Jednostkowej Pożyczki) kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem, że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

2. Jednostkowa Pożyczka może finansować do 100% wydatków Ostatecznego Odbiorcy.


3. Warunki udzielania pożyczki

Parametry pożyczki

1. Łączna wartość finansowania, tj. łączna wartość Jednostkowych Pożyczek udzielonych jednemu przedsiębiorcy ze środków Projektu nie może przekroczyć 15 mln zł, z zastrzeżeniem, że wartość finansowania na rzecz jednego przedsiębiorcy nie może przekraczać:

a) dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez Ostatecznego Odbiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 roku lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo

b) 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.; albo

c) jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy, przy czym ostateczna decyzja o wysokości udzielonej pożyczki należy do Pośrednika Finansowego.

2. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 72 miesiące.

3. Maksymalny okres karencji w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy.

4. Oprocentowanie: Pożyczka jest połączona z dotacją na pokrycie odsetek umownych, co oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał zwrócić jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek oraz dodatkowych kosztów.

5. Brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki.

Grupa docelowa: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa które najpóźniej w dniu złożenia wniosku o pożyczkę posiadają na terenie województwa kujawsko-pomorskiego siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4. Zabezpieczenie pożyczki

1. Wypłata Jednostkowej Pożyczki następuje po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń spłaty pożyczki, stosowanych przez Pośrednika Finansowego, przy czym:

1) dla Jednostkowych Pożyczek o wartości do 100 000,00 zł jedynym wymaganym zabezpieczeniem jest wystawiony przez przedsiębiorcę weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w ocenie Pośrednika Finansowego ograniczenie zabezpieczenia wyłącznie do weksla własnego in blanco wiązałoby się z nieakceptowalnym ryzykiem finansowania i skutkowałoby decyzją negatywną, Pośrednik Finansowy ma możliwość zastosować dodatkowe zabezpieczenie, z uwzględnieniem pkt 2) i 3) poniżej,

2) dla Jednostkowych Pożyczek o wartości powyżej 100 000,00 zł zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz dodatkowo zabezpieczenie, zgodnie z decyzją Pośrednika Finansowego podjętą na podstawie stosowanych procedur wewnętrznych i obowiązujących standardów rynkowych w tym zakresie, przy czym w przypadku przyjęcia zabezpieczenia w formie hipoteki na nieruchomości zabudowanej, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych co do zasady wymagane jest dodatkowe zabezpieczenia w postaci cesji praw z polisy ubezpieczenia rzeczy stanowiącej przedmiot zabezpieczenia, o ile przelew praw z polisy jest możliwy i uzasadniony np. wynikiem oceny wniosku o pożyczkę. Przedmiot zabezpieczenia powinien być objęty umową ubezpieczenia w okresie spłaty pożyczki,

3) dodatkowym zabezpieczeniem dla Jednostkowych Pożyczek o wartości powyżej 100 000,00 zł jest m.in.:

a) poręczenie wekslowe,

b) hipoteka umowna na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości, w przypadku nieruchomości zabudowanych,

c) sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu wraz z cesją praw z polisy AC środka transportu,

d) przelew wierzytelności z rachunku lokaty terminowej wraz z blokadą środków na rachunku bankowym,

e) inne, przewidziane przepisami prawa i akceptowalne przez Pośrednika Finansowego, z uwzględnieniem, że wymienione w ust. 1 pkt 3) lit. a - e formy zabezpieczenia mogą być stosowane łącznie.

5. Rozliczenie pożyczki

Wydatkowanie środków z pożyczki musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki, przy czym termin 180 dni określa datę, do której mogą być wystawiane dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków. W uzasadnionych przypadkach Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach może zaakceptować wydłużenie tego terminu maksymalnie o kolejne 90 dni na wniosek Pożyczkobiorcy.

Dokumenty do pobrania

Regulamin – pobierz

Karta produktu – pobierz

Instrukcja składania wniosku - pobierz

I ZŁOŻENIE WNIOSKU

DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCY

1. Formularz wniosku o pożyczkę płynnościową – pobierz

1.1 Formularz Zapotrzebowanie na płynność – jeśli dotyczy – pobierz

1.2 Dane finansowe – księgowość uproszczona – jeśli dotyczy – pobierz

1.3 Dane finansowe – księgowość pełna – jeśli dotyczy – pobierz

1.4 Oświadczenie o niezaleganiu – pobierz

1.5 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP – pobierz

1.6 Oświadczenie majątkowe – pobierz

1.7 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz

1.8 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 – pobierz

1.9 Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla osób fizycznych) – pobierz

1.10 Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla firm) – pobierz

1.11 Oświadczenie o korzystaniu z finansowania w ramach pożyczki płynnościowej POIR - pobierz

DODATKOWE WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA WRAZ Z WNIOSKIEM

- Książka przychodów i rozchodów / Ewidencja przychodów / Sprawozdanie finansowe (obejmujące tylko rachunek zysków i strat, bilans) za ostatnie trzy lata działalności oraz okres bieżący – jeśli dotyczy

- PIT/CIT roczny za rok 2019, 2020 oraz jeśli dotyczy 2021

- Zezwolenie (koncesja) w przypadku działalności wymagającej zezwolenia – jeśli dotyczy

- Akt notarialny umowy spółki z o.o., statut spółki akcyjnej, umowa spółki cywilnej itp. – jeśli dotyczy

- Uchwała wspólników określająca górną granicę zaciąganych zobowiązań lub oświadczenie o braku ograniczeń – jeśli dotyczy

- Akt własności, umowa dzierżawy lub umowa najmu lokalu przeznaczonego do prowadzenia przedsiębiorstwa

- Zestawienie wynagrodzeń włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie przedsiębiorstwa za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane /Zestawienie szacowanej kwoty wynagrodzenia w okresie pierwszych dwóch lat działalności w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie - jeśli dotyczy,

- Opinie banków, w których pożyczkobiorca korzysta z kredytu, zawierające następujące informacje:

a. aktualne zadłużenie kredytowe lub z tytułu poręczenia oraz zastosowane zabezpieczenia,

b. terminowość spłaty dotychczas udzielanych kredytów,

c. obciążenie rachunków tytułami egzekucyjnymi.

- Potwierdzenie bankowe prowadzenia rachunku bankowego obsługującego działalność gospodarczą.

- Inne dokumenty - ARR ma prawo, w poszczególnych przypadkach, wymagać od Wnioskodawcy przedłożenia dodatkowych dokumentów, w stosunku do przedstawionych na powyższej liście, jeżeli uzna, że jest to niezbędne dla oceny danego wniosku.

DOKUMENTY DLA WSPÓŁMAŁŻONKA WNIOSKODAWCY (JEŚLI DOTYCZY)

2.1 Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy/pożyczkobiorcy - pobierz

2.2 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz

2.3 Akt rozdzielności majątkowej – jeśli dotyczy

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI W FORMIE PORĘCZENIA

DOKUMENTY DLA PORĘCZYCIELA

3.1 Oświadczenie poręczyciela - pobierz

3.2 Zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu (dot. osób pracujących) – pobierz

3.3 Książka przychodów i rozchodów / Ewidencja przychodów / Sprawozdanie finansowe (obejmujące tylko rachunek zysków i strat, bilans) za ostatnie dwa lata działalności oraz okres bieżący (dot. osób prowadzących działalność gospodarczą) – jeśli dotyczy

3.4 PIT/CIT roczny za rok 2019, 2020 i 2021 – jeśli został złożony (dot. osób prowadzących działalność gospodarczą) – jeśli dotyczy

3.5 Oświadczenie majątkowe - pobierz

3.6 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz

3.7 Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla osób fizycznych) - pobierz

3.8 Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych firm) - pobierz

3.9 Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec Urzędu Skarbowego, ZUS, KRUS (dotyczy osób prowadzących własną firmę)

DOKUMENTY DLA WSPÓŁMAŁŻONKA PORĘCZYCIELA (JEŚLI DOTYCZY)

3.10. Oświadczenie współmałżonka - pobierz

3.11. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz

3.12. Akt rozdzielności majątkowej – jeśli dotyczy

Biuro Projektu: Toruń, ul. Kielecka 1, 87-100 Toruń, tel. 695 807 519

Główna siedziba: Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice, tel. 41 274 46 90, e-mail: farr@farr.pl

Aktualności dot. pożyczki

Brak danych w tej chwili