Główna
Pożyczki
Mikropożyczki woj. świętokrzyskie NOWE

Mikropożyczki woj. świętokrzyskie NOWE

Aktualności dot. pożyczki

NABÓR ZAKOŃCZONY

Nabór wniosków

„Mikropożyczki" w ramach projektu Wsparcie rynku pracy przez Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach na podstawie zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowy Operacyjnej nr 2/RPSW/1120/2020/IV/DIF/307 realizuje zadanie wdrożenia i zarzadzania Instrumentem Finansowym – Mikropożyczka utworzonym ze środków wkładu Funduszu Funduszy oraz wkładu ARR w ramach Poddziałania 10.04.01 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

MIKROPOŻYCZKA

Mikropożyczka udzielana jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy Bank Gospodarstwa Krajowego oraz obowiązkowego wkładu własnego Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, z przeznaczeniem na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W ramach realizowanego projektu udzielonych zostanie co najmniej 30 Jednostkowych Pożyczek na uruchomienie nowych działalności gospodarczych, oraz stworzone zostaną 33 nowe miejsca pracy w ramach udzielonych Jednostkowych Pożyczek.


Celem projektu jest zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo oraz wzrost liczby nowopowstałych miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach dzięki interwencji priorytetu.

Działania planowane do realizacji w ramach Poddziałania 10.4.1 ukierunkowane są na rozwój przedsiębiorczości w regionie, z wykorzystaniem instrumentów finansowych. Zgodnie z zapisami RPOWŚ 2014 – 2020 wsparcie w postaci mikropożyczek będą mogły otrzymać osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i nieaktywne zawodowo.


Ostateczni Odbiorcy, którzy mogą ubiegać się o pożyczkę

Ostateczni Odbiorcy ubiegający się o Jednostkową Pożyczkę muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

a) są osobami fizycznymi w wieku powyżej 29 roku życia (grupę docelową mogą stanowić jedynie osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin. Wiek uczestnika ustala się na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie) zamierzającymi rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego,

b)  są osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy (pozostającymi bez zatrudnienia) i biernymi zawodowo, również tymi, które nie znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

c)  nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego

d)  nie będą wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis),

e)  będą prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS),

f)  nie są i nie byli zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i nie prowadzili działalności na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,

g)  nie otrzymali środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,

h)  nie są osobami, w stosunku do których Pośrednik Finansowy lub osoby upoważnione do jego reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak i pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową realizację Operacji. nie są podmiotami, w stosunku do których Pośrednik Finansowy lub osoby upoważnione do jego reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak i  pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o charakterze majątkowym, kapitałowym,  osobowym czy też faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową realizację Operacji.


I. PODSTAWOWE PARAMETRY

1.  Wartość Jednostkowej Pożyczki nie może przekroczyć 100 tys. zł.

2.  Maksymalny okres spłaty Jednostkowej Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie może być dłuższy niż 84 miesiące od momentu jej uruchomienia.

3.  Maksymalna karencja w spłacie Jednostkowej Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi 12 miesięcy.


II. OPROCENTOWANIE

Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki udzielane jest  na zasadach korzystniejszych niż rynkowe, jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i wynosi 0%.

III. OBLIGATORYJNE ZASADY UDZIELANIA POŻYCZEK

1. Jednostkowa Pożyczka udzielana jest po przeprowadzeniu oceny ryzyka kredytowego Ostatecznego Odbiorcy oraz ustanowieniu zabezpieczeń.

2. Wydatkowanie środków Jednostkowej Pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od dnia jej uruchomienia. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Ostatecznego Odbiorcy termin ten może ulec wydłużeniu maksymalnie o kolejne 90 dni ze względu na charakter inwestycji.

3. Wypłata całkowitej kwoty Jednostkowej Pożyczki Ostatecznemu Odbiorcy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty ustanowienia zabezpieczeń.

4. Przeznaczenie pożyczki:

a) zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, biurowych.

b) zakup maszyn, urządzeń, aparatów, wyposażenia oraz ręcznych narzędzi pracy, w tym również zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

c) zakup materiałów i surowców do produkcji, usług oraz zakup towarów handlowych,

d) zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizowanym przedsięwzięciem

IV. ZAKRES FINANSOWANIA

Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego stanowi 100% jego wartości (nie jest wymagany wkład własny).

V. WYKLUCZENIA Z FINANSOWANIA

Środki z Pożyczki nie mogą być przeznaczone na:

1) finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;

2) prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej

3) refinansowanie całości lub części wydatków, które na dzień złożenia wniosku o udzielenie Pożyczki zostały już poniesione (tj. opłacone);

4) refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;

5) dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych Pożyczkobiorcy;

6) finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji;

7) finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;

8) finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu;

9) finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;

10) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych;

11) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;

12) finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;

13) finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;

14) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;

15) finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;

16) finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;

17) finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

VI. OGRANICZENIA W FINANSOWANIU

Ostateczny Odbiorca może otrzymać jedną Jednostkową Pożyczkę w ramach Poddziałania 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  

VII. ZABEZPIECZENIA:

- weksel in blanco z deklaracją wystawcy weksla (obowiązkowo)

- fakultatywne (obowiązkowe również przy posiadaniu innych zobowiązań):

•  poręczenie przez osoby trzecie

•  przewłaszczenie własności dóbr Pożyczkobiorcy lub dóbr innych osób

•  inne zabezpieczenia majątkowe (np. akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się Pożyczkobiorcy i/lub poręczycieli rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt  5 k.p.c., poręczenie instytucji finansowych, ustanowienie hipoteki, zastaw rejestrowy rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją, blokada środków finansowych na lokacie).

VIII. BIURA PROJEKTU

Główna siedziba: Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice, tel. 41 274 46 90, e-mail: farr@farr.pl, rpows.mikro@farr.pl

Punkty obsługi:

1. KIELCE, ul. Warszawska 21 (II piętro) pokój nr 9, 25-512 Kielce

2. OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, ul. Siennieńska 38, 27-400 Ostrowiec Św.

3. SKARŻYSKO-KAMIENNA , ul. 1-go Maja 49, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Dokumenty do pobrania

Regulamin – pobierz

Karta produktu (obowiązuje dla umów zawartych pomiędzy 22.02.2021 a 30.06.2021) – pobierz

Karta produktu – pobierz

Instrukcja składania wniosku - pobierz

ZŁOŻENIE WNIOSKU

Dokumenty dla wnioskodawcy

1. Wniosek o udzielenie Jednostkowej Pożyczki - kliknij tutaj (docx)

2. Formularz Biznesplanu Inwestycji - kliknij tutaj (docx)

3. Oświadczenie o niewykonywaniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (dotyczy osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Biurze Pracy) - kliknij tutaj

4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych wnioskodawcy - kliknij tutaj

5. Oświadczenie majątkowe wnioskodawcy - kliknij tutaj

6. Oświadczenie o niekaralności wnioskodawcy - kliknij tutaj

7. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania - kliknij tutaj

8. Upoważnienie BIG wnioskodawcy - kliknij tutaj

9. Oświadczenie o pomocy de minimis - kliknij tutaj

10. Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy (jeśli dotyczy) - kliknij tutaj

11. Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy o przetwarzaniu danych osobowych (jeśli dotyczy) - kliknij tutaj

12. Oświadczenie zgodności danych osobowych wnioskodawcy - kliknij tutaj

13. Oświadczenie zgodności danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy (jeśli dotyczy) - kliknij tutaj

14. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - kliknij tutaj

DODATKOWO DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

1. Zaświadczenie z Powiatowego/Miejskiego Urzędu Pracy potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę status bezrobotnego.

2. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową oraz innych dokumentów potwierdzających stan cywilny (jeśli dotyczy).

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI

Wnioskodawca ma do wyboru następujące rodzaje zabezpieczeń pożyczki:

·       poręczenie osób fizycznych

·       hipoteka

·       zabezpieczenia rzeczowe

przy czym Komisja pożyczkowa może zadecydować o ich zmianie lub rozszerzeniu.

1. Poręczenie osób fizycznych

Dokumenty dla poręczycieli:

1. Oświadczenie poręczyciela - kliknij tutaj

2. Oświadczenie majątkowe poręczyciela - kliknij tutaj

3. Oświadczenie współmałżonka (jeśli dotyczy) - kliknij tutaj

4. Upoważnienie BIG Info Monitor (dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) - kliknij tutaj

5. Upoważnienie BIG Info Monitor (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych firm) - kliknij tutaj

6. Oświadczenie zgodności danych osobowych poręczyciela i współmałżonka poręczyciela (jeśli dotyczy) - kliknij tutaj

7. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych poręczyciela - kliknij tutaj

8. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych współmałżonka poręczyciela (jeśli dotyczy) - kliknij tutaj

Dodatkowo poręczyciel dołącza:

1. Zaświadczenie o osiąganych dochodach z tytułu zatrudnienia z ostatnich 3 miesięcy brutto i netto (dotyczy osób pracujących)

2. ZUS RCA lub RMUA- imienny raport o należnych składkach z ostatnich 3 miesięcy

3. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zeznania podatkowego za ubiegły rok- PIT oraz zestawienie finansowe za bieżący rok (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą)

2. Ustanowienie hipoteki umownej wraz z rygorem egzekucji (do 150% wartości umowy)

Przy ustanowieniu hipoteki na nieruchomościach zabudowanych niezbędne będzie dokonanie ubezpieczenia nieruchomości z cesją na ARR, które będzie obowiązywało przez cały okres trwania pożyczki.

Niezbędne dokumenty:

·       Wyciąg z księgi wieczystej

·       Wypis z rejestru gruntów

·       Kopia aktu notarialnego nabycia nieruchomości / działki

·       Zdjęcia nieruchomości / działki

·       Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu osobistego właścicieli nieruchomości - w przypadku kiedy właścicielem nie jest Wnioskodawca

·       Kopia polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, na której ma być ustanowiona hipoteka (jeśli dotyczy)

·       Operat szacunkowy (po uzgodnieniu z funduszem pożyczkowym)

UWAGA! ARR może nie wyrazić zgody na ustanowienie hipotek umownych na nieruchomościach rolnych oraz nieruchomościach już obciążonych.

3. Zabezpieczenia rzeczowe

·       Dokument potwierdzający nabycie rzeczy

·       Zdjęcia rzeczy

·       Kopia ubezpieczenia rzeczy.


ROZLICZENIE POŻYCZKI

W ciągu 90 dni od otrzymania pożyczki należy wydatkować pożyczkę zgodnie z celem na jaki została udzielona.

Pośrednik Finansowy na wniosek Pożyczkobiorcy może wyrazić zgodę na przesunięcie wydatków – zmiany harmonogramu zakupów (harmonogramu rzeczowo-finansowego – załącznik nr 1), maksymalnie o kolejne 90 dni, a wprowadzenie takiej zmiany wymaga aneksu do umowy pożyczki.

Pożyczkobiorca zobowiązany jest do przedłożenia Pośrednikowi Finansowemu sprawozdania z wykorzystania uruchomionych środków, czyli faktury za zakupione towary i usługi, umowy kupna-sprzedaży, rachunki lub inne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki i koszty. Do wymienionych dokumentów należy dołączyć, jeśli płatność była w formie bezgotówkowej, potwierdzenie transakcji z konta.

W przypadku zakupu sprzętu używanego, który nie jest towarem handlowym należy obowiązkowo dołączyć deklarację dot. sprzętu używanego (deklaracja).

Jeśli chodzi o umowę kupna-sprzedaży to w treści umowy musi być wyraźnie zapisane jaka była forma płatności za towar/usługę, ponadto przy zakupie powyżej

1000 zł należy opłacić podatek 2% od czynności cywilno-prawnych PCC-3 i dowód zapłaty należy również dostarczyć.

Transakcja powyżej 15 tys. zł musi być dokonana w formie bezgotówkowej.

1.  Wytyczne dot. rozliczenia pożyczek - kliknij tutaj

2.  Tabela rozliczeniowa - kliknij tutaj

3.  Deklaracja dot. sprzętu używanego - kliknij tutaj

4.  Oświadczenie o właściwościach używanych środków trwałych - kliknij tutaj

Aktualności dot. pożyczki

Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki

Informujemy, że oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe do dnia 30 czerwca 2022 r. jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości 0%.
2022-03-09

Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki

Informujemy, że oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe do dnia 30 czerwca 2021 r. jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości 0%.
2021-02-23