Główna
Pożyczki
Mikropożyczki woj. podlaskie

Mikropożyczki woj. podlaskie

Aktualności dot. pożyczki
Aktualnie realizowane

NABÓR ZAKOŃCZONY

Nabór wniosków

"Mikropożyczki" w ramach projektu

"Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pożyczka udzielana jest z przeznaczeniem na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez Ostatecznego Odbiorcę (Wnioskodawcę).

Uczestnikami projektu Mikropożyczka „Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych” mogą być następujące osoby:

- osoby w wieku 30 lat i więcej - Wiek uczestnika ustala się na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie

- osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą na terenie woj. podlaskiego:

  a) osoby bezrobotne

  b) osoby bierne zawodowo

  c) reemigranci

  d) imigranci

  e) osoba uboga pracująca

  f) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny

  g) osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych


I. PODSTAWOWE PARAMETRY


 1. Wartość Jednostkowej Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie może przekroczyć [20-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy z pożyczkobiorcą]. 1 CZERWCA 2023 JEST TO KWOTA  142 485,20 ZŁ.
 2. Udział środków własnych Pośrednika Finansowego w Jednostkowej Pożyczce wynosi co najmniej 5% jej całkowitej wartości.
 3. Maksymalny okres spłaty Jednostkowej Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie może być dłuższy niż 84 miesiące od momentu jej uruchomienia, tj. dnia uruchomienia jakiejkolwiek kwoty Jednostkowej Pożyczki.
 4. Maksymalna karencja w spłacie Jednostkowej Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki, o którym mowa w pkt. 3.

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI: 0,2% W SKALI ROKU


NIE POBIERAMY ŻADNYCH OPŁAT, PROWIZJI

Z TYTUŁU UDZIELENIA POŻYCZKI


II. OBLIGATORYJNE ZASADY UDZIELANIA POŻYCZEK

 1. Jednostkowa Pożyczka udzielana jest po przeprowadzeniu oceny ryzyka kredytowego Ostatecznego Odbiorcy oraz ustanowieniu zabezpieczeń.
 2. Wydatkowanie środków Jednostkowej Pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od dnia jej uruchomienia. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Ostatecznego Odbiorcy termin ten może ulec wydłużeniu maksymalnie o kolejne 90 dni ze względu na charakter inwestycji. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny, w rozumieniu przepisów prawa krajowego.
 3. Wypłata całkowitej kwoty Jednostkowej Pożyczki Ostatecznemu Odbiorcy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty ustanowienia zabezpieczeń.

III. ZAKRES FINANSOWANIA

Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego stanowi 100% jego wartości (nie jest wymagany wkład własny).

IV. WYKLUCZENIA Z FINANSOWANIA

W ramach instrumentu nie jest możliwe:

 1. finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
 2. refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone,
 3. spłatę zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy,
 4. refinansowania zadłużenia, w tym za spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów.

V. OGRANICZENIA W FINANSOWANIU

Ostateczny Odbiorca może otrzymać maksymalnie jedną Jednostkową Pożyczkę w ramach Działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.


REGULAMIN (obowiązuje od 25.01.2021 r.) - kliknij tutaj

Wzór umowy (obowiązuje od 25.01.2021 r.) - kliknij tutaj

Karta produktu- kliknij tutaj

Rozliczenie pożyczki - kliknij tutaj


UWAGA!

WNIOSKODAWCA REJESTRUJE DZIAŁALNOŚĆ DOPIERO PO POZYTYWNEJ OCENIE WNIOSKU O UDZIELENIE JEDNOSTKOWEJ POŻYCZKI I FORMULARZA BIZNESPLANU INWESTYCJI.


ZŁOŻENIE WNIOSKU

WNIOSKI PRZYJMUJEMY OSOBIŚCIE LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY

Biuro Projektu: ul. Polowa 45 pokój 206, 18-400 Łomża

Biuro Projektu: Aleja Legionów 141, 18-400 Łomża

Biuro Projektu: Expert Consulting, ul. Sienkiewicza 49 lok. 115, 15-002 Białystok, Agnieszka Dębicka tel. 693 408 160

Głowna siedziba: Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice

NABÓR DO PROJEKTU - DOKUMENTY (UWAGA! NALEŻY DRUKOWAĆ W KOLORZE):

 1. Wniosek o udzielenie Jednostkowej Pożyczki - kliknij tutaj (docx)
 2. Formularz Biznesplanu Inwestycji - kliknij tutaj
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych wnioskodawcy - kliknij tutaj
 4. Oświadczenie majątkowe wnioskodawcy - kliknij tutaj
 5. Oświadczenie o niekaralności wnioskodawcy - kliknij tutaj
 6. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania - kliknij tutaj
 7. Upoważnienie BIG wnioskodawcy - kliknij tutaj
 8. Oświadczenie o pomocy de minimis - kliknij tutaj
 9. Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy (jeśli dotyczy) - kliknij tutaj
 10. Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy o przetwarzaniu danych osobowych (jeśli dotyczy) - kliknij tutaj


DODATKOWO DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

 1. Zgodę na udostępnienie danych z dokumentu tożsamości wnioskodawcy - kliknij tutaj
 2. Zgodę na udostępnienie danych z dokumentu tożsamości współmałżonka wnioskodawcy (jeśli dotyczy) - kliknij tutaj
 3. Zaświadczenie z Powiatowego/Miejskiego Urzędu Pracy potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę status bezrobotnego
 4. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową oraz innych dokumentów potwierdzających stan cywilny (jeśli dotyczy)
 5. Zaświadczenie z ZUS (wydane na podstawie wzoru druku US-7) - dotyczy osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP/MUP i osób biernych zawodowo

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI

Wnioskodawca ma do wyboru następujące rodzaje zabezpieczeń pożyczki:

 • poręczenie osób fizycznych
 • hipoteka
 • zabezpieczenia rzeczowe

przy czym Komisja pożyczkowa moze zadecydować o ich zmianie lub rozszerzeniu.


1. Poręczenie osób fizycznych

Dokumenty dla poręczycieli:

 1. Oświadczenie poręczyciela - kliknij tutaj
 2. Oświadczenie majątkowe poręczyciela - kliknij tutaj
 3. Oświadczenie współmałżonka (jeśli dotyczy) - kliknij tutaj
 4. Upoważnienie BIG Info Monitor (dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) - kliknij tutaj
 5. Upoważnienie BIG Info Monitor (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych firm) - kliknij tutaj
 6. Zgoda na udostępnienie danych z dokumentu tożsamości poręczyciela i współmałżonka poręczyciela (jeśli dotyczy) - kliknij tutaj
 7. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych poręczyciela - kliknij tutaj
 8. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych współmałżonka poręczyciela (jeśli dotyczy) - kliknij tutaj

Dodatkowo poręczyciel dołącza:

 1. Zaświadczenie o osiąganych dochodach z tytułu zatrudnienia z ostatnich 3 miesięcy brutto i netto (dotyczy osób pracujących)
 2. ZUS RCA lub RMUA- imienny raport o należnych składkach z ostatnich 3 miesięcy
 3. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zeznania podatkowego za ubiegły rok- PIT oraz zestawienie finansowe za bieżący rok (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą)


2. Ustanowienie hipoteki umownej wraz z rygorem egzekucji (do 150% wartości umowy)

Przy ustanowieniu hipoteki na nieruchomościach niezbędne będzie dokonanie ubezpieczenia nieruchomości z cesją na ARR, które będzie obowiązywało przez cały okres trwania pożyczki.

Niezbędne dokumenty:

 • Wyciąg z księgi wieczystej
 • Wypis z rejestru gruntów
 • Kopia aktu notarialnego nabycia nieruchomości / działki
 • Zdjęcia nieruchomości / działki
 • Kopia polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, na której ma być ustanowiona hipoteka (jeśli dotyczy)
 • Operat szacunkowy (po uzgodnieniu z funduszem pożyczkowym)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zabezpieczenie pożyczki poprzez ustanowienie hipoteki - kliknij tutaj

UWAGA! ARR nie ustanawia hipotek umownych na nieruchomościach rolnych.

3. Zabezpieczenia rzeczowe

 • Dokument potwierdzający nabycie rzeczy
 • Zdjęcia rzeczy
 • Kopia ubezpieczenia rzeczy (jeżeli rzecz jest ubezpieczona)

Po dostarczeniu kompletnych dokumentów rekrutacyjnych przez wnioskodawcę Komisja Oceny Wniosków ma 14 dni na rozpatrzenie i poinformowanie o decyzji.


Jeśli dokumenty rekrutacyjne zostały ocenione pozytywnie wnioskodawca proszony jest o zarejestrowanie firmy i dostarczenie następujących dokumentów:

 • potwierdzenia rejestracji w CEIDG zawierającego REGON i NIP
 • umowy na prowadzenie firmowego rachunku bankowego
 • dokumentów potwierdzających ustanowienie stosownych zabezpieczeń
 • zgłoszenie do ZUS-u, dokument ZZA lub ZUA

W momencie podpisania umowy firma założona przez pożyczkobiorcę musi posiadać status aktywnej, dodatkowo pożyczkobiorca musi posiadać pieczątkę firmową.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości bardzo prosimy o kontakt:

Biuro Projektu: ul. Polowa 45 pokój 206, 18-400 Łomża, tel: 519 549 870, e-mail: podlaskie@farr.pl

Biuro Projektu: Aleja Legionów 141, 18-400 Łomża, tel: 519 549 870, e-mail: podlaskie@farr.pl

Biuro Projektu: Expert Consulting, ul. Sienkiewicza 49 lok 115, 15-002 Białystok, Agnieszka Dębicka tel. 693 408 160

Głowna siedziba: Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice, tel. 41 274 46 90 wew. 107, e-mail: farr@farr.pl

Wartość projektu: 9.903.493,98 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 8.375.011,61 zł

Aktualności dot. pożyczki

Brak danych w tej chwili