Główna
Pożyczki
Pożyczki dla podmiotów Ekonomii Społecznej

Pożyczki dla podmiotów Ekonomii Społecznej

Aktualności dot. pożyczki

NABÓR ZAKOŃCZONY

Nabór wniosków

1.  POŻYCZKA NA START

Maksymalna kwota pożyczki do 100.000,00 PLN.

Możliwe jest zaciągnięcie maksymalnie dwóch pożyczek. Ich łączna wartość nie może przekroczyć 200.000,00 PLN, w tym jedna pożyczka musi być przeznaczona na utworzenie miejsc pracy.

Maksymalny okres spłaty - 5 lat; okres karencji nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Wymagane jest zabezpieczenie pożyczki.

2.  POŻYCZKA NA ROZWÓJ

Maksymalna kwota pożyczki do 500.000,00 PLN.

Możliwe jest zaciągnięcie maksymalnie dwóch pożyczek. Ich łączna wartość nie może przekroczyć 1.000.000,00 PLN.

Maksymalny okres spłaty – 7 lat; okres karencji nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Wymagane jest zabezpieczenie spłaty pożyczki.

Przeznaczenie wsparcia

  • zakup, odtworzenie lub modernizacja środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną działalnością, np. wyposażenie, maszyny i urządzenia, środki transportu, nieruchomości, zakup rozwiązań technologicznych lub technicznych,
  • bieżące finansowanie, związane z rozpoczęciem lub rozwojem działalności: zakupy towarów i materiałów, finansowanie bieżących kosztów działalności, w tym części wynagrodzeń, kosztów eksploatacyjnych, administracyjnych, a także kosztów wykonania usług / zakupu towarów w związku z realizacją zleceń na rzecz podmiotów publicznych.

Rekrutacja

Wnioski przyjmujemy on-line za pośrednictwem platformy internetowej

Przygotuj wniosek on line - kliknij tutaj

Po złożeniu wniosku za pośrednictwem platformy internetowej należy wniosek wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w formie papierowej przesłać na adres: Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, ul. Mickiewicza 1 A, 27-200 Starachowice.

Wykaz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o pożyczkę (lista) - pobierz

Dokumentacja

Regulamin - pobierz

I ZŁOŻENIE WNIOSKU

DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCY

1.1 Formularz wniosku o pożyczkę – (prosimy nie uzupełniać; tylko do zapoznania się z dokumentem, który będzie wypełniany on-line) - pobierz

1.2 Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla firm) - pobierz

1.3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

1.4 Deklaracja korzyści społecznych - pobierz

1.5 Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym - pobierz

1.6 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz

1.7 Oświadczenie o pomocy de minimis - pobierz

1.8 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP - pobierz

1.9 Oświadczenie o spełnieniu warunków - pobierz

1.10 Oświadczenie o zobowiązaniach - pobierz

DODATKOWE WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA WRAZ Z WNIOSKIEM

2.1 Dokumenty rejestrowe (akt notarialny/umowa spółki, statut)

2.2 Sprawozdanie finansowe (Bilans, RZiS) za okres 2019, 2020, 2021

2.3 CIT za okres 2019, 2020, 2021

2.4 Bilans, RZiS na dzień złożenia wniosku

2.5 Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS z datą nie starszą niż 30 dni od daty złożenia wniosku

2.6 Zaświadczenie o niezaleganiu w US z datą nie starszą niż 30 dni od daty złożenia wniosku

2.7 Uchwała organu uprawnionego do podejmowania zobowiązania o zaciągnięciu pożyczki

2.8 Posiadane koncesje, zezwolenia, licencje, atesty, certyfikaty

2.9 Opinie/ informacje z banków/ z towarzystw leasingowych dotyczące obsługi posiadanego zadłużenia

2.10 Opinie/informacje z banków dotyczące obsługi podstawowego rachunku przedsiębiorcy

2.11 Opinia audytora dotycząca sprawozdania finansowego

2.21 Umowa/y lub oferta/y lub kosztorys dotyczący przedmiotu inwestycji

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI

W FORMIE HIPOTEKI NA NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z CESJA PRAW Z POLISY UBEZPIECZENIOWEJ

3.1 Akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do przedmiotu zabezpieczenia spłaty pożyczki

3.2 Numer księgi wieczystej

3.3 Aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów

3.4 Operat szacunkowy

3.5 Kopia polisy ubezpieczeniowej - nie dotyczy działek niezabudowanych

W FORMIE PORĘCZENIA

DOKUMENTY DLA PORĘCZYCIELA

4.1 Oświadczenie poręczyciela - pobierz

4.2 Oświadczenie majątkowe - pobierz

4.3 Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla osób fizycznych) - pobierz

4.4 Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych firm) - pobierz

4.5 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

4.6 Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową oraz innych dokumentów potwierdzających stan cywilny

4.7 Dokumenty finansowe potwierdzające osiągane przychody

a. zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach za ostatnie 3 miesiące (dla osób zatrudnionych na umowę o pracę) - pobierz

b. KPIR / RZIS/ Bilans za ostatnie 2 lata wraz z sytuacją bieżącą / PIT / CIT za ostatnie 2 lata (dla osób prowadzących działalność gospodarczą)

DOKUMENTY DLA WSPÓŁMAŁŻONKA PORĘCZYCIELA (JEŚLI DOTYCZY)

4.8 Oświadczenie współmałżonka - pobierz

4.9 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz

4.10 Akt rozdzielności majątkowej (jeśli dotyczy)

W FORMIE ZASTAWU REJESTROWEGO NA MASZYNACH / URZĄDZENIACH / ŚRODKACH TRANSPORTU

5.1 Aktualny wypis z sądowego rejestru zastawów w przypadku przedmiotów używanych potwierdzający brak obciążeń na proponowanym zabezpieczeniu

5.2 Dokument potwierdzający tytuł prawny do przedmiotu zabezpieczenia spłaty pożyczki (np. dowód rejestracyjny pojazdu, faktura zakupu, umowa nabycia)

5.3 Operat szacunkowy / wycena

W FORMIE PRZEWŁASZCZENIA RZECZY RUCHOMYCH MASZYNY/URZĄDZENIA

6.1 Dokument potwierdzający tytuł prawny do przedmiotu zabezpieczenia spłaty pożyczki (np. dowód rejestracyjny pojazdu, faktura zakupu, umowa nabycia)

6.2 Operat szacunkowy / wycena

W FORMIE CESJI WIERZYTELNOŚCI Z LOKATY BANKOWEJ

7.1 Potwierdzenie posiadanych środków na rachunku bankowym

DODATKOWE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA

8.1 Polisa ubezpieczeniowa dotycząca przedmiotu zabezpieczenia spłaty pożyczki

8.2 Zgoda osoby trzeciej na udzielenie zabezpieczenia spłaty pożyczki (w przypadku ustanawiania zabezpieczenia na majątku osoby innej niż strona transakcji pożyczkowej)

II PODPISANIE UMOWY

9.1 Wzór umowy pożyczki - pobierz

9.2 Tabela prowizji i opłat - pobierz

9.3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz

9.4 Oświadczenie o nienakładaniu się finansowania - pobierz

III ROZLICZENIE POŻYCZKI

10.1 Wytyczne do rozliczenia - pobierz

10.2 Tabela rozliczeniowa - pobierz

1. Wysokość dofinansowania projektu z budżetu państwa: 9 089 080,00 zł
2. Nazwa programu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
3. Nazwa projektu (zadania): Wdrożenie instrumentu pożyczkowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej
4. Całkowita wartość projektu (zadania) i wartość dofinansowania z budżetu państwa: całkowita wartość: 158 900 000,00 zł, w tym z dotacji celowej: 9 089 080,00 zł.
5. Opis zadania: Zadanie dotyczy wsparcia w tworzeniu nowych Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES), jak i budowa potencjału już istniejących PES poprzez udzielane pożyczki.

Aktualności dot. pożyczki

Pożyczki dla podmiotów Ekonomii Społecznej - nabór wniosków

Informujemy, iż od dnia 11.05.2022 r. otwieramy nabór wniosków pożyczkowych dla podmiotów Ekonomii Społecznej, w ramach projektu pozakonkursowego pn. "Wdrożenie instrumentu pożyczkowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej" realizowanego w Działaniu 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
2022-05-11